ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ข้อมูลทั่วไป อบต.

จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลเมืองไผ่ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จำนวนทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่ จำนวนประชากร ชาย 493 คน หญิง 478 คน รวม 971 คน
 
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด จำนวนประชากร ชาย 277 คน หญิง 271 คน รวม 548 คน
 
หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง จำนวนประชากร ชาย 324 คน หญิง 358 คน รวม 682 คน
 
หมู่ที่ 4 บ้านสุขเกษม จำนวนประชากร ชาย 160 คน หญิง 189 คน รวม 349 คน
 
หมู่ที่ 5 บ้านวิจิตรคาม จำนวนประชากร ชาย 156 คน หญิง 153 คน รวม 309 คน
 
หมู่ที่ 6 บ้านเปรมกมล จำนวนประชากร ชาย 165 คน หญิง 190 คน รวม 355 คน
 
หมู่ที่ 7 บ้านสมประสงค์ จำนวนประชากร ชาย 207 คน หญิง 157 คนรวม 364 คน
 
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ฯ จำนวนประชากร ชาย 226 คน หญิง 211 คน รวม 437 คน

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว
 
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม อากาศค่อนข้างชุ่มชื้น บางทีฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง
 
ฤดูหนาว
ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างหนาวเย็นและแห้งแล้ง
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ร้านค้าทั้งหมด 35 ร้าน อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม เลี้ยงวัว ทำไร่ รับจ้างทั่วไป

 
 
สภาพทางสังคม
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก 2 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
ศาสนา วัด/สำนักสงค์ 5 แห่ง
สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง
สถานีอานามัย 1 แห่ง
ความปลอดภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12  มี 1 แห่ง
การคมนาคม ถนนลาดยาง 4 แห่ง
ถนน ลูกรัง 10 แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย 2 แห่ง
คลอง 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้าง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง
บ่อบาดาล 24 แห่ง
สระน้ำ 23 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง


หน้าที่ :: 1   2   3   4