ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

สินค้าโอท็อป

 กลุ่มแม่บ้านสุขเกษม(สุขเกษมเบเกอรี่)

ผู้นำ : นางอุไร พานิชชาติ
โทรศัพท์ : 037 264053 ,01 5179593
E-Mail : cddsk@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 30 หมู่ 4 บ้านสุขเกษม ถนนรัชตะวิภี ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
 พายสับปะรด (กลุ่มแม่บ้านสุขเกษม)

ประวัติและการบริหารจัดการ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2540
เริ่มก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำนา มารวมกันเป็นกลุ่มมาฝึกอบรมการทำขนมอบ ในปี 2541 และได้นำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพเสริม มีสมาชิก 15 คน มีประธาน รองประธาน และคณะกรรมการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ มีการฝากสัจจะออมทรัยพ์ และมีการลงหุ้นกันผลิตสินค้าเช่น คุ๊กกี้ พายสับปะรด เค้กกล้วยหอม คุ๊กกี้แตงแคนตาลูป ฯลฯ

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มแม่บ้านสุขเกษม
2. กลุ่มมีปลูกแตงแคนตาลูป
3. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
4. กลุ่มผู้ทำนา
5. กลุ่มผู้เลี้ยงกบ

สภาพการรวมตัว
มีการจัดตั้งในรูปคณะกรรมการ มีประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายการตลาด กรรมการ

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
กลุ่มยังไม่เหนียวแน่นดีเท่าที่ควร
แต่ละกลุ่มมีความสามัคคี มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
ยังมีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากเท่าไร

อาณาเขต / ที่ตั้ง
อยู่ในบริเวณ เขตของหมู่ที่ 4 บ้านสุขเกษม ต.เมืองไฟ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

จำนวนประชากร
จำนวนประชากร 15 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง, ค้าขาย

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- การตลาดที่จำหน่ายที่แน่นอน
- การปรับปรุงการบรรจุหีบห่อ และผลิตภัณฑ์
- ขาดอุปกรณ์การแปรรูป
- เงินทุน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- จัดหาตลาดส่งที่แน่นอน
- สนับสนุนให้ความรู้
- สนับสนุนงบประมาณ
 ข้าวเม่าน้ำนม

กลุ่มข้าวเม่าบ้านเนินสะอาด หมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว