ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการทาสีอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและเปลี่ยนฝ้าเพดาลสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 18 มี.ค. 2559
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสมประสงค์   ประกาศเมื่อ :: 18 มี.ค. 2559
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4   ประกาศเมื่อ :: 18 มี.ค. 2559
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 18 มี.ค. 2559
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวงแหวนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเปรมกมล   ประกาศเมื่อ :: 18 มี.ค. 2559
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านวิจิตรคาม   ประกาศเมื่อ :: 11 พ.ย. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ   ประกาศเมื่อ :: 07 พ.ย. 2558
  สอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 5 เครื่อง   ประกาศเมื่อ :: 03 ก.ย. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 16 ก.ค. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำ พลเสวี) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 16 ก.ค. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 16 ก.ค. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ในปราสาทเมืองไผ่) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 16 ก.ค. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางไปโรงปุ๋ย) หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง   ประกาศเมื่อ :: 16 ก.ค. 2558
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศเมื่อ :: 08 พ.ค. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสมประสงค์(คุ้มนาโคก)   ประกาศเมื่อ :: 11 ก.พ. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสมประสงค์(คุ้มนาโคก)   ประกาศเมื่อ :: 11 ก.พ. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินสายหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง   ประกาศเมื่อ :: 11 ก.พ. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลอง หมู่ที่ 6 บ้านเปรมกมล   ประกาศเมื่อ :: 11 ก.พ. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 11 ก.พ. 2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางไปโรงปุ๋ย) หมู่ 3   ประกาศเมื่อ :: 01 ธ.ค. 2557
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ   ประกาศเมื่อ :: 24 ก.พ. 2557
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างวัดสมประสงค์) หมู่ 7 บ้านสมประสงค์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว   ประกาศเมื่อ :: 29 ส.ค. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงงานสูบน้ำเติมสระสร้ำผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค หมู่ 3 บ้านดงยาง   ประกาศเมื่อ :: 23 เม.ย. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสุขเกษม   ประกาศเมื่อ :: 08 มี.ค. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง   ประกาศเมื่อ :: 08 มี.ค. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเติมสระน้ำผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค หมู่ 3 บ้านดงยาง   ประกาศเมื่อ :: 08 มี.ค. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ 2 บ้านเนินสะอาด   ประกาศเมื่อ :: 08 มี.ค. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 และหมู่ 3   ประกาศเมื่อ :: 08 มี.ค. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 ถึงเขตตำบลฟากห้วยหมู่ 10 และบริเวณเขตหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเนินสะอาด ต.เมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 28 ม.ค. 2556
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองเมืองและบริเวณเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่   ประกาศเมื่อ :: 28 ม.ค. 2556

หน้าที่ :: 1   2   3