ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

สมาชิกสภา

นายอุทัย พิมพา
ประธานสภาอบต.
นายวิสูตร ระมาศ
รองประธานสภาอบต.
นายสกล วรชัย
เลขานุการสภาอบต.

นายสัมฤทธิ์ เกิดทะโสม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
นายสุจินดา เนินคำพา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
นายสมถวิล ดงแดน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
นายผัน แซ่ด่าน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายสมชาย งามประสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายพุฒิพงศ์ งามนิล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายมังกร ประคุปตานนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายอุทัย พิมพา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายจำเนียร แก้วเมฆ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายปราโมทย์ พาหา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นางตุ๊กตา เรียงสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายบุญหลอด จบแปลง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นางพัชนี พระมาลัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายนิกร ปาณะโส
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8