ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

สถานที่ท่องเที่ยว

 อ่างเก็บน้ำห้วยพระปรง

อ่างเก็บน้ำห้วยพระปรง
ดำเนินการสร้างโดยกรมชลประทาน สันฝายยาว 406 เมตร พื้นที่รับน้ำ 110,169 ไร่ บรรจุน้ำได้ 97 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่เขาโดยรอบ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 ปราสาทเมืองไผ่

      เมืองโบราณแห่งนี้เดิมเต็มไปด้วยกอไผ่ป่ากอใหญ่ ๆ มากมายจึงอาจเรียกตามที่มีกอไผ่มากนี้ว่าเมืองไผ่ มีเนื้อที่ประมาณ  601  ไร่  2  งาน  ภายในมีราษฏรเข้ามาทำการจับจองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อทำนาและทำสวนมีห้วยไผ่ไหลผ่าน ห้วยไผ่นี้จะไหลไปลงคลองลึก ซึ่งเป็นคลองกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา  มีร่องรอยการขุดคลองระหว่างคันชักน้ำด้านทิศตะวันตก และด้านทิศใต้มาที่คูเมือง และขุดคลองขนานไปกับห้วยไผ่ทิศตะวันออก  ด้านทิศเหนือของชุมชนบ้านเมืองไผ่ มีแนวคันดินล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  ภายในเป็นที่โล่งตื้น  สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่สงวนไว้ทำนาหลวงเพื่อเตรียมเสบียงไว้สำหรับบ้านเมืองยามเกิดภัยพิบัติ  ภายในเมืองมีเนินดินที่อยู่อาศัยมากมาย  และมีเนินดิน  ศาสนสถานหลายแห่ง ทั้งนอกและในเมือง ปัจจุบันเหลืออยู่  2  แห่ง  บริเวณกลางเมือง และนอกเมืองริมคูเมือง ศาสนสถานดังกล่าวน่าจะเป็นอาคารแบบปราสาทเพราะพบแผ่นรูปอัฒจันทร์  ลักษณะของเมือง เป็นอารยธรรมสมัยทวารวดี - ขอม พ.ศ. 1100 - 1800  เป็นรูปไข่กว้างราว  1,000  เมตร  ยาวราว  1,300  เมตร  มีคูเมืองและกำแพงล้อมรอบ  คูเมืองกว้างราว  40  เมตร  กำแพงเมืองกว้างราว 15  เมตร  สูงราว 2 ? 3  เมตร มีกำแพงสองชั้นทั้งด้านในและด้านนอกตัวเมืองแบ่งออกเป็นสองส่วนคล้ายสองเมืองติดกัน สันนิษฐานว่าส่วนแรกเป็นที่ตั้งเมือง  และอีกส่วนหนึ่งมีลำห้วยไผ่ไหลผ่านกลาง เชื่อว่าเป็นที่สำหรับเพาะปลูก  .. 2500 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองไผ่  เป็นโบราณสถานแห่งชาติ  .. 2512  หน่วยศิลปากรที่ 5  สำรวจและขุดแต่งโบราณสถานเจดีย์ หมายเลข 1 อยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง  ฐานเจดีย์เป็นมุขยื่นออกไปทั้ง  4  ทิศ ก่อด้วยอิฐสอดิน  ผนังเจดีย์แกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ มีบางรูปเป็นหน้าบุคคล  มีกำแพงล้อมรอบเจดีย์ สองชั้น  โบราณวัตถุที่พบจากการสำรวจและขุดแต่งได้แก่  เทวรูปยืนถือกระบองสูง  1  เมตร   เสมาธรรมจักรสมัยทวารวดี  1  ชิ้น  เศียรพระพุทธรูปทำด้วยหินทรายสีเขียว   และศิลาจารึก  1  หลัก   .. 2532  กรมศิลปากรประกาศกำหนดให้เป็นเขตที่ดินโบราณสถานปราสาทเมืองไผ่