ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
ฝากข่าวประกาศสอบราคาถนนคอนกรีต 3 สาย
อบต.คลองทับจันทร์ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว ซอยบ้านนางทองใบ ชินเพ็ชร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 10 เดือน มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 900.-บาท ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ระหว่างวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 9 เดือนมีนาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.-15.00น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลจ 0-3726-0171 ต่อ 15
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหมูน้อย ซอยสร้อยมุข ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน มีนาคม 2553 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.-บาท ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ระหว่างวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 9 เดือนมีนาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.-15.00น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลจ 0-3726-0171 ต่อ 15
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทยเจริญ ซอยบ้านนายจำปา เท้าเลา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. พร้อป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน มีนาคม 2553 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.-บาท ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ระหว่างวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 9 เดือนมีนาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.-15.00น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3726-0171 ต่อ 15 หรือ ต่อ 13
หมายเหตุ : ขออภัยที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บตำบลอื่น เนื่องจาก เว็บของ อบต.คลองทับจันทร์ เกิดการขัดข้อง เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับปรุงใหม่ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนการคลังอบต.คลองทับจันทร์ [khlongthapchan@hotmail.com]     24 ก.พ. 2553 เวลา 14:31:52  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address :
ยืนยัน