ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

วัด

วัดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีจำนวน 5 วัด ประกอบด้วย
 
 
1. วัดเมืองไผ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่
วัดเมืองไผ่ มีพระครูภัทร สิริธรรม เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 4 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดเมืองไผ่ รวมทั้งหมด 5 รูป
 
 
 
2. วัดเนินสะอาด ( วัดยางเอน ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด
วัดเนินสะอาด มีพระอธิการเอกชัย อัตตสิโน เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 5 รูป สามเณร 1 รูป รวมพระสงฆ์และสามเณรพร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดเนินสะอาด รวมทั้งหมด 7 รูป
 
 
 
3. วัดดงยางประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง
วัดดงยางประชาสรรค์ มีพระอาจารย์ทอง หิตตกาโม เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 6 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดดงยางประชาสรรค์ รวมทั้งหมด 7 รูป
 
 
 
4. วัดนิคมเขาตะกอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านวิจิตรคาม
วัดนิคมเขาตะกอน มีพระคำบุญ อาพัดสโร เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 6 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดเขาตะกอน รวมทั้งหมด 7 รูป
 
 
 
5. วัดสมประสงค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านสมประสงค์
วัดสมประสงค์ มีพระอธิการ ธวัชชัย อนุตตโร เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 6 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดสมประสงค์ รวมทั้งหมด 7 รูป