ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เอกสารแนบ
30/04/2550
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 เอกสารแนบ
30/04/2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖                                                       09/07/2550
 


หน้าที่ :: 1   2   3   4