ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
ฝากข่าวสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7และ9
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง
เนื่องด้วย อบต.คลองทับจันทร์ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 397,000.-บาท สายบ้านนายชัยยศ ดำรง ถึง ไร่นางสมหมาย ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00เมตร หนา 0.60 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม.. และผิวจราจรลูกรังหนา 0.10 เมตร รวมปริมาตรลูกรังผิวจราจรไม่น้อยกว่า 415 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด-ปรับเกลี่ยแต่ง และวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)พร้อป้ายโครงการ 1 ป้าย
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 100,800.-บาท สายบ้านนายสุดใจ พลเดช ถึง ไร่ นายสำรวย งามพักตร์ ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 190.00เมตร หนา 0.65 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม.. และผิวจราจรลูกรังหนา 0.10 เมตร รวมปริมาตรลูกรังผิวจราจรไม่น้อยกว่า 79 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด-ปรับเกลี่ยแต่ง และวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 28 ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)พร้อป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000.-บาท
3. หจก./บริษัท ที่ประสงค์ยื่นซองสอบราคา จะต้องเป็น หจก./บริษัท ที่ชำระภาษีในนิติบุคคล ในปีที่
ผ่านมาได้ปรากฏหลักฐานจากส่วนราชการนั้น แนบมาด้วย (ของปี 2551)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 11.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่ม ในวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ระหว่างวันที่ 11 เดือน มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 24 เดือนมีนาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.-15.00น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลจ 0-3726-0171 ต่อ 15อบต.คลองทับจันทร์ [thapchan@hotmail.com]     16 มี.ค. 2553 เวลา 17:05:00  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address :
ยืนยัน