ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,4,6 และ หมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่  1,4,6  และ  หมู่  7  ตำบลเมืองไผ่                                 อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

?????????..

                          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่  1,4,6  และ  หมู่  7  ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-     โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่  1  ซอยบ้านนายไข  โดยวางท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว      ชั้น  8.5  ความยาวไม่น้อยกว่า  190.00  เมตร

-     โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่  4  หน้าบ้านนายอุทัย  พิมพา  โดยวางท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     2  นิ้ว  ชั้น  8.5  ความยาวไม่น้อยกว่า  380.00  เมตร

-     โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่  4  ปากซอยบ้านนายไปล่  แจ้งกระจ่าง  โดยวางท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  ชั้น  8.5  ความยาวไม่น้อยกว่า  654.00  เมตร

-     โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ 6  หน้าบ้านนายประสิทธิ์  โดยวางท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ้ว  ชั้น  8.5  ความยาวไม่น้อยกว่า  220.00  เมตร

-     โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่  7  หน้าบ้านนายทองสุข  จบแปลง  โดยวางท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1½  นิ้ว  ชั้น  8.5  ความยาวไม่น้อยกว่า  2,141.00  เมตร

     รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต. กำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย

รวมราคาทั้งสิ้น  262,500.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.      เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะยื่นซองสอบราคา

              3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า           130,000-                  บาท

              กำหนดดูสถานที่ วันที่    16   เมษายน    2552     เวลา    16.00      .

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่    17   เมษายน    2552    ระหว่างเวลา  09.00-10.00  .                          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ชั้นล่าง)       ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

              กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่     17  เมษายน   2552    ตั้งแต่เวลา  10.30 .  เป็นต้นไป                          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ชั้นล่าง)      ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

  

              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      600.-    บาทได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ตั้งแต่วันที่   30 มีนาคม  2552  ถึงวันที่  16  เมษายน   2552  เวลา  08.30  น.  ?  15.00  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3726-4032   ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  www.maungpai.com 

                                                            ประกาศ ณ วันที่    27    เดือนมีนาคม   ..  2552

 

                                                                                        

        (  นายสมพิศ   พูพวก  )

                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

 

 

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2552