ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมู่ 1

บ้านเมืองไผ่

1

นายประสงค์

ปันส่วน

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

2

นายอรรถพร

ดงดินอ่อน

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

3

นางอำไพ

พรมสี

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

4

นางสำเภา

โปร่งจิตต์

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

5

นายสมใจ

ดาคม

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

6

นายสุจินดา

เนินคำพา

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

7

นางสมพร

ถาวร

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

8

นายทนงเนตร

หนักแน่น

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

9

นายนพดล

ปันส่วน

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

10

นายไสว

จันภิรมย์

หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่

หมู่ 2

บ้านเนินสะอาด

11

นายอรุณ

กองขันธ์

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

12

นายพินิจ

สิงห์นาง

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

13

นายพรเทพ

สิงห์นาง

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

14

นายคำปน

คงแดน

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

15

นายบุญส่ง

พัดสะดำ

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

16

นายสุพล

ปันส่วน

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

17

นายปราสาท

สีเพีย

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

18

นายสมัย

หอกคำ

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

19

นายสุวรรณ

พลไพร

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

20

นายอำไพ

ดวงสีทา

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

21

นายไพรัช

ดีเดิม

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

22

นายอำพร

แซ่ด่าน

หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่

หมู่ 3

บ้านดงยาง

23

นายประเสริฐ

งามนิล

หมู่ 3 ตำบลเมืองไผ่

24

นายอนุวัฒน์

อบอุ่น

หมู่ 3 ตำบลเมืองไผ่

25

นายประยงค์

ดวงโสภา

หมู่ 3 ตำบลเมืองไผ่

26

นายสุพัฒน์

โชติอุดม

หมู่ 3 ตำบลเมืองไผ่

หมู่ 4

บ้านสุขเกษม

27

นายมังกร

ประคุปตานนท์

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

28

นายสมาน

รักชาติ

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

29

นายทวีศักดิ์

ประคุปตานนท์

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

30

นายบุญยัง

จันทร์หอม

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

31

นายไปล่

พวงไพศาล

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

32

นายอิทธิกร

อื้อเจริญ

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

33

นายสนิท

ดาราศร

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

34

นายนารินทร์

สายเย็น

หมู่ 4 ตำบลเมืองไผ่

หมู่ 5

บ้านวิจิตรคาม

35

นายจำเนียร

แก้วเมฆ

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

36

นายสมหมาย

ปิ่นทองเจริญดี

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

37

นายสุวรรณ

ทองคำดี

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

38

นายสุวิท

เทียนสี

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

39

นายสุเทพ

ขุนศรี

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

40

นางสำรวย

วิทยกิจ

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

41

นายอุดม

ยังซื่อ

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

42

นายสมคิด

เทียนสี

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

43

นายแหลม

วิจิตร

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

44

นายนิรันดร์

รัตนวาสวิจิตร

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

45

นายวิเชียร

แก้วเมฆ

หมู่ 5 ตำบลเมืองไผ่

หมู่ 6

บ้านเปรมกมล

46

นายโชคชัย

คำเครื่อง

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

47

นายชาญ

ปะนุรัมย์

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

48

นายเด่น

ปาประกอบ

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

49

นายสำราญ

พยอมศรี

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

50

นายสมศักดิ์

พรมแดง

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

51

นายพยุง

ประทุมมา

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

52

นายสมบัติ

เพ็ชรล้ำเลิศ

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

53

นายวสันต์

สังขะโห

หมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่

หมู่ 7

บ้านสมประสงค์

54

นายจำรัส

ปันส่วน

หมู่ 7ตำบลเมืองไผ่

55

นายพลอย

เพ็ชร

หมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่

56

นายบุญธรรม

สร้อยสูงเนิน

หมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่

57

นายบุญหลอด

จบแปลง

หมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่

58

นายสมพร

ขาวนิล

หมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่

59

นายทิวา

คำบริบูรณ์

หมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่

หมู่ 8

บ้านใหม่สุขประเสริฐ

60

นายนิรัญ

วรรณยนต์

หมู่ 8 ตำบลเมืองไผ่

61

นายอนันต์

งามนิล

หมู่ 8 ตำบลเมืองไผ่

62

นายอนุวัตน์

พระมาลัย

หมู่ 8 ตำบลเมืองไผ่