ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ข้อมูลทั่วไป อบต.

จำนวนโรงเรียน

โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่รับผิดชอบ มี 2 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนเมืองไผ่
คณะครู / อาจารย์ ของโรงเรียนเมืองไผ่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  ครู ? อาจารย์ 9 คน มีดังนี้
1. นายประวิทย์ พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองไผ่
2. นายสมนึก ทะศร ตำแหน่ง ครู
3. นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์ ตำแหน่ง ครู
4. นางอัมพร พันจันทึก ตำแหน่ง ครู
5. นายณรงค์ ศักดิ์คันธภิญโญ ตำแหน่ง ครู
6. นางสมควร ทองเล็ก ตำแหน่ง ครู
7. นางวรรณภา เริ่มศิลป ตำแหน่ง ครู
8. นางกุสุมา ประเสริฐสังข์ ตำแหน่ง ครู
9. นางสาวสมัย วัตมะณี ตำแหน่ง ครู
10. นายศุภชัย สมบูรณ์พงษ์ ตำแหน่ง ภารโรง
 
จำนวนนักเรียน / จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ ประจำปี 2549
ก่อนประถมศึกษา
อนุบาล 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 2 คน
หญิง 5 คน
รวม 7 คน
 
อนุบาล 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 11 คน
หญิง 6 คน
รวม 17 คน
รวมนักเรียนอนุบาล 2 ห้องเรียน 24 คน
 
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 5 คน
หญิง 10 คน
รวม 15 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 9 คน
หญิง 8 คน
รวม 17 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 10 คน
หญิง 11 คน
รวม 21 คน
 
 
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 5 คน
หญิง 6 คน
รวม 11 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 12 คน
หญิง 7 คน
รวม 19 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้องเรียน
ชาย 10 คน
หญิง 6 คน
รวม 6 คน
รวมนักเรียน ชาย / หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 99 คน
 
รวมนักเรียนโรงเรียนเมืองไผ่ทั้งหมด รวม 123 คน
 
 


หน้าที่ :: 1   2   3   4