ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มี 2 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไผ่
1. นางกัญหา ปันส่วน พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ถ่ายโอน ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไผ่

2. นางสาวอรพรรณ ดนัยจินตรัตน์ พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไผ่

3. นางเฉลา พลเดช พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไผ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไผ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ 31 คน
เด็กชาย 15 คน
เด็กหญิง 16 คน
 
 
 
 
 
 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1

1. นางกรุณา สมบูรณ์ธรรม พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ถ่ายโอน ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคม สงเคราะห์ 1

2. นางสาวสมหญิง พระมาลัย พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1

3. นางประมูล พูพวก พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ 15 คน
เด็กชาย 6 คน
เด็กหญิง 9 คน