ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ จำนวน 8 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   21 ก.ค. 2560
  ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 6   29 มิ.ย. 2560
  ขุดขยายสระสาธารณะ หมู่ที่ 5   29 มิ.ย. 2560
  ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2   29 มิ.ย. 2560
  ประกาศงานรวมโครงการ   29 มิ.ย. 2560
  การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐   07 ธ.ค. 2559
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2558   14 ธ.ค. 2558
  ประกาศประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปี 2556   22 มิ.ย. 2557
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2556   08 เม.ย. 2557
  ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ   27 ก.พ. 2557
  รายงานการประชุมสภาฯ   20 ธ.ค. 2556
  แผนจัดหาพัสดุ   08 พ.ย. 2556
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   31 ต.ค. 2556
  ข้อบัญญัติ ปี 57   29 ต.ค. 2556
  กำหนดการชำระภาษี ปี 2555   01 มิ.ย. 2555
  คำแนะนำการชำระภาษี   01 มิ.ย. 2555
  กำหนดการชำระภาษี ปี 2554   01 มิ.ย. 2555
  รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552   23 ก.ย. 2552
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552   22 ก.ย. 2552
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552   22 ก.ย. 2552
  แผนพัฒนาสามปี (2553-2555)   01 ก.ค. 2552
  ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ใหม่ อบต.เมืองไผ่   29 พ.ค. 2550

หน้าที่ :: 1