ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ข้อมูลทั่วไป อบต.

2. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1
คณะครู / อาจารย์ ของโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  ครูอาจารย์ 7 คน ดังนี้
1. นายประสาน เลือดทหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1
2. นางสมปอง จันทร์บุญจันทร์ ตำแหน่ง ครู
3. นางพิกุล รูปสม ตำแหน่ง ครู
4. นางคะนึงนิตย์ ยังซื่อ ตำแหน่ง ครู
5. นายชัยนิมิต พระมาลัย ตำแหน่ง ครู
6. นางพรรณี จีนดอน ตำแหน่ง ครู
7. นางศิริพร ชนะศุภกาญจน์ ตำแหน่ง ครู

6

จำนวนนักเรียน / แยกตามชั้นเรียนและเพศ ประจำปี 2549
ก่อนประถมศึกษา
อนุบาล 1
ชาย 4 คน
หญิง 3 คน
รวม 7 คน
 
อนุบาล 2
ชาย 6 คน
หญิง 7 คน
รวม 13 คน
รวมนักเรียนอนุบาล 2 ห้องเรียน รวม 20 คน
 
ประถมศึกษา
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
ชาย 7 คน
หญิง 1 คน
รวม 8 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
ชาย 7 คน
หญิง 7 คน
รวม 14 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
ชาย 6 คน
หญิง 12 คน
รวม 18 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
ชาย 7 คน
หญิง 3 คน
รวม 10 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
ชาย 8 คน
หญิง 9 คน
รวม 17 คน
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชาย 4 คน
หญิง 10 คน
รวม 14 คน
 
รวมนักเรียน ชาย / หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 81 คน
รวมนักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 ทั้งหมด รวม 101 คน


หน้าที่ :: 1   2   3   4