ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ข้อมูลทั่วไป อบต.

วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนน่าอยู่ เฟื่องฟูข้าวหอม

หลอมสู่ข้าวเม่า เข้าเขตทวาราวดี

มีรอยพระพุทธบาท เด็ดขาดแคนตาลูปสภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
     227 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โทร / โทรสาร 0-3726-4033 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออรัญประเทศ ระยะทางห่างจากอำเภออรัญประเทศประมาณ 10 - 11 กิโลเมตร
 
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ทิศใต้ ติดกับเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก
ทิศตะวันออก ติดกับเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฟากห้วย
ทิศตะวันตก ติดกับเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
 
 
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีเนื้อที่ 23,125 ไร่ หรือ ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สาธารณะ 1,169 ไร่ หรือ ประมาณ 1.87 ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่ทำกิน 17,887 ไร่ หรือ ประมาณ 28.61 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่อยู่อาศัย 4,069 ไร่ หรือ ประมาณ 6.51 ตารางกิโลเมตร
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่ ตำบลเมืองไผ่สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม และที่ดอน มีห้วย หนอง คลอง บึง อยู่โดยทั่วไป แหล่งน้ำที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำเปรมกมล ห้วยเมืองไผ่

 
จำนวนประชากร
     ตำบลเมืองไผ่ มีประชากรทั้งสิ้น 4,015 คน เป็นชาย 2,008 คน เป็นหญิง 2,007 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 108.51 คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีวัดและโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
วัดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีจำนวน 5 วัด ประกอบด้วย
 
1. วัดเมืองไผ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่
วัดเมืองไผ่ มีพระครูภัทร สิริธรรม เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 4 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดเมืองไผ่ รวมทั้งหมด 5 รูป
 
 
2. วัดเนินสะอาด ( วัดยางเอน ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด
วัดเนินสะอาด มีพระอธิการเอกชัย อัตตสิโน เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 5 รูป สามเณร 1 รูป
รวมพระสงฆ์และสามเณรพร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดเนินสะอาด รวมทั้งหมด 7 รูป
 
 
3. วัดดงยางประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง
วัดดงยางประชาสรรค์ มีพระอาจารย์ทอง หิตตกาโม เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 6 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดดงยางประชาสรรค์ รวมทั้งหมด 7 รูป
 
 
4. วัดนิคมเขาตะกอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านวิจิตรคาม
วัดนิคมเขาตะกอน มีพระคำบุญ อาพัดสโร เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 6 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดเขาตะกอน รวมทั้งหมด 7 รูป
 
 
5. วัดสมประสงค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านสมประสงค์
วัดสมประสงค์ มีพระอธิการ ธวัชชัย อนุตตโร เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 6 รูป รวมพระสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จำวัดอยู่ที่วัดสมประสงค์ รวมทั้งหมด 7 รูป


หน้าที่ :: 1   2   3   4