ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป อบต.
  งบประมาณ ปี 2551
  รายชื่อ อปพร.ตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลเมืองไผ่
  รายชื่อหมู่บ้านในเขตการปกครอง
  โครงการธนาคารออมสิน
  ระเบียบและ พรบ.ต่างๆ
  รายรับ - รายจ่าย
  งบทดลอง
  รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  งบประมาณ ปี 2554
  งบทดลองปี 2555
  รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2555
  รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปี 2555
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 ถึง 2557)
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  คณะกรรมการ (อปพร.)
  ส่วนการศึกษา
         สถานที่สำคัญในเขต อบต.
  วัด
  โรงเรียน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลงานที่ผ่านมาของ อบต.เมืองไผ่ ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  

กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
เว็บสวย
เว็บสวยไวดีอ่ะ อยากรู้จักคนทำจัง ท่าจะหล่อ อิๆ
123 [aa@hotmail.com]     27 ก.ค. 2550 เวลา 12:19:08  

  
ความคิดเห็นที่ 1
[url=NUDE HALLE BERRY SEX TAPE ][/url] [url= NUDE HALLE BERRY SEX TAPE ] [/url]
NUDE HALLE BERRY SEX TAPE    31 ส.ค. 2551 เวลา 03:39:18  

  
ความคิดเห็นที่ 2
[url=NUDE HALLE BERRY SEX TAPE ][/url] [url= NUDE HALLE BERRY SEX TAPE ] [/url]
NUDE HALLE BERRY SEX TAPE    07 ก.ย. 2551 เวลา 22:05:40  

  
ความคิดเห็นที่ 3
[url=NUDE HALLE BERRY SEX TAPE ][/url] [url= NUDE HALLE BERRY SEX TAPE ] [/url]
NUDE HALLE BERRY SEX TAPE    08 ก.ย. 2551 เวลา 14:57:07  

  
ความคิดเห็นที่ 4
awegaw1.txt;2;5
xZacRrkFqV    12 ต.ค. 2552 เวลา 01:37:10  

  
ความคิดเห็นที่ 5
How I can write PM to other users? Thanx
dridgingicy    22 มิ.ย. 2553 เวลา 13:37:43  

  
ความคิดเห็นที่ 6
I love music like "Queen". What about you?
bobkomas    14 ต.ค. 2553 เวลา 19:43:18  

  
ความคิดเห็นที่ 7
Is it possible to contact administration?
Thank you
Lorencobup    20 ธ.ค. 2553 เวลา 00:30:22  

  
ความคิดเห็นที่ 8
ภ ใไๅ ํเ้๒่ ๏๐๎๑๒่๒๓๒๊๎๊ โ ส่ๅโๅ?
rorooppon    23 มี.ค. 2554 เวลา 16:11:50  

  
ความคิดเห็นที่ 9

Wamt to teol yku.
Oh..

Laatrr
CheburatorPl    20 พ.ค. 2554 เวลา 04:34:19  

  
ความคิดเห็นที่ 10
า๎๋?๊๎ ๑เ์๛ๅ ๑โๅๆ่ๅ ่ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๛ๅ ํ๎โ๎๑๒่ ํเ ํเ๘ๅ์ ๑เ้๒ๅ
Itataxysmeaby    10 มิ.ย. 2554 เวลา 23:56:10  

  
ความคิดเห็นที่ 11
๐เแ๎๒เ ๒ๅ๕ํ่๊๎์ ใเ็๎โ๙่๊๎์ โ ์๎๑๊โๅ ๐เแ๎๒เ โ ์๎๑๊โๅ โเ๕๒๎โ๛์ ์ๅ๒๎ไ๎์ ไ๋? ์๓ๆ๗่ํ ๐เแ๎๒เ โ ๊เ๋่ํ่ํใ๐เไๅ ?๋ๅ๊๒๐๎ใเ็๎๑โเ๐๙่๊ ๐เแ๎๒เ โ โ๎๋๎ใไๅ ๎๒ ๐เแ๎๒๎ไเ๒ๅ๋? โเ๊เํ๑่? โ๎ไ่๒ๅ๋? โ ๑เํ๊๒ ๏ๅ๒ๅ๐แ๓๐ใๅ
oswarettolix    11 มิ.ย. 2554 เวลา 12:37:01  

  
ความคิดเห็นที่ 12
Thanks for the helpful information
Download    13 มิ.ย. 2554 เวลา 09:00:57  

  
ความคิดเห็นที่ 13
ฮ๒๋่๗ํ๛้ ๊โๅ๑๒ ๑ ่ํ๒๐่ใ๓?๙่์ ํเ็โเํ่ๅ์ "ร๋๓๏ๅ๖" ๏๎๐เไ๓ๅ๒ ๋?แ่๒ๅ๋ๅ้ ๏๎แ๐๎ไ่๒? ๏๎ ๑๊เ็๎๗ํ๛์ ์่๐เ์, ๏๎แ๎๋๒เ๒? ๑๎ ๑๊เ็๎๗ํ๛์่ ๆ่๒ๅ๋?์่.
Biomiatyday    15 มิ.ย. 2554 เวลา 03:40:44  

  
ความคิดเห็นที่ 14
ฯ๐๎แ่๒? เโ๒๎์๎แ่๋?, ๏๐เโเ ๏๎ แเ็ๅ รศมฤฤ

ี๎๒่์ ๑๎๎แ๙่๒? โเ์, ๗๒๎ ๓ ํเ๑ ๏๎?โ่๋เ๑? ํ๎โเ? ๓๑๋๓ใเ ? ๏๎๋๓๗ๅํ่ๅ ๑โๅไๅํ่้ ๎แ เโ๒๎ ่๋่ โ๎ไ่๒ๅ๋?๑๊๎์ ๓ไ๎๑๒๎โๅ๐ๅํ่่ ๏๐?์๎ ่็ แเ็๛ ไเํํ๛๕ รศมฤฤ.
ย๎๑๏๎๋?็๎โเโ๘่๑? ?๒๎้ ๓๑๋๓ใ๎้, โ๛ ๑์๎ๆๅ๒ๅ ๏๎๋๓๗่๒? โ๑ๅ ๑เ์๛ๅ เ๊๒๓เ๋?ํ๛ๅ ไเํํ๛ๅ ๏๎ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑๓?๙ๅ์๓ โเ๑ โ๎๏๐๎๑๓ โ ๊๐เ๒๗เ้๘่ๅ ๑๐๎๊่ (โ๐ๅ์? ๎๒ 15 ์่ํ๓๒ ไ๎ 1 ๑๓๒๎๊).
ย ๊เ๊่๕ ๑๋๓๗เ?๕ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํเ ?๒เ ๓๑๋๓ใเ:
- ย๛ ๕๎๒่๒ๅ ๊๓๏่๒? โ๎ไ่๒ๅ๋?๑๊๎ๅ ๓ไ๎๑๒๎โๅ๐ๅํ่ๅ ๗ๅ๐ๅ็ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ แๅ็ ๏๐่๑๓๒๑๒โ่? โ ใ่แไไ, ํ๎ ํๅ ๓โๅ๐ๅํ๛ โ ๋ๅใเ๋?ํ๎๑๒่. ยเ์ ํ๓ๆํ๎ ๏๐๎แ่๒? ๏๐เโเ, ๑ไๅ๋เ๒? ?๒๎ ์๎ๆํ๎ ๓ ํเ๑ (โ ๑ๅ๒่ ๑เ้๒๛ ๑ ็เใ๎๋๎โ๊๎์ ซ๏๐๎แ่๒? ๏๐เโเป ๏๐่ํเไ๋ๅๆเ๒ ๒๎์๓ ๆๅ ๗ๅ๋๎โๅ๊๓, ๊๎๒๎๐๛้ ?๒่ ๏๐เโเ ๐่๑๓ๅ๒).

- ย๛ ๏๐่๎แ๐ๅ๒เๅ๒ๅ ํ๎โ๛้ เโ๒๎์๎แ่๋? ่ โเ์ ๒๐ๅแ๓ๅ๒๑? ๏๐๎แ่๒? เโ๒๎ ํเ เ๐ๅ๑๒, ็เ๏๐ๅ๒ ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่๎ํํ๛๕ ไๅ้๑๒โ่้, ซ๗่๑๒๎๒๓ป เโ๒๎. ฬ๛ ๑ไๅ๋เๅ์ ?๒๎ แ๛๑๒๐๎ ่ ํๅไ๎๐๎ใ๎.

- ส๒๎ ๒๎ ๏๐่๏เ๐๊๎โเ๋ ๓ โ๚ๅ็ไเ โ โเ๘ ์เใเ็่ํ (ใเ๐เๆ, ๏๎ไ๚ๅ็ไ, ๏๐.) เโ๒๎์๎แ่๋? ่ ไ๎๋ใ๎ ํๅ ๓ๅ็ๆเๅ๒? ย๛ ๏๎๋๓๗่๒ๅ ๑โๅไๅํ่? ๎ โ๋เไๅ๋?๖ๅ โ ๒ๅ๗ๅํ่่ ๗เ๑เ.

ั๒๎่์๎๑๒? ๓๑๋๓ใ่ ๑๎๑๒เโ๋?ๅ๒ 500 ๐๓แ๋ๅ้/็เ๏๐๎๑.

ั๏๎๑๎แ๛ ๎๏๋เ๒๛:

- ั่๑๒ๅ์เ Webmoney (ฯ๐ๅไ๎๏๋เ๒เ)

๊๎ํ๒เ๊๒๛ ไ๋? ๑โ?็่ - aist777tt@gmail.com
aistmostGIBDD    15 มิ.ย. 2554 เวลา 21:24:35  

  
ความคิดเห็นที่ 15
Natttashkkaq    16 มิ.ย. 2554 เวลา 21:15:15  

  
ความคิดเห็นที่ 16
rhingulurge    18 มิ.ย. 2554 เวลา 00:22:59  

  
ความคิดเห็นที่ 17
delete plz
TorGriergoker    18 มิ.ย. 2554 เวลา 16:43:17  

  
ความคิดเห็นที่ 18
ย๑ๅ์ ๏๐่โๅ๒.
ฯ๎ไ๑๊เๆ่๒ๅ ๏๎ๆเ๋๓้๑๒เ ํ๎๐์เ๋?ํ๓? ๑๋๓ๆแ๓ ๒เ๊๑่, ๗๒๎แ ํๅ ๎๗ๅํ? ไ๎๐๎ใ๎ ่ ์เ๘่ํ๛ แ๛๋่ โ๑ๅ โ๐ๅ์?)
ฬ๎ๆๅ๒ ๊๒๎ ๏๎๋?็๓ๅ๒๑? ๏๎๑๒๎?ํํ๎.
undituics    23 มิ.ย. 2554 เวลา 19:54:30  

  
ความคิดเห็นที่ 19
sardilonia981.com
ภํเ๋๎ใ๎โ๛ๅ ๔๎๒๎เ๏๏เ๐เ๒๛
ั๓์๊่ ไ๋? ๔๎๒๎เ๏๏เ๐เ๒๎โ
?๋ๅ๊๒๐่๗ๅ๑๊่ๅ ็๓แํ๛ๅ ๙ๅ๒๊่
sardilonia    26 มิ.ย. 2554 เวลา 17:44:13  

  
ความคิดเห็นที่ 20
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๒๐๎๑๛, ๒๐๎๑ 14954?
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ - ๊๐๓๏ํ๛้ ๏๎๑๒เโ๙่๊ ๒๐๎๑ 3063 ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ฯ๐ๅไ๋เใเๅ์ ๊๓๏่๒? ๒๐๎๑๛ ๑๒เ๋?ํ๛ๅ ๎๒ โๅไ๓๙่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้: ๒๐๎๑ ๑๒เ๋?ํ๎้ ่ ๎๖่ํ๊๎โเํํ๛ๅ ๏๎ รฮัา, ๒๐๎๑๛ ๒เ๋ๅโ๛ๅ,
๒๐๎๑๛ ๎๖่ํ๊๎โเํํ๛ๅ, ใ๐๓็๎โ๛ๅ, เ๐์เ๒๓๐ํ๛ๅ, ใ๐๓็๎๋?ไ๑๊่ๅ, ใ๐๎็๎็เ๙่๒ํ๛ๅ, ๋่๔๒๎โ๛ๅ, ๏๎ไ?ๅ์ํ๛ๅ, ๑เํ๒ๅ๕ํ่๗ๅ๑๊่ๅ,
๒๐๎๑๛ ๑ ์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่์ ่ ๑ ๎๐ใเํ่๗ๅ๑๊่์ ๑ๅ๐ไๅ๗ํ่๊๎์, เ ๒เ๊ ๆๅ ๒๐๎๑ ๑๏ๅ๖่เ๋?ํ๎ใ๎ ํเ็ํเ๗ๅํ่? ่ ์๎๐๑๊่์ ๐ๅใ่๑๒๐๎์.
ย๎็์๎ๆํเ ๐ๅ็๊เ, ๎๒์๎๒๊เ ่็ ํเ๋่๗่? ่ ๏๎ไ ็เ๊เ็ ๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
Fedkeypegak    18 ก.ค. 2554 เวลา 19:16:51  

  
ความคิดเห็นที่ 21
า๎ํ่๐๎โ๎๗ํ๛ๅ ๏๋ๅํ๊่ (๏๋ๅํ๊่ ไ๋? ๒๎ํ่๐๎โ๊่), ๏๋ๅํ๊่ Suntek

ฤ๎๋ใ๎โๅ๗ํ๎ๅ ่ ?๑๒ๅ๒่๗ํ๎ๅ ๏๎๊๐๛๒่ๅ, ๊๎๒๎๐๎ๅ โ ็เโ่๑่์๎๑๒่ ๎๒ ํเ็ํเ๗ๅํ่? ๑๏๎๑๎แํ๎ โ๛๏๎๋ํ?๒? ๑เ์๛ๅ ๐เ็ํ๛ๅ ๔๓ํ๊๖่่. ศ์ๅํํ๎ ๒เ๊ ์๎ๆํ๎ ๎๏่๑เ๒? ๒๎ํ่๐๎โ๎๗ํ๛ๅ ๏๋ๅํ๊่. ัๅใ๎ไํ? ๎ํ่ ่๑๏๎๋?็๓?๒๑? ๏๐เ๊๒่๗ๅ๑๊่ ๏๎โ๑ๅ์ๅ๑๒ํ๎, เ ๘่๐๎๊่้ โ๛แ๎๐ โ่ไ๎โ ่ โเ๐่เํ๒๎โ ่๑๏๎๋ํๅํ่? ๏๎็โ๎๋?ๅ๒ ํเ๕๎ไ่๒? ๎๏๒่์เ๋?ํ๎ๅ ๐ๅ๘ๅํ่ๅ โ ๊เๆไ๎์ ๑๋๓๗เๅ.

Tonirovka.ru ? ์เใเ็่ํ ๒๎ํ่๐๓?๙่๕ ๏๋ๅํ๎๊.

ำ ํเ๑ ๏๐ๅไ๑๒เโ๋ๅํเ ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๋๓๗๘่๕, ํเ่แ๎๋ๅๅ ่็โๅ๑๒ํ๛๕ ่ ไเโํ๎ ็เ๐ๅ๊๎์ๅํไ๎โเโ๘่๕ ๑ๅแ? ํเ ๐๛ํ๊ๅ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้. ย๑? ๒๎ํ่๐๎โ๎๗ํเ? ๏๋ๅํ๊เ, ๎๏๒๎์ ่ โ ๐๎็ํ่๖๓ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์เ? ํเ์่, ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่็๓ๅ๒๑? โ๛๑๎๗เ้๘่์ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎์ ่ โๅ๋่๊๎๋ๅ๏ํ๛์่ ๏๎๒๐ๅแ่๒ๅ๋?๑๊่์่ ๑โ๎้๑๒โเ์่. ย ๊เ๒เ๋๎ใๅ ํเ๘ๅใ๎ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-์เใเ็่ํเ ์๛ ๏๎๑๒เ๐เ๋่๑? ๑๎แ๐เ๒? ๑เ์๛้ ๏๎๋ํ๛้ เ๑๑๎๐๒่์ๅํ๒ ?๒๎ใ๎ ๏๎๊๐๛๒่? ๐เ็๋่๗ํ๛๕ โ่ไ๎โ. าเ๊, ๒๎ํ่๐๎โ๎๗ํเ? ๏๋ธํ๊เ ์๎ๆๅ๒ แ๛๒?:

๑๎๋ํ๖ๅ็เ๙่๒ํ๎้ (๑โๅ๒๎โ๎็โ๐เ๙เ?๙เ?, -๎๒๐เๆเ?๙เ?);
เํ๒่โเํไเ๋?ํ๎้;
เ๐๕่๒ๅ๊๒๓๐ํ๎้;
ไๅ๊๎๐เ๒่โํ๎้;
๏๐๎๒่โ๎๓ไเ๐ํ๎้.


ฮไํ๎ ๏๎๊๐๛๒่ๅ ์๎ๆๅ๒ ๊๎์แ่ํ่๐๎โเ๒? ํๅ๑๊๎๋?๊๎ ๐เ็๋่๗ํ๛๕ ๑โ๎้๑๒โ, ๗๒๎ ๏๎็โ๎๋?ๅ๒ ํเ๕๎ไ่๒? ๎๏๒่์เ๋?ํ๎ๅ ๐ๅ๘ๅํ่ๅ ๏๐เ๊๒่๗ๅ๑๊่ ไ๋? ๋?แ๎้ ็เไเ๗่. ยเๆํ๎ ็เ์ๅ๒่๒?, ๗๒๎ ๒๎ํ่๐๓?๙่ๅ ๏๋ๅํ๊่ ํๅ ๒๎๋?๊๎ โ๛๏๎๋ํ??๒ ๑โ๎ๅ ๎๑ํ๎โํ๎ๅ ํเ็ํเ๗ๅํ่ๅ, ๊๎๒๎๐๎ๅ ๎๏๐ๅไๅ๋?ๅ๒๑? โ ็เโ่๑่์๎๑๒่ ๎๒ ๒่๏เ ์เ๒ๅ๐่เ๋เ. ส๐๎์ๅ ?๒๎ใ๎, ๎ํ่ ๎แๅ๑๏ๅ๗่โเ?๒ ไ๎๏๎๋ํ่๒ๅ๋?ํ๓? แๅ็๎๏เ๑ํ๎๑๒? โ ๏๎์ๅ๙ๅํ่่, ๅ๑๋่ ๐ๅ๗? ่ไๅ๒ ๎แ ่๕ ํเํๅ๑ๅํ่่ ํเ ๑๒ๅ๊๋๎. ะๅ๘่โ ๊๓๏่๒? ๒๎ํ่๐๎โ๎๗ํ๓? ๏๋ๅํ๊๓, ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ํๅ แ๎?๒?๑? ๎๑๊๎๋๊๎โ โ ๑๋๓๗เๅ, ๅ๑๋่ ๎ํ๎ ๐เ็๎แ?ๅ๒๑?. ฯ๐เโ่๋?ํ๎ ํเํๅ๑ๅํํ๎ๅ ๏๎๊๐๛๒่ๅ ๏๐๎๑๒๎ ํๅ ไเ๑๒ ่์ ๐เ็๋ๅ๒ๅ๒?๑? ๏๎ ๏๎์ๅ๙ๅํ่?, ๗๒๎ ์่ํ่์่็่๐๓ๅ๒ ๐่๑๊ ๏๎๋๓๗ๅํ่? ๒๐เโ์๛ โ ๏๎ไ๎แํ๛๕ ๑๋๓๗เ?๕.

ย ํเ๘ๅ์ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-์เใเ็่ํๅ ย๛ ๑์๎ๆๅ๒ๅ ๊๓๏่๒? ๒๎ํ่๐๎โ๎๗ํ๓? ๏๋ๅํ๊๓ ํเ ์เ๊๑่์เ๋?ํ๎ โ๛ใ๎ไํ๛๕ ๓๑๋๎โ่?๕. อเ โ๑? ๏๐ๅไ๑๒เโ๋ๅํํ๓? ๓ ํเ๑ ๏๐๎ไ๓๊๖่? ่์ๅ?๒๑? ๑ๅ๐๒่๔่๊เ๒๛ ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ่?, ๏๎ไ๒โๅ๐ๆไเ?๙่ๅ ๅๅ โ๛๑๎๊๎ๅ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎. ั๎๒๐๓ไํ่๊่ ํเ๘ๅใ๎ ์เใเ็่ํเ โ๑ๅใไเ ๐เไ๛ ๏๎์๎๗? ยเ์ ๊๓๏่๒? ๏๋ๅํ๊๓, ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๓?๙๓? โ๑ๅ์ ยเ๘่์ ๒๐ๅแ๎โเํ่?์. ฯ๐่ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๎๑๒่ ๎ํ่ ๏๐ๅไ๎๑๒เโ?๒ ํเ่แ๎๋ๅๅ ๏๎๋ํ๛ๅ ่ ๐เ็โๅ๐ํ๓๒๛ๅ ๊๎ํ๑๓๋?๒เ๖่่, เ ๒เ๊ๆๅ ๏๎์๎ใ๓๒ โ โ๛แ๎๐ๅ ๏๎๊๐๛๒่?. ย ํเ๘ๅ์ ์เใเ็่ํๅ ๏๐๎ไเๆเ ๒๎ํ่๐๎โ๎๗ํ๎้ ๏๋ๅํ๊่ ๎๑๓๙ๅ๑๒โ๋?ๅ๒๑? ๑๒๐๎ใ๎ โ ๐๓๋๎ํเ๕. ?๒๎ ไๅ๋เๅ๒๑? ๏๎๒๎์๓, ๗๒๎ ํเ์๎๒เํํเ? ํเ ๖่๋่ํไ๐่๗ๅ๑๊่ๅ ๑ๅ๐ไๅ๗ํ่๊่, ๎ํเ ๎๏๒่์เ๋?ํ๎ ๑๎๕๐เํ?ๅ๒ ๑โ๎่ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่๑๒่๊่.
Infeltytymn    19 ก.ค. 2554 เวลา 05:24:15  

  
ความคิดเห็นที่ 22
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่: เ๐ๅํไเ ไ๎๐๎ๆํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่, เ๐ๅํไเ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่. ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่: เ๐ๅํไเ ไ๎๐๎ๆํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่, เ๐ๅํไเ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่.8-905-275-27-64
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    19 ก.ค. 2554 เวลา 17:36:38  

  
ความคิดเห็นที่ 23
FASTWM ํ๎โ๛้ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-่ํ๑๒๐๓์ๅํ๒ ๑๎็ไเํ ไ๋? ๏๐ๅไ๎๑๒เโ๋ๅํ่? ๔่ํเํ๑๎โ๛๕ ๓๑๋๓ใ ๏๎๋?็๎โเ๒ๅ๋?์ ัๅ๒่ ๑ ๒่๒๓๋?ํ๛์่ ็ํเ๊เ์่ WebMoney Transfer.

ฬ๛ ํๅ๏๐ๅ๐๛โํ๎ ๐เ็โ่โเๅ์๑?, โโ๎ไ่์ ํ๎โ๛ๅ ๓๑๋๓ใ่ ่ ๑ๅ๐โ่๑๛ ๊เ๊ ไ๋? ๊๋่ๅํ๒๎โ ๒เ๊ ่ ๏เ๐๒ํๅ๐๎โ, ๐เแ๎๒เๅ์ ํเไ ๑๎โๅ๐๘ๅํ๑๒โ๎โเํ่ๅ์ ไๅ้๑๒โ๓?๙่๕ ไๅ๏๎็่๒ํ๛๕ ่ ๊๐ๅไ่๒ํ๛๕ ๏๐๎ใ๐เ์์. อเ๘เ ใ๋เโํเ? ็เไเ๗เ - ๏๐ๅไ๎๑๒เโ่๒? ํเ๘่์ ๊๋่ๅํ๒เ์ ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛้ ่ ํเไๅๆํ๛้ ๑ๅ๐โ่๑, ๊๎๒๎๐๛์ ์๎ๆํ๎ แ๓ไๅ๒ โ๎๑๏๎๋?็๎โเ๒?๑? ๑ ๋?แ๎้ ๒๎๗๊่ ์่๐เ.
CreditServise    20 ก.ค. 2554 เวลา 11:21:22  

  
ความคิดเห็นที่ 24
ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่. มๅ็ ๏๎๑๐ๅไํ่๊๎โ! 984-40-01 อ่็๊่ๅ ๖ๅํ๛. ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ, เ๐ๅํไเ ๊เ๒๊๎โ, เ๐ๅํไเ ใ๐ๅ้ไๅ๐๎โ ัเํ๊๒-ฯๅ๒ๅ๐แ๓๐ใ
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    22 ก.ค. 2554 เวลา 20:59:37  

  
ความคิดเห็นที่ 25
ึๅํ๛ ํเ เ๐ๅํไ๓ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ ๑ํ่ๆๅํ๛. มๅ็ ๏๎๑๐ๅไํ่๊๎โ! 544-81-26 ัเํ๊๒-ฯๅ๒ๅ๐แ๓๐ใ.
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    25 ก.ค. 2554 เวลา 13:42:45  

  
ความคิดเห็นที่ 26
ภ๐ๅํไเ ๑๒๎๐่๒ๅ๋?ํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่ . อ่็๊่ๅ ๖ๅํ๛!! ม๎๋?๘๎้ ๏เ๐๊ ๒ๅ๕ํ่๊่ 984-40-01 ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ, เ๐ๅํไเ ใ่ไ๐๎์๎๋๎๒เ, เ๐ๅํไเ ์เํ่๏๓๋?๒๎๐เ, เ๐ๅํไเ ๊๎๒๊เ, เ๐ๅํไเ ใ๓๑ๅํ่๗ํ๎ใ๎ ?๊๑๊๎โเ๒๎๐เ, เ๐ๅํไเ โ๛๘๊่, เ๐ๅํไเ ไ๎๐๎ๆํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่ 984-40-01
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    26 ก.ค. 2554 เวลา 05:03:26  

  
ความคิดเห็นที่ 27
ฤเ, ? ํๅ ๎ๆ่ไเ๋!
Aerolddet    26 ก.ค. 2554 เวลา 11:19:18  

  
ความคิดเห็นที่ 28
ั๎๑๒เโ ๋่ํ่่ ๏๎ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๓ แ๐่๊ๅ๒๎โ ๏่ํ่๊ๅ้:
1. า๐เํ๑๏๎๐๒ๅ๐ ๋ๅํ๒๎๗ํ๛้ ไ๋? ๏๎ไเ๗่ ๎๏่๋๎๊,ไ๋่ํํเ 7 ์ๅ๒๐๎โ
2. ม๓ํ๊ๅ๐ ํเ๊๎๏่๒ๅ๋?ํ๛้ 1 ๘๒.
3. ๏๐เํ๑๏๎๐๒ๅ๐ ๑๊๐ๅแ๊๎โ๛้ ไ๋? ๏๎ไเ๗่ ๎๏่๋๎๊ โ ๑๓๘่๋?ํ๛้ แเ๐เแเํ 6 ์ๅ๒๐๎โ.
4. มเ๐เแเํ ๑๓๘่๋?ํ๛้ โ๐เ๙เ?๙่้๑?,๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โๅํํเ? ์๎๙ํ๎๑๒? 1000 ๎๏่๋๎๊ โ ๗เ๑,
5. ม๓ํ๊ๅ๐ ํเ ๊๎๏่๒ๅ๋?ํ๛้ -๖่๊๋๎ํ ไ๋? ๑๓๕่๕ ๎๏่๋๎๊ 1 ๘๒.
6. า๐เํ๑๏๎๐๒ๅ๐ ๑๊๐ๅแ๊๎โ๛้ ไ๋่ํํ๎้ 7 ์ๅ๒๐๎โ ไ๋? ๏๎ไเ๗่ ๑๓๕่๕ ๎๏่๋๎๊ 1 ๘๒.
7. ?๑๒๐๓ไๅ๐ -๏๐ๅ๑ ไ๋? ๔๎๐์๎โ๊่ ่็ไๅ๋่้ 2 ๘๒.
8. ฯ๓๋?๒ ๓๏๐เโ๋ๅํ่? ไ๋? ๎๏ๅ๐เ๒๎๐เ 1 ๘๒.
9. ู่๒๛ ๑่๋๎โ๛ๅ ?๋ๅ๊๒๐่๗ๅ๑๊่ๅ 3 ๘๒.
10. ภ ๒เ๊ๆๅ ๑๒เํ๎๊ ๒๎๐๖๎โ๎๗ํ๛้ ไ๋? ๒๎๐๖๎โ๊่ ็เใ๎๒๎โ๎๊ 1 ๘๒.
11. ั๒เํ๎๊ ๓๏เ๊๎โ๎๗ํ๛้ 1 ๘๒.
12. ล๑๒? ไ๐๎แ่๋๊เ แเ๐เแเํํเ? ์ๅ๋๊๎๔๐เ๊๖่๎ํํเ? 1 ๘๒.
13. ย่แ๐๎๑่๒๎ ๑เ์๎ไๅ๋?ํ๎ๅ.

ฮแ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ใ.ศโเํ๎๔๐เํ๊๎โ๑๊ (ำ๊๐เ่ํเ).
ฯ๐่๑๒๓๏่๋่ ๊ ไๅ์๎ํ๒เๆ๓ ๋่ํ่่.
ั๒๎่์๎๑๒? 1 500 000 ๐๓แ. ส๎๒ๅ๋ ๏๐่๎แ๐ๅ๒เๅ๒๑? ๎๒ไๅ๋?ํ๎, เ ๒เ๊ โ๑ๅ ๐เแ๎๗ๅๅ.
ฯ๎์๎ๆๅ์ ๑ ์๎ํ๒เๆๅ์.
ภํเ๋๎ใ๎โ๎ๅ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๎ ๑๒๎่๒ โ ๏?๒? ๐เ็ ไ๎๐๎ๆๅ.๓๑๋๎โ่? ๎๏๋เ๒๛ ๋?แ๛ๅ ์๎ๆํ๎ แเ๐๒ๅ๐ ๋ๅ๑๎์.
ฮแ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ ํเ๕๎ไ่๒๑? ศโเํ๎โ๑๊เ? ๎แ๋.,ัๅ๋๎ ศ๋?่ํ๑๊๎ๅ-ี๎โเํ๑๊๎ๅ.
าๅ๋. 8 964 511 07 15 ห๎๋่๒เ, 8 903 189 52 84 ัๅ๐ใๅ้.
Assorosot    28 ก.ค. 2554 เวลา 14:05:05  

  
ความคิดเห็นที่ 29
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๊เํเ๒๛, ๒๐๎๑๛ ์๎๐๑๊๎้ ๊เํเ๒ ?
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ - ๏๎๑๒เโ๙่๊ ใ๎๑๒ 2688 ๊เํเ๒ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ย๎็์๎ๆํเ ๐ๅ็๊เ, ๎๒์๎๒๊เ ่ ็เ๊เ็ ๊เํเ๒๎โ ๑๒เ๋?ํ๛๕ ่ ๎๖่ํ๊๎โเํํ๛๕ ๏๎ รฮัา 2688, 7669 ่ ๒.ไ. ฮ๒ใ๐๓็๊เ ่็ ํเ๋่๗่? ๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋. ๆ/ไ ๊๎ํ๒ๅ้ํๅ๐๎์ ่๋่ เโ๒๎์๎แ่๋?ํ๛์ ๒๐เํ๑๏๎๐๒๎์ ๗ๅ๐ๅ็ ๋?แ๓? ๒๐เํ๑๏๎๐๒ํ๓? ๊๎์๏เํ่? โ ๊๐เ๒๗เ้๘่ๅ ๑๐๎๊่ โ ๋?แ๓? ๒๎๗๊๓ ๑๒๐เํ๛.
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
Pheriecex    29 ก.ค. 2554 เวลา 02:06:17  

  
ความคิดเห็นที่ 30
๏๐๎ไเธ์ ๊ํ่ใ๓ ๏๎ ่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ ่ ํๅ๊๎๒๎๐๛๕ ็เแ๎๋ๅโเํ่้ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ๑ ๏๎์๎๙?? ํๅ๏๎โ๒๎๐่์๎้ ัศัาลฬ? ภัาะล฿ .
ล๑๋่ ๓ ยเ๑ : ๋๎์่๒ ๑๏่ํ๓ ่๋่ แ๎๋่๒ ๘ๅ? ่๋่ ๑๒เ๋่ ๎๙๓๙เ๒?๑? แ๎๋่ โ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊ๅ ๋่แ๎ ๏๎?๑ํ่๖เ แ๎๋่๒, ๒๎ ๏๎๑์๎๒๐่๒ๅ ํเ๘ ๑เ้๒ ๏๎๑โ?๙ๅํํ๛้ ๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ ๓๏๐เๆํๅํ่? +๏๐่ ๘ๅ้ํ๎์ ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ๅ ,เ ๅ๙ๅ ๒เ์ ๅ๑๒? ๒เ้ํ๛ ๏๎
่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ (่ ๅ๙ๅ ์ํ๎ใ๎ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๎ใ๎) ๑ ๏๎์๎๙?? ์ๅ๒๎ไ่๊่ ภัาะล฿.
Staivadix    29 ก.ค. 2554 เวลา 13:08:51  

  
ความคิดเห็นที่ 31
ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่ โ ัเํ๊๒-ฯๅ๒ๅ๐แ๓๐ใๅ. 8-905-275-27-64 ัโ๎้ ๏เ๐๊!!! ึๅํ๛ ํเ เ๐ๅํไ๓ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ ๑ํ่ๆๅํ๛. มๅ็ ๏๎๑๐ๅไํ่๊๎โ! 544-81-26 ัเํ๊๒-ฯๅ๒ๅ๐แ๓๐ใ.
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    29 ก.ค. 2554 เวลา 13:58:24  

  
ความคิดเห็นที่ 32
วไ๐เโ๑๒โ๓้๒ๅ, ยเ๑ แๅ๑๏๎๊๎่๒ ส๓็ํ่๐๑๊่้ ศโเํ ัๅ๐ใๅๅโ่๗,
? ?โ๋??๑? ฬๅํๅไๆๅ๐๎์ ๏๎ ๏ๅ๐๑๎ํเ๋๓, เ ๒เ๊ๆๅ ๎๑๓๙ๅ๑๒โ๋?? ๊๎ํ๒๐๎๋?
็เ ๐เแ๎๒๎้ ๓ไเ๋ๅํํ๛๕ ๑๎๒๐๓ไํ่๊๎โ ศฤ "Calligraphy"

ั๏เ๑่แ๎, ๗๒๎ ๎๒๊๋่๊ํ๓๋่๑? ํเ ํเ๘ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ!!!
ย ํเ๑๒๎?๙ๅๅ โ๐ๅ์? ํเ๘เ ๊๎์๏เํ่? ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๆ่๒ๅ๋?์ ๋?แ๛๕ ๐ๅใ่๎ํ๎โ ํเไ๎์ํ๓? ๐เแ๎๒๓ ๏๎
ฯ๐ๅไ๋เใเๅ์เ? ๐เแ๎๒เ ๏๐๎๑๒เ ่ ไ๎๑๒๓๏ํเ ๊เๆไ๎์๓. อ่๊เ๊่๕ ๎ใ๐เํ่๗ๅํ่้ ๏๎ โ๎็๐เ๑๒๓, ๏๎๋๓, ๎แ๐เ็๎โเํ่?, ์ๅ๑๒๓
ๆ่๒ๅ๋?๑๒โเ ํๅ๒.
ย ๎แ?็เํํ๎๑๒่ ๓ไเ๋ๅํํ๎ใ๎ ๑๎๒๐๓ไํ่๊เ โ๕๎ไ่๒ ๎แ๐เแ๎๒๊เ ์เ๒ๅ๐่เ๋เ ๋?แ๎้
๒ๅ์เ๒่๊่ ๏๎๑๐ๅไ๑๒โ๎์ ๒ๅ๊๑๒๎โ๎ใ๎ ๐ๅไเ๊๒๎๐เ, ?๒๎ ์๎ๆๅ๒ แ๛๒? ๏ๅ๗เ๒ํ๛้ ่๋่ ๐๓๊๎๏่๑ํ๛้ ๎๒๑๊เํ่๐๎โเํํ๛้ ๒ๅ๊๑๒.
าเ๊ ๆๅ ํๅ๏๎๑๐ๅไ๑๒โๅํํ๎ๅ โ็เ่์๎ไๅ้๑๒โ่ๅ ๑ ํเ๘่์ ๎๔่๑๎์.
ฮ๑ํ๎โํ๛์่ ๒๐ๅแ๎โเํ่?์่, ๏๐ๅไ๚?โ๋?ๅ์๛์่ ๊ ๓ไเ๋ๅํํ๛์ ๑๎๒๐๓ไํ่๊เ์, ?โ๋??๒๑?:
- ร๐เ์๎๒ํ๎๑๒?;
- วํเํ่ๅ ฯส ่ ๎๔่๑ํ๛๕ ๏๐๎ใ๐เ์์;
- ฤ๎๑๒๓๏ โ ศํ๒ๅ๐ํๅ๒ ไ๋? ๏๎ไไๅ๐ๆ๊่ ๑โ?็่ ๑ ๎๔่๑๎์ ่ ๏ๅ๐ๅไเ๗่ ์เ๒ๅ๐่เ๋เ;
- อเ๋่๗่ๅ ๏๐่ํ๒ๅ๐เ ่ ๑๏ๅ๖่เ๋?ํ๛๕ ๏๐๎ใ๐เ์์ ไ๋? ๐เ๑๏๎็ํเํ่? ๎๒๑๊เํ่๐๎โเํํ๎ใ๎ ๒ๅ๊๑๒เ ํๅ๎แ?็เ๒ๅ๋?ํ๎.
ร๐เ๔่๊ ๐เแ๎๒๛ ๑๒๐๎่๒๑? ํๅ๏๎๑๐ๅไ๑๒โๅํํ๎ ๑เ์่์ ๑๎๒๐๓ไํ่๊๎์, ่๑๕๎ไ่๒ ่็ ๑๐๎๊๎โ ่ ๎แ๚ๅ์๎โ โ๛แ๐เํํ๎้ ่์ ๐เแ๎๒๛.
ั๒๎่์๎๑๒? ๎ไํ๎ใ๎ ๏ๅ๗เ๒ํ๎ใ๎ ๋่๑๒เ (ภ4) ๎๖ๅํ่โเๅ๒๑? ๎๒ 5-10 ใ๐ํ ( 0.75-1.50 ฤ๎๋๋เ๐๎โ ัุภ) ่๋่
(โ ็เโ่๑่์๎๑๒่ ๎๒ ๑๋๎ๆํ๎๑๒่ ๒ๅ๊๑๒เ).ย ๑๐ๅไํๅ์ ็เ ์ๅ๑?๖ โ๛ ์๎ๆๅ๒ๅ
็เ๐เแ๎๒เ๒? ๎๒ 1500ใ๐ํ ไ๎ 5500ใ๐ํ( 200-700 ไ๎๋๋เ๐๎โ ัุภ) (โ ็เโ่๑่์๎๑๒่ ๎๒ ๑๋๎ๆํ๎๑๒่ ๒ๅ๊๑๒เ).
วเ๐เแ๎๒เํํ๛ๅ ไๅํ?ใ่ ์๎ๆํ๎ ๏๎๋๓๗เ๒? แเํ๊๎โ๑๊่์ ่๋่ ๏๎๗๒๎โ๛์ ๏ๅ๐ๅโ๎ไ๎์, เ ๒เ๊ๆๅ ํเ ยเ๘ ๑๗ๅ๒ โ ฿ํไๅ๊๑ - ไๅํ?ใ่
่๋่ Webmoney.
ฯ๎๑๒๐๎ๅํ่ๅ ๐เแ๎๒๛ ๑๒๐๎่๒๑? ๏๎ ๏๐่ํ๖่๏๓:
- ั๎ใ๋เ๑่ๅ ่ ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่? ๐เแ๎๒ํ่๊เ โ แเ็ๅ ๓ไเ๋ๅํํ๛๕ ๑๎๒๐๓ไํ่๊๎โ;
- ฯ๎๋๓๗ๅํ่ๅ ๑๎๒๐๓ไํ่๊๎์ ๑๏่๑๊เ ็เไเํ่้;
- ย๛แ๎๐ ็เไเํ่? ่ ๎๒๏๐เโ๊เ ็เ?โ๊่;
- ฯ๎๋๓๗ๅํ่ๅ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎โ ไ๋? ๐เแ๎๒๛;
- ัไเ๗เ ใ๎๒๎โ๎้ ๐เแ๎๒๛;
- ฯ๎๋๓๗ๅํ่ๅ ๎๏๋เ๒๛ ็เ โ๛๏๎๋ํๅํํ๓? ๐เแ๎๒๓.
ย ๎๒ํ๎๘ๅํ่่ ใเ๐เํ๒่้ ๏๎ ๎๏๋เ๒ๅ, ๏ๅ๐ๅไ ๎๒๑๛๋๊๎้ โ๑ๅใ๎ ็เไเํ่?, ๑ โเ๘ๅ้ ๑๒๎๐๎ํ๛ ไ๎๋ๆํเ แ๓ไๅ๒
๏๎๑๒๓๏่๒? ๗เ๑๒? โ๛๏๎๋ํๅํํ๎้ ๐เแ๎๒๛ 2 ่๋่ 3 ๑๒๐. ฯ๎ ๏๐๎โๅ๐๊ๅ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒๑? ๎๏๋เ๒เ, ่ ๒๎๋?๊๎
๏๎๒๎์ โ๛ โ๛๑๛๋เๅ๒ๅ ๏๎๋ํ๓? ๐เแ๎๒๓.
ล๑๋่ โเ๑ ็เ่ํ๒ๅ๐ๅ๑๎โเ๋เ ไเํํเ? ๐เแ๎๒เ, โเ์ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๎ ็เ๏๎๋ํ่๒? เํ๊ๅ๒๓ ๓ไเ๋ๅํํ๎ใ๎ ๑๎๒๐๓ไํ่๊เ.
วเ๒ๅ์ โ๛๑๋เ๒? ๅๅ ํเ e-mail: calligraphy@yandex.ru ๑ ๒ๅ์๎้ ภอสลาภ.

ฯ๎๑๋ๅ ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่่ โ๛ ๑๐เ็๓ ๆๅ ๏๎๋๓๗่๒ๅ ๑๏่๑๎๊ ็เไเํ่้, ํเ๕๎ไ?๙่๕๑? โ ํเ?โํ๎๑๒่ โ ไเํํ๛้ ์๎์ๅํ๒.

ภํ๊ๅ๒เ: (็ไๅ๑? ์๛ โ๏่๘ๅ์ โเ๘ ํ๎์ๅ๐ ็เ๐ๅใ่๑๒๐่๐๎โเํํ๎ใ๎ ๐เแ๎๒ํ่๊เ)
สเํไ่ไเ๒ ํเ ไ๎๋ๆํ๎๑๒?: ห่๒ๅ๐เ๒๓๐ํ๛้ ๐ๅไเ๊๒๎๐
ิเ์่๋่?:
ศ์?:
ฮ๒๗ๅ๑๒โ๎:
ฤเ๒เ ๐๎ๆไๅํ่?:
ฯ๎๋ํ๛๕ ๋ๅ๒:
ฬๅ๑๒๎ ๐๎ๆไๅํ่?:
วํเํ่ๅ ศํ๎๑๒๐เํํ๛๕ ?็.:
ิเ๊๒่๗ๅ๑๊่ ๏๐๎ๆ่โเ?:
ส๎ํ๒เ๊๒ํ๛้ ๒ๅ๋.:
ฬๅ๑๒๎ ๐เแ๎๒๛:
ัโ๎แ๎ไํ๎ๅ โ๐ๅ์? ไ๋? ๓ไเ๋ๅํํ๎้ ๐เแ๎๒๛:
E-mail:
ำ๊เๆ่๒ๅ ๑เ้๒, ่็ ๊๎๒๎๐๎ใ๎ โ๛ ๓็ํเ๋่ ๎ ไเํํ๎้ โเ๊เํ๑่่:
ฦๅ๋เๅ์๛้ ไ๎๕๎ไ:
ะเ๑๗ๅ๒ํ๛้ ๑๗ๅ๒ :
ฤเ๒เ ็เ๏๎๋ํๅํ่?:
ย๑ๅ ยเ๘่ ๏่๑?์เ ํๅ ๎๑๒เํ๓๒๑? แๅ็ โํ่์เํ่?. ย ๒ๅ๗ๅํ่ๅ 24 ๗เ๑๎โ ํเ ํ่๕ แ๓ไ๓ ๎๒โๅ๗เ๒? ? ่๋่ ไๅๆ๓๐ํ๛้ ไ่๑๏ๅ๒๗ๅ๐.

?๒๎ ๏่๑?์๎ โ๛๑๋เํ๎ เโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊่, ๏่๑?์เ ๑ ๒ๅ์๎้ "ภอสลาภ" ่ "วภฤภอศล" ๐เ๑๑์เ๒๐่โเ?๒๑? ์ํ๎้ ๋่๗ํ๎.

ั ำโเๆๅํ่ๅ์,
ส๓็ํ่๐๑๊่้ ศโเํ ัๅ๐ใๅๅโ่๗
ฬๅํๅไๆๅ๐ ๏๎ ๏ๅ๐๑๎ํเ๋๓.
ศฤ " Calligraphy"
calligraphy@yandex.ru
wrkkor    31 ก.ค. 2554 เวลา 00:16:13  

  
ความคิดเห็นที่ 33
ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่ โ ัเํ๊๒-ฯๅ๒ๅ๐แ๓๐ใๅ. 8-905-275-27-64 ัโ๎้ ๏เ๐๊!!! ึๅํ๛ ํเ เ๐ๅํไ๓ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ ๑ํ่ๆๅํ๛. มๅ็ ๏๎๑๐ๅไํ่๊๎โ! 544-81-26 ัเํ๊๒-ฯๅ๒ๅ๐แ๓๐ใ.
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    03 ส.ค. 2554 เวลา 13:36:29  

  
ความคิดเห็นที่ 34
8-905-275-27-64 ภ๐ๅํไเ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่ ภ๐ๅํไเ เโ๒๎๊๐เํเ, เ๐ๅํไเ เโ๒๎โ๛๘๊่, เ๐ๅํไเ แ๓๋?ไ๎็ๅ๐เ, เ๐ๅํไเ ?๊๑๊เโเ๒๎๐เ-๏๎ใ๐๓็๗่๊เ, เ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่, ไ๎๑๒เโ๊เ ๏ๅ๑๊เ, ไ๎๑๒เโ๊เ ๙ๅแํ? 544-81-26
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    03 ส.ค. 2554 เวลา 21:49:19  

  
ความคิดเห็นที่ 35
ำโเๆเๅ์เ? เไ์่ํ่๑๒๐เ๖่? ๑เ้๒เ! ฯ๐๎๘๓ ๓ไเ๋่๒? ?๒๎ ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ!! ? ํๅ๗เ?ํ๎ :(
Tonkist    04 ส.ค. 2554 เวลา 03:36:04  

  
ความคิดเห็นที่ 36
ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่ ัเ์๛ๅ ํ่็๊่ๅ ๖ๅํ๛ ๏๎ ัฯแ. วโ๎ํ่๒ๅ!!! 984-40-01 ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ๊่ 984-40-01มๅ็ ๏๎๑๐ๅไํ่๊๎โ. ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ, เ๐ๅํไเ ใ่ไ๐๎์๎๋๎๒เ, เ๐ๅํไเ ์เํ่๏๓๋?๒๎๐เ, เ๐ๅํไเ ๊๎๒๊เ, เ๐ๅํไเ ใ๓๑ๅํ่๗ํ๎ใ๎ ?๊๑๊๎โเ๒๎๐เ, เ๐ๅํไเ โ๛๘๊่, เ๐ๅํไเ ไ๎๐๎ๆํ๎้ ๒ๅ๕ํ่๊่ 984-40-01
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    05 ส.ค. 2554 เวลา 00:40:54  

  
ความคิดเห็นที่ 37
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๒๐๎๑๛, ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋่ ๒๐๎๑๎โ?
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ - ๊๐๓๏ํ๛้ ๏๎๑๒เโ๙่๊ ๒๐๎๑ โ ๎แ๎๋๎๗๊ๅ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ฯ๐ๅไ๋เใเๅ์ ๊๓๏่๒? ๒๐๎๑๛ ๑๒เ๋?ํ๛ๅ ๎๒ โๅไ๓๙่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้: ๒๐๎๑ ๑๒เ๋?ํ๎้ ่ ๎๖่ํ๊๎โเํํ๛ๅ ๏๎ รฮัา, ๒๐๎๑๛ ๒เ๋ๅโ๛ๅ,
๒๐๎๑๛ ๎๖่ํ๊๎โเํํ๛ๅ, ใ๐๓็๎โ๛ๅ, เ๐์เ๒๓๐ํ๛ๅ, ใ๐๓็๎๋?ไ๑๊่ๅ, ใ๐๎็๎็เ๙่๒ํ๛ๅ, ๋่๔๒๎โ๛ๅ, ๏๎ไ?ๅ์ํ๛ๅ, ๑เํ๒ๅ๕ํ่๗ๅ๑๊่ๅ,
๒๐๎๑๛ ๑ ์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่์ ่ ๑ ๎๐ใเํ่๗ๅ๑๊่์ ๑ๅ๐ไๅ๗ํ่๊๎์, เ ๒เ๊ ๆๅ ๒๐๎๑ ๑๏ๅ๖่เ๋?ํ๎ใ๎ ํเ็ํเ๗ๅํ่? ่ ์๎๐๑๊่์ ๐ๅใ่๑๒๐๎์.
ย๎็์๎ๆํเ ๐ๅ็๊เ, ๎๒์๎๒๊เ ่็ ํเ๋่๗่? ่ ๏๎ไ ็เ๊เ็ ๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
Fedkeypegak    05 ส.ค. 2554 เวลา 08:35:26  

  
ความคิดเห็นที่ 38
ย ๑โ?็่ ๑ ๏ๅ๐ๅ๏๐๎๔่๋่๐๎โเํ่ๅ์ ๏๐ๅไ๏๐่?๒่? ๏๐๎ไเๅ๒๑? โ๛๑๎๊๎๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โๅํํ๛้ ๎๖ๅ๋ๅํไ๐๎โ๎๗ํ๛้ ๑๒เํ๎๊ ๐๎๒๎๐ํ๎ใ๎ ๒่๏เ.
ฯ๐๎่็โ๎ไ๑๒โๅํํเ? ๑๊๎๐๎๑๒? ๎แ๐เแ๎๒๊่ 6 ์ๅ๒๐๎โ ไ่เ์ๅ๒๐ 220 ์์ ๎๒ 40 ไ๎ 90 ๑ๅ๊๓ํไ. ๊๓แ ๐ๅเ๋?ํ๎ ๎แ๐เแ๎๒เ๒? ็เ 5 ์่ํ๓๒.
าๅ๋ๅ๔๎ํ ไ๋? ๑โ?็่ 8 964 511 07 15. ห๎๋่๒เ ๒. 8 903 189 52 84 ัๅ๐ใๅ้ ๖ๅํเ 350 000.00 ๐๓แ
WaickcarGlild    05 ส.ค. 2554 เวลา 21:27:55  

  
ความคิดเห็นที่ 39
ส๐ๅไ่๒ ไ๎ 850 000 ๐๓แ๋ๅ้ ไ๋? ๆ่๒ๅ๋ๅ้ ะิ ่ ำ๊๐เ่ํ๛! รเ๐เํ๒่่ ๏๎๋๓๗ๅํ่?, ๐เ๑๑์๎๒๐ๅํ่ๅ ๑๋๎ๆํ๛๕ ๑่๒๓เ๖่้. ะเ๑๑์๎๒๐ๅํ่ๅ ็เ?โ๊ ๑ ํๅใเ๒่โํ๎้ ๊๐ๅไ่๒ํ๎้ ่๑๒๎๐่ๅ้. ัๆเ๒๛ๅ ๑๐๎๊่ ๏๎๋๓๗ๅํ่?. ฬ่ํ่์๓์ ไ๎๊๓์ๅํ๒๎โ. วเ?โ๊่ ๎๒๏๐เโ๋?๒? ๑๒๐๎ใ๎ ํเ e-mail expresslaons@gmail.com
sexylipssik    06 ส.ค. 2554 เวลา 07:03:25  

  
ความคิดเห็นที่ 40
ฤ๎แ๐๛้ ฤๅํ?!
อเ๘เ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-เ๏๒ๅ๊เ ๏๎์๎ใเๅ๒ ๐ๅ๘่๒? ์ํ๎ใ่ๅ ๏๐๎แ๋ๅ์๛ ์๓ๆ๗่ํเ์ ๐เ็๋่๗ํ๎ใ๎
โ๎็๐เ๑๒เ. ี๎๐๎๘ๅๅ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎ ็เ ๐เ็๓์ํ๛ๅ ไๅํ?ใ่. ภํ๎ํ่์ํ๎๑๒? ๑๎ไๅ๐ๆ่์๎ใ๎?
ม๛๑๒๐เ? ไ๎๑๒เโ๊เ.
Erakprota    07 ส.ค. 2554 เวลา 12:55:47  

  
ความคิดเห็นที่ 41
ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่. ั๏แ. 8-905-275-27-26 ั๒๐๎่๒ๅ๋?ํเ? ๒ๅ๕ํ่๊เ, ไ๎๐๎ๆํเ? ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ. อเ๘เ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ ๐เแ๎๒เๅ๒ ๊๐๓ใ๋๎๑๓๒๎๗ํ๎ ่ แๅ็ โ๛๕๎ไํ๛๕. 8-905-275-27-26
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    09 ส.ค. 2554 เวลา 05:08:32  

  
ความคิดเห็นที่ 42
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่ ๏๎ ํ่็๊่์ ๖ๅํเ์ 544-81-26 โ๛โ๎็ ใ๐๓ํ๒เ, โ๛โ๎็ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎ใ๎ ์๓๑๎๐เ. ๏ๅ๐ๅโ๎็๊เ ํๅ๐๓ไํ๛๕ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎โ 544-81-26
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    09 ส.ค. 2554 เวลา 21:34:03  

  
ความคิดเห็นที่ 43
ั๓๘่๋?ํ๛้ ๊๎์๏๋ๅ๊๑ ไ๋? ๑๓๘๊่ ไ๐ๅโ่๑่ํ๛ ๋?แ๎้ ๑๋๎ๆํ๎๑๒่, ๋?แ๎้ ๎แ?ๅ์ ็เใ๐๓็๊่, ๏๎์๎ใ๓ ๐เ็๗่๒เ๒? ่ ๓๑๒เํ๎โ่๒? ๏๎ไ ๊๋?๗.
ส๎ํๅ๗ํ๛้ ๐ๅ็๓๋?๒เ๒, ๊เ๗ๅ๑๒โ๎ ่ ๑๊๎๐๎๑๒? ๑๓๘๊่ โ๛๑๎๊๎ๅ เ ๖ๅํเ ํเ ๏๎๐?ไ๎๊ ํ่ๆๅ.
ฮ๏๛๒ แ๎๋ๅๅ 12 ๋ๅ๒.
ฯ่๘่๒ๅ ์๎้ เไ๐ๅ๑: nast1022@bk.ru, ๒.89031895284 ัๅ๐ใๅ้.
royassyBrophy    13 ส.ค. 2554 เวลา 04:08:58  

  
ความคิดเห็นที่ 44
ฯ๐ๅไ๋เใเ? ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๓? ๓๑๋๓ใ๓ ๏๎ ๊๐่๏๒๎โเํ่? โเ๘่๕ ๔เ้๋๎โ. "๊๐่๏๒ ๔เ้๋๎โ"
๎แ๕๎ไ ๏๐๎เ๊๒่โํ๎้ ็เ๙่๒๛ สเ๑๏ๅ๐เ, ํๅ ๒๐ๅแ๓ๅ๒ .Net Framework. ๏๎๋่์๎๐๔ํ๛์ ๊๐่๏๒๎๐๎์.

1๔เ้๋ =15$
รเ๐เํ๒่่: Webmoney BL 100+
icq 510-435
Madiahell    14 ส.ค. 2554 เวลา 08:46:13  

  
ความคิดเห็นที่ 45
฿ ไ๓์เ?, ๗๒๎ ย๛ ๎๘่แเๅ๒ๅ๑?. ฬ๎ใ๓ ๎๒๑๒๎?๒? ๑โ๎? ๏๎็่๖่?. ฯ่๘่๒ๅ ์ํๅ โ PM.
Weecticinnins    15 ส.ค. 2554 เวลา 00:44:23  

  
ความคิดเห็นที่ 46
ฯ๐ๅไ๑๒เโ๋?ๅ์ ๊เ๏่๒เ๋?ํ๛้ ๒๐๓ไ ๏๎ ่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ ่ ไ๐๓ใ่๕ แ๎๋ๅ็ํๅ้ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ๑ ๏๎์๎๙?? ๓โ๋ๅ๊เ๒ๅ๋?ํ๎้ ัศัาลฬ? ภัาะล฿ .
ล๑๋่ ๓ ยเ๑ : ๏๎?โ่๋่๑? แ๎๋่ โ ๑๏่ํๅ ่๋่ ๘ๅ? แ๎๋่๒ ่๋่ ๐เ็แ๎๋ๅ๋๑? ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊ ่๋่ แ๎๋่๒ ๏๎?๑ํ่๖เ, ๒๎ ใ๋?ํ?๒ๅ ๑เ้๒ ๏๎ ์ๅ๒๎ไ่๊เ์ ๋ๅ๗ๅํ่? แ๎๋่ +๏๐่ ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ๅ ,เ ๅ๙ๅ ๒เ์ ๅ๑๒? ๊ํ่ใเ ๏๎
๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ (่ ๅ๙ๅ ์ํ๎ใ๎ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๎ใ๎) ๑ ๏๎์๎๙?? ์ๅ๒๎ไ่๊่ ภัาะล฿.
Sweefelog    16 ส.ค. 2554 เวลา 08:42:10  

  
ความคิดเห็นที่ 47
ย๏ๅ๐โ๛ๅ ๏๓แ๋่๊๓ๅ์ ๊ํ่ใ๓ ๏๎ ่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ ่ ํๅ๊๎๒๎๐๛๕ ็เแ๎๋ๅโเํ่้ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ๑ ๏๎์๎๙?? ํๅ๏๎โ๒๎๐่์๎้ ัศัาลฬ? ภัาะล฿ .
ล๑๋่ ๓ ยเ๑ : ๏๎?โ่๋่๑? แ๎๋่ โ ๑๏่ํๅ ่๋่ ๐เ็แ๎๋ๅ๋เ๑? ๘ๅ? ่๋่ โ๎็ํ่๊๋่ แ๎๋่ โ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊ๅ ่๋่ ๐เ็แ๎๋ๅ๋เ๑? ๏๎?๑ํ่๖เ, ๒๎ ใ๋?ํ?๒ๅ ๑เ้๒ ๏๎ ์ๅ๒๎ไ่๊เ์ ๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ ใ๐๓ไํ๎ใ๎ ๎๒ไๅ๋เ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ,เ ๒เ๊ๆๅ ๒เ์ ๅ๑๒? ๑๎โๅ๒๛ ๏๎
่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ (่ ๅ๙ๅ ์ํ๎ใ๎ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๎ใ๎) ๑ ๏๎์๎๙?? ์ๅ๒๎ไ่๊่ ภัาะล฿.
quelaycle    17 ส.ค. 2554 เวลา 04:25:42  

  
ความคิดเห็นที่ 48
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่ ๏๎ ํ่็๊่์ ๖ๅํเ์ 544-81-26 โ๛โ๎็ ใ๐๓ํ๒เ, โ๛โ๎็ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎ใ๎ ์๓๑๎๐เ. ๏ๅ๐ๅโ๎็๊เ ํๅ๐๓ไํ๛๕ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎โ 544-81-26
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    18 ส.ค. 2554 เวลา 15:00:36  

  
ความคิดเห็นที่ 49
ฬ๎ๆํ๎ ๋่ ๒๓๒ ๐เ็์ๅ๙เ๒? ๑๑๛๋๊่ ํเ ๑เ้๒๛ ๑ ๏๎ไแ๎๐๊เ์่ ๑๎๔๒เ?
ํๅ ็เ๏๐ๅ๙ๅํํ๎ ๋่ ?๒๎ ๏๐เโ่๋เ์่?
excalgeneonnA    21 ส.ค. 2554 เวลา 15:02:21  

  
ความคิดเห็นที่ 50
ฯ๐่โๅ๒ ๏เ๐ํ่.
ฮ๗ๅํ? ๕๎๗ๅ๒๑? ๏๎ไ่๑๊๓๒่๐๎โเ๒? ํเ ๒ๅ์๓ ๑๎๔๒เ.
ส๒๎ ๊เ๊่ๅ ็ํเๅ๒ ๑เ้๒๛ ๑ แๅ๑๏๋เ๒ํ๛์ ๑๎๔๒๎์: ๏๐๎ใ๐เ์์เ์่, โเ๐ๅ็ํ่๊๎์?
infiliexy    21 ส.ค. 2554 เวลา 16:32:09  

  
ความคิดเห็นที่ 51
ย ๏ๅ๐โ๛้ ๐เ็ ๏๓แ๋่๊๓ๅ์ ๓ํ่๊เ๋?ํ๓? ๊ํ่ใ๓ ๏๎ ่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ ่ ไ๐๓ใ่๕ ็เแ๎๋ๅโเํ่้ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ๑ ๏๎์๎๙?? ํๅ๎แ๛๗ํ๎้ ัศัาลฬ? ภัาะล฿ .
ล๑๋่ ๓ ยเ๑ : ๎๙๓๙เ?๒๑? แ๎๋่ โ ๑๏่ํๅ ่๋่ แ๎๋่๒ ๘ๅ? ่๋่ ๑๒เ๋่ ๎๙๓๙เ๒?๑? แ๎๋่ โ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊ๅ ่๋่ ๏๎?๑ํ่๖เ แ๎๋่๒, ๒๎ โเ์ ๏๎์๎ๆๅ๒ ์เ๒ๅ๐่๋ ๐เ็์ๅ๙ๅํํ๛้ ํเ ํเ๘ๅ์ ๑เ้๒ๅ ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ ๏๎?๑ํ่๗ํ๎ใ๎ ๎๒ไๅ๋เ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ,เ ๒เ๊ๆๅ ๒เ์ ๅ๑๒? ๒เ้ํ๛ ๏๎
่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ (่ ๅ๙ๅ ์ํ๎ใ๎ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๎ใ๎) ๑ ๏๎์๎๙?? ์ๅ๒๎ไ่๊่ ภัาะล฿.
Preffrursuago    21 ส.ค. 2554 เวลา 19:31:25  

  
ความคิดเห็นที่ 52
ฬ๎๑๊โเ ?๐่ไ่๗ๅ๑๊เ? 360 - ?๒๎ ?๐่ไ่๗ๅ๑๊่้ ๔๎๐๓์ 2011, เ ๒เ๊ๆๅ ๔๎๐๓์ ๊เ๊ ไ๋? ๏๐๎๔ๅ๑๑่๎ํเ๋๎โ โ ?๒๎้ ๎แ๋เ๑๒่, ๒เ๊ ่ ไ๋? ๏๐๎๑๒๛๕ ใ๐เๆไเํ, ํ๓ๆไเ?๙่๕๑? โ ๊๎ํ๑๓๋?๒เ๖่่. อเ ๑เ้๒ๅ ๑๎ไๅ๐ๆ่๒๑? ์ํ๎ๆๅ๑๒โ๎ ๏๎๋ๅ็ํ๎้ ่ ็เแเโํ๎้ ่ํ๔๎๐์เ๖่่: ๊๎ํ๒เ๊๒ํ๛ๅ ไเํํ๛ๅ ๑๓ไ๎โ ่ ไ๐๓ใ่๕ ๎๐ใเํ่็เ๖่้ ฬ๎๑๊โ๛, ๑ๅ๐?ๅ็ํ๛ๅ ่ โๅ๑ๅ๋๛ๅ ๏๓แ๋่๊เ๖่่, ๎แ๚?โ๋ๅํ่?, ๊เ๋?๊๓๋?๒๎๐ ใ๎๑๏๎๘๋่ํ๛, ๑๏๐เโ๎๗ํ่๊่ ่ ์ํ๎ใ๎ๅ ไ๐๓ใ๎ๅ. าเ๊ๆๅ ๐เแ๎๒เ?๒ ๎ํ๋เ้ํ ๊๎ํ๑๓๋?๒เ๖่่ ๏๎ ?๐่ไ่๗ๅ๑๊่์ โ๎๏๐๎๑เ์, ๔๎๐๓์ ่ แ๋๎ใ. ยเ์ ํๅ ๑๎๑๒เโ่๒ ๒๐๓ไเ ํเ้๒่ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๓? ่ํ๔๎๐์เ๖่? แ๋เใ๎ไเ๐? ๓ไ๎แํ๎์๓ ๐๓แ๐่๊เ๒๎๐๓. ม๓ไๅ์ ๐เไ๛ ยเ์!
Roampgamdug    23 ส.ค. 2554 เวลา 22:25:50  

  
ความคิดเห็นที่ 53
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่ ๏๎ ํ่็๊่์ ๖ๅํเ์ 544-81-26 โ๛โ๎็ ใ๐๓ํ๒เ, โ๛โ๎็ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎ใ๎ ์๓๑๎๐เ. ๏ๅ๐ๅโ๎็๊เ ํๅ๐๓ไํ๛๕ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎โ 544-81-26
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    24 ส.ค. 2554 เวลา 14:34:55  

  
ความคิดเห็นที่ 54
ย ๏ๅ๐โ๛้ ๐เ็ ๏๓แ๋่๊๓ๅ์ ๊เ๏่๒เ๋?ํ๛้ ๒๐๓ไ ๏๎ ๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ ่ ์ํ๎ใ่๕ ็เแ๎๋ๅโเํ่้ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ๑ ๏๎์๎๙?? ไ๎๑๒๓๏ํ๎้ ัศัาลฬ? ภัาะล฿ .
ล๑๋่ ๓ ยเ๑ : ๎๙๓๙เ?๒๑? แ๎๋่ โ ๑๏่ํๅ ่๋่ ๎๙๓๙เ?๒๑? แ๎๋่ โ ๘ๅๅ ่๋่ ๏๎?โ่๋่๑? แ๎๋่ โ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊ๅ ๋่แ๎ ๑๒เ๋่ ๎๙๓๙เ๒?๑? แ๎๋่ โ ๏๎?๑ํ่๖ๅ, ๒๎ ๓ ยเ๑ ํเโๅ๐ํ?๊เ ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ ่ ็เ้ไ่๒ๅ ํเ ํเ๘ ๑เ้๒ ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ ๎๒ไๅ๋เ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ,เ ๒เ๊ๆๅ ๒เ์ ๅ๑๒? ๒เ้ํ๛ ๏๎
่็๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ (่ ๅ๙ๅ ์ํ๎ใ๎ ๗ๅใ๎) ๑ ๏๎์๎๙?? ์ๅ๒๎ไ่๊่ ภัาะล฿.
Preffrursuago    25 ส.ค. 2554 เวลา 04:41:23  

  
ความคิดเห็นที่ 55
ฤ๎แ๐๎ใ๎ โ๐ๅ์ๅํ่ ๑๓๒๎๊!
ี๎๗๓ ๊๓๏่๒? ๘๏่๋?๊่ ใเ้๊่ . ส๒๎ ์๎ๆๅ๒ ๗๒๎-๒๎ ๏๎๑๎โๅ๒๎โเ๒??
สเ๊เ? ๔่๐์เ ่็ใ๎๒เโ๋่โเๅ๒ ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛ๅ ๘๏่๋?๊เ ใเ้๊เ ?
ึๅํ๛ ? ไ๓์เ? ๒ๅ๐๏่์๛ๅ, ํ๎ ๑๎์ํๅโเ?๑?, ๏๎?๒๎์๓ ๅ๑๋่ โ่ไๅ๋่ ไๅ๘ๅโ๋ๅ, ๏๎๑๎โๅ๒๓้๒ๅ ใไๅ. รไๅ ์๎ๆํ๎ ํเ้๒่ ํเ่๋๓๗๘ๅๅ ๑๎๎๒ํ๎๘ๅํ่ๅ ๖ๅํเ-๊เ๗ๅ๑๒โ๎?
Spadidsdiurdy    26 ส.ค. 2554 เวลา 14:23:25  

  
ความคิดเห็นที่ 56
ส๓๏่๋เ ? ไ่โเํ ํเ ๑เ้๒ๅ ส่๐เ ์ๅแๅ๋?. ฯๅ๐โ๎ๅ ๓ไ่โ๋ๅํ่ๅ โ๛็โเ๋ ็โ๎ํ๎๊ ๎๏ๅ๐เ๒๎๐เ, ๑๎๎แ๙่โ๘ๅใ๎, ๗๒๎ โ๐ๅ์? ไ๎๑๒เโ๊่ ไ๎ 24 ๗เ๑๎โ ํ๎๗่.(((อ๎ ๏๐่ๅ๕เ๋่ โ 2 ๗เ๑เ ํ๎๗่(ํเโๅ๐ํ๎ ๒เ๊ ๏๐๎๙ๅ-ไๅ๘ธโ๛ๅ .แ๐เ๊๎โเํํ๛ๅ ไ่โเํ๛ ยฯภะศยภา?. ))))อเ ์๎้ ๏๐๎๒ๅ๑๒ ๎๒ํ๎๑่๒ๅ๋?ํ๎ ๒๎ใ๎, ๗๒๎ ๓ ์ๅํ? โ ?๒๎ โ๐ๅ์? ๐ๅแๅํ๎๊ ๓ๆๅ ๑๏่๒, ์ๅํ? ๓๒ๅ๘่๋่, ๗๒๎ ์๎ๆๅ๒ แ๛๒? ๏๐่โๅ็๓๒ ๐เํ?๘ๅ. ฯ๎็โ๎ํ่๋่ ์่ํ๓๒ ็เ 15 ่ ใ๎๐เ็ไ๎ ๏๎็ๆๅ, ๗ๅ์ ๕๎๒ๅ๋๎๑? แ๛, ่็ ๗ๅใ๎ ? ๑ไๅ๋เ๋เ โ๛โ๎ไ, ๗๒๎ ๎๏ๅ๐เ๒๎๐ ํเ๏๋ๅโเ๋เ ํเ ์๎? ๏๐๎๑?แ๓. ย๋ๅ็เ?๒ ๗เ๑๒่ ไ่โเํเ โ ๏เ๑๑เๆ่๐๑๊่้ ๋่๔๒, ่๋่ ํๅ๒ - ํๅ ่์ๅๅ๒ ็ํเ๗ๅํ่?. ล๑๋่ ใ๐๓็๎โ๎ใ๎ ํๅ๒ - ๏๐่๕๎ไ่๒๑? ๏๋เ๒่๒? 250 ๐๓แ๋ๅ้ ็เ ๊เๆไ๛้ ?๒เๆ, ๏๋?๑ ็เ ๑แ๎๐๊๓, ๏๋?๑ ๅ๙ๅ ็เ ๗๒๎-๒๎, ๒เ๊ ๗๒๎, ๓๗่๒๛โเ? ์๎้ 12-้ ?๒เๆ แๅ็ ใ๐๓็๎โ๎ใ๎ ๋่๔๒เ, ไ่โเํ ๎แ๎๘ๅ๋๑? ์ํๅ ็ํเ๗่๒ๅ๋?ํ๎ ไ๎๐๎ๆๅ, ๗ๅ์ ๏ๅ๐โ๎ํเ๗เ๋?ํ๎ ๏๎๑๗่๒เํํเ? ๖ๅํเ.ภ ใ๐๓็๗่๊่ ไ๎ ๒๎ใ๎ ํเใ๋๛ๅ-๗๒๎ ํเ๗เ๋่ ๐เ็โ๎ไ่๒? ํเ 250 ๐๓แ.วเ ๎ไํ๓ ๗เ๑๒? ไ่โเํเ,เ ่๕ ไโๅ!!(((อเไ๎ ๑๊เ็เ๒?, ๓๏เ๊๎โเํ ไ่โเํ แ๛๋ ๎๗ๅํ? ๏๋๎๕๎, โ๎๒ ๒๎๋?๊๎ ๓๏เ๊๎โ๎๗ํ๛้ ์เ๒ๅ๐่เ๋ ?์๛ ํๅ ๓แ่๐เๅ์?, ๑๊เ็เ๋่ ์ํๅ ไโเ ์ฮ๋๎ไ๖เ, ๏๎ไ๑๎โ๛โเ? ์ํๅ ๒๎๐๎๏๋่โ๎ แ๓์เๆ๊่ ไ๋? ๏๎ไ๏่๑่. ย์ๅ๑๒ๅ ๑ แ๓์เๆ๊เ์่ ์ํๅ ไเ๋่ ?๊๎แ๛ ใเ๐เํ๒่้ํ๛้ ๒เ๋๎ํ, โ ๊๎๒๎๐๎์ ๒ๅ๊๑๒, ๏๎โๅ๑๒โ๓?๙่้ ๎ โ๎๏๐๎๑เ๕ ใเ๐เํ๒่่ ๏๎๗๒่ โ๎ โ๑ๅ๕ ๏๓ํ๊๒เ๕ ๏๐๎๒่โ๎๐ๅ๗่๒ ็เ๊๎ํ๓ ๎ ๏๐เโเ๕ ๏๎๒๐ๅแ่๒ๅ๋?. า่๏เ-๏๐ๅ๒ๅํ๖่้ ํๅ ่์ๅ? ่ ๐๎๑๏่๑?.สโ่๒เํ๖่? ํเ ๑๓์์๓, ๊๎๒๎๐๓? ? ไ๎๏๋เ๗่โเ? ๏๐่ ไ๎๑๒เโ๊ๅ ์ํๅ ํๅ ไเ๋่ (ํๅ๒๓, โ ไ๎ใ๎โ๎๐ๅ ๆๅ ํเ๏่๑เํ๎, ็เ๗ๅ์ โเ์?...). อ๎ ๖ๅ๋๛้ ไๅํ? ๎ๆ่ไเํ่? ์ๅํ? ํเ๑๒๎๋?๊๎ ๓๒๎์่๋, ๗๒๎ ? ๏๐๎โๅ๐่โ ๒ๅ ์ๅ๑๒เ ไ่โเํเ, ๊ ๊๎๒๎๐๛์ ๑์๎ใ๋เ ไ๎แ๐เ๒?๑? ๗ๅ๐ๅ็ ๓๏เ๊๎โ๎๗ํ๛้ ์เ๒ๅ๐่เ๋, ๐เ๑๏่๑เ๋เ๑? โ ๏๎๋๓๗ๅํ่่ ่ ๎๒๑๓๒๑๒โ่่ ๏๐ๅ๒ๅํ็่้. สเ๊ ๒๎๋?๊๎ ? ๑โๅ๐ํ๓๋เ ๏๎๋่?๒่๋ๅํ ่ ๑์๎ใ๋เ ๏๐๎แ๐เ๒?๑? ๊ ไ่โเํ๓, ? ๎แํเ๐๓ๆ่๋เ ไๅ๔ๅ๊๒. ม๛๋ ๎๒แ่๒ ๓ใ๎๋๎๊ ไๅ๐ๅโ?ํํ๎้ ๗เ๑๒่, ็เแ๎๒๋่โ๎ ๏๐่๊๐๛๒๛้ ๑แ๎๐๙่๊เ์่ แ๓์เๆ๊๎้.ศ ๎แ๎ไ๐เํํ๛้ ไๅ๐์เํ๒่ํ-โ ไโ๓๕ ์ๅ๑๒เ๕!!วโ๎ํ๎๊ ํเ ์๎แ่๋?ํ๛้ ๑แ๎๐๙่๊เ, ๅ๑๒ๅ๑๒โๅํํ๎, ๎๑๒เ๋๑? แๅ็ ๎๒โๅ๒เ. วโ๎ํ๎๊ ๓๒๐๎์ ํเ ใ๎๐?๗๓? ๋่ํ่? ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ ์เใเ็่ํเ ๊่๐เ ์ๅแๅ๋? แ๛๋ ๎แ๎๐โเํ ๔๐เ็๎้ ?็โ๎ํ่๒ๅ ็เโ๒๐เ, ๙เ ํ่๊๎ใ๎ ํๅ๒?. ฯ๐ๅ๒ๅํ็่? ์๎? ๎๏ๅ๐เ๒๎๐ ๎๒๊เ็เ๋เ๑? ็เ๔่๊๑่๐๎โเ๒?. อเ ๑๋ๅไ๓?๙่้ ไๅํ? ? ํเ๏่๑เ๋เ ๏๐ๅ๒ๅํ็่?. อๅไๅ๋? ? ๆไเ๋เ ๎๒โๅ๒เ ํเ ํๅๅ, โ ๐ๅ็๓๋?๒เ๒ๅ ๑๒เ๋เ ไ๎็โเํ่โเ๒?๑? ๑เ์เ. ย ๐ๅ็๓๋?๒เ๒ๅ ์ํๅ ๑๎๎แ๙่๋่, ๗๒๎ ์๎? ๏๐ๅ๒ๅํ็่? ํๅ๎แ๎๑ํ๎โเํํเ< า.๊ ๏๐่ํ?๋เ,๐๎๑๏่๑เ๋เ๑? ๎ ๏๎๋๓๗ๅํ่่,,A-าลฯละ? ศฤศาศ อภ **3 โๅ๑ธ๋๛๕ แ๓๊โ๛***฿ ๑๊เ็เ๋เ แ๓ไ๓ ๆเ๋๎โเ๒?๑?!!!!!!อเ ๗๒๎ ?๏๎๋๓๗่๋เ ๎๒โๅ๒***ฦเ๋๓้๒ๅ๑? ๕๎๒? ๏๐ๅ็่ไๅํ๒๓**ฤ๎แเโ๋? ๅ๙ๅ ๎ไ่ํ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๛้ ์๎์ๅํ๒. อเ ๑๋ๅไ๓?๙่้ ไๅํ? ๏๎๑๋ๅ ๏๎?โ๋ๅํ่? โ ์๎ๅ้ ๊โเ๐๒่๐ๅ ไ่โเํ๗่๊เ, ? ็เ์ๅ๒่๋เ ํเ ๏๎๋๓ ๗ๅ๐ํ๎ใ๎ ๆ๓๊เ. อ๓ แ๛โเๅ๒... ๕๎๒? ๎๒๊๓ไเ ํเ 12-์ ?๒เๆๅ... ฯ๎๒๎์ ๅ๙ๅ ๎ไํ๎ใ๎, เ ๏๎๒๎์ ๅ๙ๅ... อๅ ๒เ๐เ๊เํ๛ ๊๎ํๅ๗ํ๎, ํ๎ โ๑ธ ๐เโํ๎ ๏๐๎๒่โํ๎. อเ ไ่โเํๅ ๏๎๑๏เ๒? ๏๎๊เ ํๅ ๕๎๗ๅ๒๑?... ส๎๐๎๗ๅ, ไ่โเํ๎โ ์ํ๎ใ๎ ๕๎๐๎๘่๕ ่ ๐เ็ํ๛๕. ั๎โๅ๒๓? โเ์ ๏๎๊๓๏เ๒? ่๕ ใไๅ ๓ใ๎ไํ๎, ํ๎ ํๅ ๑โ?็๛โเ๒?๑? ๑ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ ์เใเ็่ํ๎์ ส่๐เ ์ๅแๅ๋?!!!!ภ ไ่โเํ๗่๊ ??๒๎๒ ๒เ๊ ่ ํๅ โๅ๐ํ๓๋เ.ั๛ํ ?๏๎๑์๎๒๐ๅโ ํเ ์๎ธ ์๓๗ๅํ่ๅ-่ ๊๓๏่๋ ํ๎โ๛้ ไ่โเํ!ภ ?๒๎๒ ๓แ๎ใ่้-ไ่โเํ ๎๒โธ็ ํเ ไเ๗๓.าๅ๏ๅ๐? ๒เ์ ๐เแ๎๒?ใ่ ๑๏?๒ ํเ ํธ์.฿ ไ๓์เ๋เ ๗๒๎ ?๏๎๊๓๏๊เ ไ่โเํเ ?๒๎ ๏๐เ็ไํ่๊.อ๎-๑ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-์เใเ็่ํ๎์ WWW.KIRA-MEBEL.RU ?๒๎ ํๅ๐โเ๒๐ธ๏๊เ.๐เ๑๑๒๐๎้๑๒โ๎ ่ แ๎๋?ํ๎ๅ ๑ๅ๐ไ๖ๅ?อเไ๓?๑? ๑๏เ๑๒่ ๗๓ๆ่ๅ ํๅ๐โ๛..ั๏เ๑่แ๎ ็เ โํ่์เํ่ๅ.
ภ โ๋เไๅ๋?๖เ์ ๊๓๑๒เ๐ํ๎ใ๎ ๏๐๎่็โ๎ไ๑โเ-? ๎๑๒เโ๋? ๏เ๐๓ ๔๐เ็!!!
1.ื๒๎-แ๛ โเ๘ๅ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๎ ๑ใ๎๐ๅ๋๎-ํเ๕๐ๅํ
2.ศ๋่ ็เแ๎๋ๅ๋่ แ๛ โ๛ ?๒๐่๏ๅ๐๎์.๑๏่ไ๎์.๑่๔่๋่็๎์
3.่ ๗๒๎แ๛ ๓ โเ๑ ํ่๊๎ใไเ ํๅ แ๛๋๎ ไๅ๒ๅ้-๒เ๊่์ ๓๐๎ไเ์ ๎ํ่ ํๅ ํ๓ๆํ๛
4.เ ๆธํ๛ โเ๘่-๑๏เ๋่ ๑ เ็ๅ๐แ๓?์่.๒เไๆ่๊เ์่ ่ ๒.ไ
฿ ํเไๅ?๑? ๒ๅ๏ๅ๐? โ๛ ๏๎ํ่์เๅ๒ๅ-ไ๎ ๗ๅใ๎ ๎ํ่ ์ๅํ? ไ๎โๅ๋่?
อฮ แ๎ใ โเ์ ัำฤ?฿.
petrovna-gallina    02 ก.ย. 2554 เวลา 02:13:09  

  
ความคิดเห็นที่ 57
หๅําเั๒่๋? - ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋? ?๋ๅใเํ๒ํ๎้ ๆๅํ๑๊๎้ ๎ไๅๆไ๛, ๑๎๗ๅ๒เๅ๒ โ ๑ๅแๅ ํๅ๏๐ๅโ็๎้ไๅํํ๛้ ๑๒่๋? ่ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎. ฤ๋? ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ๎ไๅๆไ๛ ๏๎ไ แ๐ๅํไ๎์ หๅํ๒เ ่๑๏๎๋?็๓?๒๑? ๋๓๗๘่ๅ ์เ๒ๅ๐่เ๋๛ ่ เ๊๑ๅ๑๑๓เ๐๛ ่็ รๅ๐์เํ่่, ศ๒เ๋่่ ่ ศ๑๏เํ่่. อเ้ไ่ ๑โ๎้ ๑๒่๋? ํเ lentastyle.com
ฯ๐่ ๏๎๘่โๅ ่็ไๅ๋่้ ์๛ ่๑๏๎๋?็๓ๅ์ ํเ๒๓๐เ๋?ํ๛ๅ ๒๊เํ่ ่ โ๎๋๎๊ํเ โ ๑๎๗ๅ๒เํ่่ ๑ ๐เ็ํ๎๎แ๐เ็ํ๛์่ ๔เ๊๒๓๐เ์่, ๘่๐๎๊๓? ๖โๅ๒๎โ๓? ใเ์์๓, ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๓? ๔๓๐ํ่๒๓๐๓ ่็ ลโ๐๎๏๛.
อเ๘่์่ ๏๐่ํ๖่๏เ์่ ๑๎๒๐๓ไํ่๗ๅ๑๒โเ ?โ๋??๒๑? ๑๎็ไเํ่ๅ ์เ๊๑่์เ๋?ํ๎ ๊๎์๔๎๐๒ํ๛๕ ๓๑๋๎โ่้ ไ๋? ๊๋่ๅํ๒๎โ, ใ่แ๊เ? ๑่๑๒ๅ์เ ๑๊่ไ๎๊.

ัเ้๒ lentastyle.com
e-mail: lenta@lentastyle.com
ฮ๒ไๅ๋ ๏๐๎ไเๆ
+375 162 29 81 15
Skype: lenta_mng

ิ่๐์ๅํํ๛้ ๎๏๒๎โ๎ - ๐๎็ํ่๗ํ๛้ ์เใเ็่ํ โ ใ.ฬ๎๑๊โเ:
า๎๐ใ๎โ๛ๅ ๊๎์๏๋ๅ๊๑ ซฤ๓แ๐๎โ๊เป, ุเ๐่๊๎๏๎ไ๘่๏ํ่๊๎โเ?, 13
ั๒. ์ๅ๒๐๎ ซฤ๓แ๐๎โ๊เป, 7 ๋่ํ่?, ๏เโ่๋?๎ํ๛ 50,52
าๅ๋. 8 (965)150-73-53

ิ่๐์ๅํํ๛้ ๎๏๒๎โ๎ - ๐๎็ํ่๗ํ๛้ ์เใเ็่ํ โ ใ.ม๐ๅ๑๒ๅ:
ฦๅ๋ๅ็ํ๎ไ๎๐๎ๆํ๛้ โ๎๊็เ๋ ๑๒เํ๖่่ ซม๐ๅ๑๒-ึๅํ๒๐เ๋?ํ๛้ป
าๅ๋. +375 162 20-86-44

๎ไๅๆไเ ๎๏๒๎์
ๆๅํ๑๊เ? ๎ไๅๆไเ ๎๏๒๎์
๎ไๅๆไเ ๎๏๒๎์ โ ์๎๑๊โๅ
ไๅ๋๎โเ? ๎ไๅๆไเ ไ๋? ๆๅํ๙่ํ
์๎ไํเ? ๎ไๅๆไเ
๒๐่๊๎๒เๆ ๎๏๒๎์
ๆๅํ๑๊เ? ๎ไๅๆไเ ่็ แๅ๋๎๐๓๑๑่่ ๎๏๒๎์
่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ ์เใเ็่ํ ๆๅํ๑๊๎้ ๎ไๅๆไ๛
์เใเ็่ํ ์๎ไํ๎้ ๎ไๅๆไ๛
๎ไๅๆไเ ๎๏๒๎์ ๎๒ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋?
๎๏๒๎โเ? ๏๐๎ไเๆเ ๎ไๅๆไ๛
๑๒่๋?ํเ? ๆๅํ๑๊เ? ๎ไๅๆไเ
๑๒่๋?ํเ? ๎ไๅๆไเ ๎๏๒๎์
๎ไๅๆไเ ไ๋? ๆๅํ๙่ํ
์๎ไํเ? ๆๅํ๑๊เ? ๎ไๅๆไเ
๊๓๏่๒? ๎ไๅๆไ๓ ๎๏๒๎์
์เใเ็่ํ ๎ไๅๆไ๛ ไ๋? ๆๅํ๙่ํ
๎ไๅๆไเ ่็ ๋?ํเ
ๆๅํ๑๊่้ ๒๐่๊๎๒เๆ ๎๏๒๎์
๎ไๅๆไเ แ๎๋?๘๎ใ๎ ๐เ็์ๅ๐เ ไ๋? ๆๅํ๙่ํ
lentastyle    02 ก.ย. 2554 เวลา 16:59:00  

  
ความคิดเห็นที่ 58
ฯ๐่โๅ๒ ๏เ๐ํ่.
ฮ๗ๅํ? ๕๎๗ๅ๒๑? ๏๎ไ่๑๊๓๒่๐๎โเ๒? ํเ ๒ๅ์๓ ๑๎๔๒เ.
ส๒๎ ๊เ๊่ๅ ็ํเๅ๒ ๑เ้๒๛ ๑ แๅ๑๏๋เ๒ํ๛์ ๑๎๔๒๎์: ๏๐๎ใ๐เ์์เ์่, โเ๐ๅ็ํ่๊๎์?
infiliexy    02 ก.ย. 2554 เวลา 23:09:05  

  
ความคิดเห็นที่ 59
ฯ๐่โๅ๒ ย๑ๅ์!
ส๒๎ ํ่แ๓ไ? ๑๋๛๘เ๋ ๎ ๐ๅ๊๋เ์ๅ MINIMAX? ศ๋่ ะเแ๎๒เ๋ ๑ ํๅ้?
ล๑๒? ๊เ๊่ๅ-ํ่แ๓ไ? ๎๒็๛โ๛?
yalonyagolubkov    05 ก.ย. 2554 เวลา 05:33:24  

  
ความคิดเห็นที่ 60
ฯ๎์๎ใ่๒ๅ!!!
ศ็โๅํ่๒ๅ ์๎ๆๅ๒, ๗๒๎ ่ ํๅ ๑๎โ๑ๅ์ ๒เ๊ ไๅ๋เ?, ์๎ๆๅ๒ ํๅ ๒เ์ ๏่๘๓, ํ๎ ๏๎์๎ใ่๒ๅ ๏๎ๆเ๋๓้๑๒เ โ๎๒ ๑ ๊เ๊๎้ ๏๐๎แ๋ๅ์๎้.
ฬํๅ ๑๋๎ๆํ๎ ๑๏๐เโ่๒?๑? ๑ ๏๋๎๕่์ เ๏๏ๅ๒่๒๎์ แ๎๋?ํ๎ใ๎ ๐ๅแๅํ๊เ, ๗๒๎ ํ๓ๆํ๎ ไๅ๋เ๒?? ๊เ๊ ๑ ?๒่์ แ๎๐๎๒๑?? ฮํ ๎๒๊เ็๛โเๅ๒๑? ๎๒ ๋?แ่์๛๕ แ๋?ไ :-(
LudmilaSamara    05 ก.ย. 2554 เวลา 19:57:11  

  
ความคิดเห็นที่ 61
ส๓๏่๋ โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-์เใเ็่ํๅ WWW.KIRA-MEBEL.RU 3 ์ๅ๑?๖เ ํเ็เไ ไ่โเํ ๏๎๋๓๗่๋ ใเ๐เํ๒่? 18 ์ๅ๑?๖ๅโ. ศ โ๐๎ไๅ โ๑ๅ ๕๎๐๎๘๎.ั๏๓๑๒? ํๅไๅ๋? ๎๒โเ๋่๋๑? ๐๎๋่๊, โ๛ๅ็ไํ๎้ ์ๅ๕เํ่็์ ็เ๊๋่ํ่๋. ฯ๐่๘๋๎๑? ๏๎๊๓๏เ๒? ํเ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎์ ๐๛ํ๊ๅ ่ ์ๅํ?๒? ๑เ์๎์๓. ย ไเ๋?ํๅ้๘ๅ์, โ๛ๅ็ไํ๎้ ์ๅ๕เํ่็์ ๑๒เ๋ ๐โเ๒? ๊๎ๆ็เ์ ํเ ๏๎ไ๋๎๊๎๒ํ่๊เ๕. ฯ๐๎์?๋่๑? ๑่ไๅํ่ๅ ่ ๐๓๊เ์่ ๗๓๑๒โ๎โเ๋่๑? ๏๐๓ๆ่ํ๛. ืเ๘เ ๒ๅ๐๏ๅํ่? ์ๅํ? ๏ๅ๐ๅ๏๎๋ํ่๋เ๑? , ? ๏๎็โเํ่๋ ํเ ๑เ้๒ ่ ๎แ๚?๑ํ่๋ ๑โ๎ๅ ํๅไ๎โ๎๋?๑๒โ๎. อเ ๏๐๎๒?ๆๅํ่่ 2 ๕ ํๅไๅ๋? ์ํๅ ๎๒โๅ๗เ๋่ , ์๛ โเ์ ๏ๅ๐ๅ็โ๎ํ่์, ๏๎ไ๚ๅไ่์. ม๋เ-แ๋เ-แ๋เ-แ๋เ. อเ๗เ๋ ๏่๑เ๒? ๏่๑?์เ , แๅ็ ๎๒โๅ๒๎โ. อ๎ ๏๎๑๋ๅ ๒๎ใ๎ ๊เ๊ ? ํเ๗เ๋ ํเ็โเํ่โเ๒? ๏๎ โ๑ๅ์ ๒ๅ๋ๅ๔๎ํเ์ ๑ ๑เ้๒เ. โ ๊๎ํๅ๗ํ๎์ ่๒๎ใๅ ๎ํ่ ์ํๅ ๑๊เ็เ๋่: ๗๒๎ ? ํๅ ๏๐เโ่๋?ํ๎ ๅใ๎ ?๊๑๏๋เ๒่๐๎โเ๋ ่ ๎๒โๅ๗เ๋่ โ ไเ๋?ํๅ้๘ๅ์ โ ใ๐๓แ๎้ ๔๎๐์ๅ. า่๏เ, ๗๒๎ ย๛ ๕๎๒ๅ๋่ ็เ 15 000 ๐๓แ - โๅ๗ํ๛้ ไ่โเํ?! ฯ๎๒๎์ ?๒๎๒ ไ่โเํ ๐เ็แ๎๋๒เ๋๑?, แ๎๊๎โ๎้ ๊๐ๅ๏ๅๆ ๎๒โเ๋่๋๑? ่ ๗๒๎แ๛ ํๅ ํๅ๐โํ่๗เ๒?, ? ๅใ๎ ๒๓๏๎ ๎๒ไเ๋ ๑๎๑ๅไ?์. ฯ๎๘ๅ๋ โ ์เใเ็่ํ ่ ๎๔่ใๅํํ๛้ ไ่โเํ, ๏๓๑๒? ๏๎ไ๎๐๎ๆๅ , ํ๎ ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛้. าเ๊ ๗๒๎ : ํๅ ?๊๎ํ๎์?๒ๅ , เ ๒๎ โ ไเ๋?ํๅ้๘ๅ์ ๏๎๒๐เ๒่๒ๅ แ๎๋?๘ๅ ํๅ๐โ๎โ.
engalonee    07 ก.ย. 2554 เวลา 04:28:06  

  
ความคิดเห็นที่ 62
ั๒๎๊ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ ์เใเ็่ํ ฬๅแๅ๋?ํ๎้ ิเแ๐่๊่ ซสศะภป ํๅไ๎๐๎ใ่ๅ ไ่โเํ๛ ่ ๊๐ๅ๑๋เ โ ฬ๎๑๊โๅ.


ย๛แ๎๐ ์?ใ๊๎้ ์ๅแๅ๋่ โ ํเ๘ๅ์ ๑๒๎๊ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ ์เใเ็่ํๅ - ๎ไ่ํ ่็ ๑เ์๛๕ แ๛๑๒๐๛๕ ่ ๓ไ๎แํ๛๕ ๑๏๎๑๎แ๎โ ๏๐่๎แ๐ๅ๒ๅํ่? ไ่โเํ๎โ ่ ๊๐ๅ๑ๅ๋ ํๅ โ๛๕๎ไ? ่็ ไ๎์เ, ๊โเ๐๒่๐๛ ่๋่ ๎๔่๑เ โ ใ. ฬ๎๑๊โๅ. ฬ๛ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์ ยเ์ โ๎๑๏๎๋?็๎โเ๒?๑? ไเํํ๎้ ๔๎๐์๎้ ๓๑๋๓ใ. อเ ๑๒๐เํ่๖เ๕ ๑เ้๒เ ยเ์ แ๓ไ๓๒ ๏๐ๅไ๋๎ๆๅํ๛ ๔๎๒๎ ๊เ๒เ๋๎ใ่ ๑ ๐เ็๋่๗ํ๛์่ ์๎ไๅ๋?์่ ์?ใ๊๎้ ์ๅแๅ๋่ ่ ๊เ๒เ๋๎ใ ๑ ์ๅแๅ๋?ํ๛์่ ๒๊เํ?์่ (๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ะ๎๑๑่่, ลโ๐๎๏๛, ภ์ๅ๐่๊่ ่ า๓๐๖่่). าเ๊ๆๅ ย๛ ๓็ํเๅ๒ๅ ๎ ์เ๒ๅ๐่เ๋เ๕, ่๑๏๎๋?็๓ๅ์๛๕ ๏๐่ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โๅ ์?ใ๊๎้ ์ๅแๅ๋่, ๑๏๎๑๎แเ๕ ๅธ ๒๐เํ๑๔๎๐์เ๖่่ ่ ๐เ็์ๅ๐เ๕. ศํ๔๎๐์เ๖่? ๎ ๑๒๎่์๎๑๒่ ย๛ ํเ้ไธ๒ๅ ํเ ๑๒๐เํ่๖ๅ ๏๎ํ๐เโ่โ๘ๅ้๑? ์๎ไๅ๋่. ฬ๛ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์ โเ์ ๊๓๏่๒? ไ่โเํ ไๅ๘ๅโ๎ โ ฬ๎๑๊โๅ ๎๒ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋? แๅ็ ๏ๅ๐ๅ๊๓๏๙่๊๎โ ่ ๋่๘ํ่๕ ๏ๅ๐ๅ๏๋เ๒, เ ๏๐่ ๏๎โ๒๎๐ํ๎์ ็เ๊เ็ๅ ่๋่ ๏๐่ ็เ๊เ็ๅ ไโ๓๕ ่ แ๎๋ๅๅ ไ่โเํ๎โ โ๛ ๏๎๋๓๗่๒ๅ ๑๊่ไ๊๓ 5% ํเ ๊เๆไ๛้ ๏๎๑๋ๅไ๓?๙่้ ไ่โเํ. ฦๅ๋เๅ์ ยเ์ ๏๐่?๒ํ๛๕ ๏๎๊๓๏๎๊!
ี๎๒่๒ๅ ๊๓๏่๒? ๎๐่ใ่ํเ๋?ํ๛้ ไ่โเํ ่๋่ ๊๐ๅ๑๋๎ ๊๎๒๎๐๎ใ๎ ๅ๙ธ ํๅ ๓ ๊๎ใ๎ ํๅ๒? ำ ํเ๑ ํเ ๔เแ๐่๊ๅ โ๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ็เ๊เ็เ๒? ๏๎ไ๎แํ๓? ๐เ็๐เแ๎๒๊๓, ํเ๏๐่์ๅ๐ ํเ แเ็ๅ ๋?แ๎ใ๎ ไ่โเํเ ๅโ๐๎๊ํ่ๆ๊เ ์๎ๆํ๎ ๑ไๅ๋เ๒? ๓ใ๋๎โ๎้ ไ่โเํ ่๋่ ๊๐ๅ๑๋๎ ไ๋? ๎๒ไ๛๕เ โ ่๒๎ใๅ โ๛ ๏ๅ๐โ๛ๅ ๏๎๋๓๗่๒ๅ ๎๐่ใ่ํเ๋?ํ๛้ ไ่โเํ๗่๊, เ ํเ๘เ ๔เแ๐่๊เ ํ๎โ๓? ์๎ไๅ๋? ไ่โเํเ
Fleeproge    07 ก.ย. 2554 เวลา 07:16:01  

  
ความคิดเห็นที่ 63
ฤ๎๋ๆํ๎๑๒ํ๛ๅ ๎แ?็เํํ๎๑๒่
ย๛๏๎๋ํๅํ่ๅ ๐เแ๎๒ ๏๎ ๒ๅ๕ํ่๗ๅ๑๊่์ ไ่๑๖่๏๋่ํเ์


า๐ๅแ๎โเํ่? ๊ ๊เํไ่ไเ๒๓
? ำโๅ๐ๅํํ๛้ ๏๎๋?็๎โเ๒ๅ๋? ฯส
? ฮ๒โๅ๒๑๒โๅํํ๎๑๒?‚ ๊๎์๏ๅ๒ๅํ๒ํ๎๑๒?, ใ๐เ์๎๒ํเ? ๓๑๒ํเ? ่ ๏่๑?์ๅํํเ? ๐ๅ๗?‚ ่๑๏๎๋ํ่๒ๅ๋?ํ๎๑๒?
? ฮ๊๎ํ๗ๅํํ๎ๅ โ๛๑๘ๅๅ ๎แ๐เ็๎โเํ่ๅ
? ฮ๏๛๒ ํเ๏่๑เํ่? ๐เแ๎๒ ํเ ็เ๊เ็ (ํๅ ์ๅํๅๅ 3-๕ ๋ๅ๒)
? ำ์ๅํ่ๅ ๐เแ๎๒เ๒? โ ๊๎์เํไๅ
? ำ์ๅํ่ๅ ๐เแ๎๒เ๒? ๑ แ๎๋?๘่์ ๎แ๚ๅ์๎์ ่ํ๔๎๐์เ๖่่
? ย๛๏๎๋ํๅํ่ๅ ็เ๊เ็๎โ โ ํเ็ํเ๗ๅํํ๛้ ๑๐๎๊ ่ ๑๒๐๎ใ๎ ๏๎ ๒๐ๅแ๎โเํ่?์.
? ั๎แ๋?ไๅํ่ๅ ๎๐่ใ่ํเ๋?ํ๎๑๒่ ๐เแ๎๒. ย๑ๅ ็เ๊เ็๛ ๏๐๎โๅ๐??๒๑? ํเ ภํ๒่ฯ๋เใ่เ๒.

ำ๑๋๎โ่? ๐เแ๎๒๛
? ัโ๎แ๎ไํ๛้ ใ๐เ๔่๊
? ัโ๎ๅโ๐ๅ์ๅํํเ? ่ ไ๎๑๒๎้ํเ? ๎๏๋เ๒เ ็เ โ๛๏๎๋ํๅํํ๓? ๐เแ๎๒๓. ย๑ธ ็เโ่๑่๒ ๒๎๋?๊๎ ๎๒ โเ๘ๅ้ ๐เแ๎๒๎๑๏๎๑๎แํ๎๑๒่.
? ศํไ่โ่ไ๓เ๋?ํ๛้ ๏๎ไ๕๎ไ
? ฮแๅ๑๏ๅ๗ๅํ่ๅ แ๎๋?๘่์ ๊๎๋-โ๎์ ็เ๊เ็๎โ
? ภํ๊ๅ๒๛ ๏๐่ํ่์เ?๒๑? ํเ ๑เ้๒ๅ ะๅ็?์ๅ เโ๒๎๐เ
dkrshopru    07 ก.ย. 2554 เวลา 14:10:36  

  
ความคิดเห็นที่ 64
ส๓๏่๋ โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒-์เใเ็่ํๅ WWW.KIRA-MEBEL.RU 3 ์ๅ๑?๖เ ํเ็เไ ไ่โเํ ๏๎๋๓๗่๋ ใเ๐เํ๒่? 12 ์ๅ๑?๖ๅโ. ศ โ๐๎ไๅ โ๑ๅ ๕๎๐๎๘๎.ั๏๓๑๒? ํๅไๅ๋? ๎๒โเ๋่๋๑? ๐๎๋่๊, โ๛ๅ็ไํ๎้ ์ๅ๕เํ่็์ ็เ๊๋่ํ่๋. ฯ๐่๘๋๎๑? ๏๎๊๓๏เ๒? ํเ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎์ ๐๛ํ๊ๅ ่ ์ๅํ?๒? ๑เ์๎์๓. ย ไเ๋?ํๅ้๘ๅ์, โ๛ๅ็ไํ๎้ ์ๅ๕เํ่็์ ๑๒เ๋ ๐โเ๒? ๊๎ๆ็เ์ ํเ ๏๎ไ๋๎๊๎๒ํ่๊เ๕. ฯ๐๎์?๋่๑? ๑่ไๅํ่ๅ ่ ๐๓๊เ์่ ๗๓โ๑๒โ๎โเ๋่๑? ๏๐๓ๆ่ํ๛. ืเ๘เ ๒ๅ๐๏ๅํ่? ์ๅํ? ๏ๅ๐ๅ๏๎๋ํ่๋เ๑? , ? ๏๎็โ๎ํ่๋ ํเ ๑เ้๒ ่ ๎แ๚?๑ํ่๋ ๑โ๎ๅ ํๅไ๎โ๎๋?๑๒โ๎. อเ ๏๐๎๒?ๆๅํ่่ 2 ๕ ํๅไๅ๋? ์ํๅ ๎๒โๅ๗เ๋่ =์๛ โเ์ ๏ๅ๐ๅ็โ๎ํ่์, ๏๎ไ๚ๅไ่์. ม๋เ-แ๋เ-แ๋เ-แ๋เ. อเ๗เ๋ ๏่๑เ๒? ๏่๑?์เ , แๅ็ ๎๒โๅ๒๎โ. อ๎ ๏๎๑๋ๅ ๒๎ใ๎ ๊เ๊ ? ํเ๗เ๋ ํเ็โเํ่โเ๒? ๏๎ โ๑ๅ์ ๒ๅ๋ๅ๔๎ํเ์ ๑ ๑เ้๒เ. โ ๊๎ํๅ๗ํ๎์ ่๒๎ใๅ ๎ํ่ ์ํๅ ๑๊เ็เ๋่: ๗๒๎ ? ํๅ ๏๐เโ่๋?ํ๎ ๅใ๎ ?๊๑๏๋เ๒่๐๎โเ๋ ่ ๎๒โๅ๗เ๋่ โ ไเ๋?ํๅ้๘ๅ์ โ ใ๐๓แ๎้ ๔๎๐์ๅ. า่๏เ, ๗๒๎ ย๛ ๕๎๒ๅ๋่ ็เ 15 000 ๐๓แ - โๅ๗ํ๛้ ไ่โเํ?! ฯ๎๒๎์ ?๒๎๒ ไ่โเํ ๐เ็แ๎๋๒เ๋๑?, แ๎๊๎โ๎้ ๊๐ๅ๏ๅๆ ๎๒โเ๋่๋๑? ่ ๗๒๎แ๛ ํๅ ํๅ๐โํ่๗เ๒?, ? ๅใ๎ ๒๓๏๎ ๎๒ไเ๋ ๑๎๑ๅไ?์. ฯ๎๘ๅ๋ โ ์เใเ็่ํ ่ ๊๓๏่๋ ๎๔่ใๅํํ๛้ ไ่โเํ, ๏๓๑๒? ๏๎ไ๎๐๎ๆๅ , ํ๎ ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛้. าเ๊ ๗๒๎ : ํๅ ?๊๎ํ๎์?๒ๅ , เ ๒๎ โ ไเ๋?ํๅ้๘ๅ์ ๏๎๒๐เ๒่๒ๅ แ๎๋?๘ๅ ํๅ๐โ๎โ.
engalonee    07 ก.ย. 2554 เวลา 16:06:45  

  
ความคิดเห็นที่ 65
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ็เ๊๋ๅ๏๊่ ๑๒เ๋?ํ๛ๅ, ็เ๊๋ๅ๏๊เ รฮัา 10299, รฮัา 10299, 10300?
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ - ็เ๊๋ๅ๏๊่ DIN ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ฮ๔๎๐์๋ๅํ่ๅ ็เ๊เ็เ ่ ไ๎๑๒เโ๊เ โ ๑ๆเ๒๛ๅ ๑๐๎๊่. ฤ๎๑๒เโ๊เ โ ๋?แ๓? ๒๎๗๊๓ ะ๎๑๑่่ เโ๒๎ ่ ๆ/ไ ๒๐เํ๑๏๎๐๒๎์.
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
ฬ่ํ่์เ๋?ํเ? ํ๎๐์เ ๎๒ใ๐๓็๊่ 50 ๊ใ.
innolliscig    09 ก.ย. 2554 เวลา 09:12:56  

  
ความคิดเห็นที่ 66
fizot fizotik fizot@mail.ru xtexcounter@bk.ru
fizot    12 ก.ย. 2554 เวลา 16:30:56  

  
ความคิดเห็นที่ 67
ภโ๒๎ใ๐ๅ้ไๅ๐๛, ๊๐เํ๛, แ๓๋?ไ๎็ๅ๐๛, ๊เ๒๊่, ๏๎ใ๐๓็๗่๊่, ?๊๑๊เโเ๒๎๐๛. 544-81-26 ภโ๒๎ใ๐ๅ้ไๅ๐๛, ๊๐เํ๛, แ๓๋?ไ๎็ๅ๐๛, ๊เ๒๊่, ๏๎ใ๐๓็๗่๊่, ?๊๑๊เโเ๒๎๐๛ 544-81-26 ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่ ๏๎ ํ่็๊่์ ๖ๅํเ์. ัโ๎้ เโ๒๎๏เ๐๊. ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่.
ภ๐ๅํไเ ๒ๅ๕ํ่๊่    12 ก.ย. 2554 เวลา 23:06:47  

  
ความคิดเห็นที่ 68
ฯ๐่โๅ๒...ไเโเ้๒ๅ ๎แ๙เ๒?๑?!!!!
AdenorgoSpene    13 ก.ย. 2554 เวลา 03:40:39  

  
ความคิดเห็นที่ 69
๖ๅํ๒๐ ็ไ๎๐๎โ?? ไ่ๅ๒๛ ไ๋? ๆๅํ๙่ํ ์๎๗ๅ๊เ์ๅํํเ? แ๎๋ๅ็ํ? ๓ ๊๎๘ๅ๊ ไ่ๅ๒เ ๋ๅ๗ๅแํ๎ๅ ๏่๒เํ่ๅ ๏๐่ ?็โๅ ไ่ๅ๒เ ไ๋? ๊๎๐์?๙่๕ ์เ๒ๅ๐ๅ้.
GastFrasout    14 ก.ย. 2554 เวลา 10:11:24  

  
ความคิดเห็นที่ 70
ภ๐ๅํไเ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊่ .984-40-01 ั๒๐๎่๒ๅ๋?ํเ? ๒ๅ๕ํ่๊เ, ไ๎๐๎ๆํเ? ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ. อเ๘เ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ ๐เแ๎๒เๅ๒ ๊๐๓ใ๋๎๑๓๒๎๗ํ๎ ่ แๅ็ โ๛๕๎ไํ๛๕. 984-40-01
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    15 ก.ย. 2554 เวลา 17:28:42  

  
ความคิดเห็นที่ 71
ฯ๐๎ไเ์ ไโ่ใเ๒ๅ๋? ฿ฬว 236, ฿ฬว 238

ฯ๐๎ไเ์ ๊เแ่ํ๓ ๑๓๏ๅ๐ ์เ็ โ ๕๎๐๎๙ๅ์ ๑๎๑๒๎?ํ่่, สฯฯ-8 (8 ๑๒๓๏๗ๅํ๗ๅ๑๒๓?) ์เ็ โ ๕๎๐๎๘ๅ์ ๑๎๑๒๎?ํ่่

+38 067 9413401, +38 066 5501293
braiquealkall    15 ก.ย. 2554 เวลา 19:06:36  

  
ความคิดเห็นที่ 72
ัเ์๎๑โเ๋๛ ๎๒ 10000 ๒.๐. .984-40-01 ั๒๐๎่๒ๅ๋?ํเ? ๒ๅ๕ํ่๊เ, ไ๎๐๎ๆํเ? ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ. อเ๘เ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ ๐เแ๎๒เๅ๒ ๊๐๓ใ๋๎๑๓๒๎๗ํ๎ ่ แๅ็ โ๛๕๎ไํ๛๕. 984-40-01
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    19 ก.ย. 2554 เวลา 19:40:55  

  
ความคิดเห็นที่ 73
I would not do
Broodorporb    23 ก.ย. 2554 เวลา 01:54:33  

  
ความคิดเห็นที่ 74
ฯ๐ๅไ๑๒เโ๋?ๅ์ ๓ํ่๊เ๋?ํ๓? ๊ํ่ใ๓ ๏๎ ๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ ่ ไ๐๓ใ่๕ ็เแ๎๋ๅโเํ่้ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊เ ๑ ๏๎์๎๙?? ํๅ๏๎โ๒๎๐่์๎้ ัศัาลฬ? ภัาะล฿ .
ล๑๋่ ๓ ยเ๑ : ๗๓โ๑๒โ๓?๒๑? แ๎๋่ โ ๑๏่ํๅ ่๋่ ๘ๅ? แ๎๋่๒ ๋่แ๎ ๏๎็โ๎ํ๎๗ํ่๊ แ๎๋่๒ ่๋่ ๏๎?โ่๋่๑? แ๎๋่ โ ๏๎?๑ํ่๖ๅ, ๒๎ โ๎็์๎ๆํ๎ ๓ ยเ๑ ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ ่ ยเ๑ ็เ่ํ๒ๅ๐ๅ๑๓ๅ๒ ๑เ้๒ ใ๐๓ไํ๎้ ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็ ,เ ๒เ๊ๆๅ ๒เ์ ๅ๑๒? ๊ํ่ใเ ๏๎
๋ๅ๗ๅํ่? ๎๑๒ๅ๎๕๎ํไ๐๎็เ (่ ๅ๙ๅ ์ํ๎ใ๎ ๗ๅใ๎) ๑ ๏๎์๎๙?? ์ๅ๒๎ไ่๊่ ภัาะล฿.
SifeDeegree    23 ก.ย. 2554 เวลา 05:08:49  

  
ความคิดเห็นที่ 75
สเ๊ ๎แ๓๑๒๐๎่๒? ๆ่็ํ? โ ืๅ๐ํ๎ใ๎๐่่. สเ๊ ๊๓๏่๒? ๊โเ๐๒่๐๓ โ
ืๅ๐ํ๎ใ๎๐่่ ่๋่ ๏๎๑๒๐๎่๒? ๑๎แ๑๒โๅํํ๛้ ไ๎์ ํเ แๅ๐ๅใ๓ ์๎๐?. ภ๐ๅํไ๎โเ๒?
เโ๒๎์๎แ่๋? ไ๋? ๏๓๒ๅ๘ๅ๑๒โ่้ ๏๎ ืๅ๐ํ๎ใ๎๐่่ ่๋่ ๏๎๑๒ๅ๒่๒? ่ํ๒ๅ๐ๅํ๑ํ๛ๅ
์ๅ๑๒เ. ภ ์๎ๆๅ๒ แ๛๒?, โ๛ ็เ๕๎๒่๒ๅ ํเ๗เ๒? ๑๎แ๑๒โๅํํ๛้ แ่็ํๅ๑ โ
ืๅ๐ํ๎ใ๎๐่่ ่๋่ ๕๎๒่๒ๅ ๏๐๎๑๒๎ ๎๒ไ๎๕ํ๓๒?. วไๅ๑? โ๛ ํเ้ไๅ๒ๅ ไ๎๑๒๓๏ํ๎ๅ
ๆ่๋?ๅ โ เ๐ๅํไ๓ ่๋่ ํเ้ไๅ๒ๅ ๏๎ไ๕๎ไ?๙่้ ๎๒ๅ๋?. ฯ๐่?๒ํ๎ใ๎ ๎๒ไ๛๕เ!
StekCotoheelp    23 ก.ย. 2554 เวลา 07:02:27  

  
ความคิดเห็นที่ 76
Nimfadetka    24 ก.ย. 2554 เวลา 07:01:30  

  
ความคิดเห็นที่ 77
ฯ๐๎ไเๅ๒๑? ?๐่ไ่๗ๅ๑๊๎ๅ ๋่๖๎ ๑ ๏๐เโ๎์ ๏๎๋?็๎โเํ่? เ๊โเ๒๎๐่่ ๐ๅ๊่ ฬ๎๑๊โ๛ ๓ ัเโ่ํ๑๊๎้ ํเแๅ๐ๅๆํ๎้ โ 1165-1220์ ํ่ๆๅ ๏๎ ๒ๅ๗ๅํ่? ๎๒ ม๎๐๎ไ่ํ๑๊๎ใ๎ ์๎๑๒เ (์ๅ๑๒๎น17) ํเ 175,4-175,3 ๊์ ๎๒ ๓๑๒?? โ ๏๐ๅไๅ๋เ๕ ใ.ฬ๎๑๊โ๛ ๏๐ๅไ๓๑์๎๒๐ๅํ๎ ๐เ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๎ไํ๎ใ๎ ไๅแเ๐๊เไๅ๐เ, ๏๋๎๙เไ?? 2500 ๊โ.์. ั๐๎๊ ไๅ้๑๒โ่? ๋่๖ๅํ็่่ ไ๎ 30 เโใ๓๑๒เ 2019ใ๎ไเ.. ส๎ํ๒เ๊๒๛: admin@ptrealty.net dit305@gmail.com
debarkaider_moscow    25 ก.ย. 2554 เวลา 01:38:26  

  
ความคิดเห็นที่ 78
ฮ๑๓๙ๅ๑๒โ่์ ๏๐๎ใ๎ํ ยเ๘ๅใ๎ ๑เ้๒เ ๏๎ ํ่็๊่์ ๖ๅํเ์! ( icq ไ๋? ๑โ?็่ 623315134)

ฬๅ๋๊่ๅ ๒เ๐่๔๛:

ะๅใ่๑๒๐เ๖่? 3000 ๏๐๎๔่๋ๅ้ ํเ ๐เ็ํ๛๕ ๔๎๐๓์เ๕ ( ๑ โเ๘่์่ ๑๛๋๊เ์่ โํ๓๒๐่ เ๊๊เ๓ํ๒๎โ) ยัลรฮ 3$ !!!!! (๏๐่ไๅ๒ 3000 ๏่๑ๅ์) ื๒๎ ?๒๎ ไเ๑๒?

ฯ๐๎ใ๎ํ 3000 ๏๎๑๒๎โ ํเ ๐เ็ํ๛๕ ๔๎๐๓์เ๕ ( ๑ ๑๛๋๊เ์่ โํ๓๒๐่ ๒ๅ๊๑๒เ) ย๑ๅใ๎ 5$ (๏๐่ไๅ๒ 3000 ๏่๑ๅ์)
ฯ๐๎ใ๎ํ 3000 ๏๎๑๒๎โ ํเ ๐เ็ํ๛๕ ๔๎๐๓์เ๕ (ยเ๘ ๐ๅ๊๋เ์ํ๛้ ๒ๅ๊๑๒ โ ๏๎๑๒เ๕) ย๑ๅใ๎ 7$ (๏๐่ไๅ๒ 3000 ๏่๑ๅ์)

ะเ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๊๎์์ๅํ๒เ๐่ๅโ ํเ 3000 ๑เ้๒๎โ (ะเ็์ๅ๙เๅ๒๑? ๊๎์์ๅํ๒เ๐่้ ํเ ๑เ้๒เ๕ ๑ โเ๘่์ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ์ ่๋่ ๑๛๋๊๎้ ํเ ๑เ้๒) ย๑ๅใ๎ 5$ (๏๐่ไๅ๒ ๎๊๎๋๎ 3000 ๏่๑ๅ์ ๑ ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่ๅ้ ํเ ๑เ้๒เ๕, ใไๅ ไ๎แเโ๋?๋่๑? ๊๎์์ๅํ๒เ๐่่)
ะเ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่? โ ใ๎๑๒ๅโ๎้ ๊ํ่ใๅ ํเ 3000 ๑เ้๒๎โ (ะเ็์ๅ๙เๅ๒๑? ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ โ ใ๎๑๒ๅโ๎้ ๊ํ่ใๅ ๑ โเ๘่์ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ์ ่๋่ ๑๛๋๊๎้ ํเ ๑เ้๒) ย๑ๅใ๎ 4$
____________

ั๐ๅไํ่ๅ ๒เ๐่๔๛:

ะๅใ่๑๒๐เ๖่? 10000 ๏๐๎๔่๋ๅ้ ํเ ๐เ็ํ๛๕ ๔๎๐๓์เ๕ ( ๑ โเ๘่์่ ๑๛๋๊เ์่ โํ๓๒๐่ เ๊๊เ๓ํ๒๎โ) ยัลรฮ 10$ !!!!! (๏๐่ไๅ๒ 10000 ๏่๑ๅ์)

ฯ๐๎ใ๎ํ 10000 ๏๎๑๒๎โ ํเ ๐เ็ํ๛๕ ๔๎๐๓์เ๕ ( ๑ ๑๛๋๊เ์่ โํ๓๒๐่ ๒ๅ๊๑๒เ) ย๑ๅใ๎ 15$ (๏๐่ไๅ๒ ๏๐่์ๅ๐ํ๎ 10000 ๏่๑ๅ์)
ฯ๐๎ใ๎ํ 10000 ๏๎๑๒๎โ ํเ ๐เ็ํ๛๕ ๔๎๐๓์เ๕ (ยเ๘ ๐ๅ๊๋เ์ํ๛้ ๒ๅ๊๑๒ โ ๏๎๑๒เ๕) ย๑ๅใ๎ 20$ (๏๐่ไๅ๒ 10000 ๏่๑ๅ์)


ะเ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่? โ ใ๎๑๒ๅโ๎้ ๊ํ่ใๅ ํเ 10000 ๑เ้๒๎โ (ะเ็์ๅ๙เๅ๒๑? ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ โ ใ๎๑๒ๅโ๎้ ๊ํ่ใๅ ๑ โเ๘่์ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ์ ่๋่ ๑๛๋๊๎้ ํเ ๑เ้๒) ย๑ๅใ๎ 10$
______________________________

ยอศฬภอศล! รภะภอาศ฿! ฯฮหอ?ษ ฮาืลา! ะภมฮาภลฬ ฤภยอฮ! ฯฮัาฮ฿ออ?ล สหศลอา?!
ื๒๎ ไเ๑๒ ๏๐๎ใ๎ํ? ฯ๎ไ๚ๅ์ ๑เ้๒เ, ๐๎๑๒ าศ๖ ่ PR+ ๏๎ไ๚ๅ์ โ ๏๎่๑๊๎โ๛๕ ๏๎็่๖่?๕!!!

icq ไ๋? ๑โ?็่ 623315134

ะเแ๎๒เๅ์ ๗่๑๒๎ ่ เ๊๊๓๐เ๒ํ๎, แๅ็ ใ๐?็ํ๎ใ๎ ัฯภฬภ!
eromotrurgy    26 ก.ย. 2554 เวลา 06:06:10  

  
ความคิดเห็นที่ 79
ฯ๎๊๓๏เๅ์ ๏๎๋่ใ๐เ๔่๗ๅ๑๊๎ๅ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ, แ๛๑๒๐๎ ํเ๋, แๅ็ํเ๋
๒ๅ๋. 8-916-639-51-01
dimachervonec    26 ก.ย. 2554 เวลา 14:34:37  

  
ความคิดเห็นที่ 80
ัเํ๒ๅ๕ํ่๊เ (๑์ๅ๑่๒ๅ๋่, ๊๐เํ๛, ็เ๏๎๐ํเ? เ๐์เ๒๓๐เ, ๔่๒่ํใ่, ์ๅ๒เ๋๋๎๏๋เ๑๒่๊๎โ๛ๅ ๒๐๓แ๛, ๏๎๋่?๒่๋ๅํ๎โ๛ๅ ๒๐๓แ๛, เ๊๑ๅ๑๑๓เ๐๛, ๑่๔๎ํ๛, ๊เํเ๋่็เ๖่?, โๅํ๒่๋?๖่?).?๋ๅ๊๒๐๎๒ๅ๕ํ่๊เ (๐๎็ๅ๒๊่, โ๛๊๋?๗เ๒ๅ๋่, เโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊่ๅ โ๛๊๋?๗เ๒ๅ๋่, ๏เ๒๐๎ํ๛, ๓ไ๋่ํ่๒ๅ๋่,๘๒ๅ๏๑ๅ๋?ํ๛ๅ โ่๋๊่ ่ ไ๐. ?๋ๅ๊๒๐๎๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ.
alimulpatly    26 ก.ย. 2554 เวลา 19:09:21  

  
ความคิดเห็นที่ 81
อเ๘เ ๊๎์๏เํ่? ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๏๐๎โ๎๋๎๊เ ๑โเ๐๎๗ํเ? 06๕19ํ9๒ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ
ัๅโๅ๐๑๒เ๋? ์ๅ๒่็ ฮัฯภว ๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋ - ๑ๅ๐๒่๔่๊เ๒ ํเ ๑โเ๐๎๗ํ๓? ๏๐๎โ๎๋๎๊๓ โ ์๎๒๊เ๕ ่ ๊เ๑๑ๅ๒เ๕ ๏๎ 15-18 ๊ใ.
ย ํเ๋่๗่่ ๎ใ๐๎์ํ๛้ เ๑๑๎๐๒่์ๅํ๒ ๑โเ๐๎๗ํเ? ๏๐๎โ๎๋๎๊เ ๑โ 08เ, ๏๐๎โ๎๋๎๊เ ๒๓๐ๅ๖๊๎ใ๎ ่ ๊่๒เ้๑๊๎ใ๎ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ.
ฯ๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋่ - ๊๎์แ่ํเ๒๛ ะ๎๑๑่่ (ืๅ๐ๅ๏๎โๅ๖๊่้ ๑๒เ๋ๅ๏๐๎๊เ๒ํ๛้ ็เโ๎ไ, มๅ๋๎๐ๅ๖๊่้ ์ๅ๒เ๋๋๓๐ใ่๗ๅ๑๊่้ ๊๎์แ่ํเ๒).
ฯ๎๑๒๎?ํํ๎ ๐เ๑๘่๐?ๅ์ ๏ๅ๐ๅ๗ๅํ? ๑โเ๐๎๗ํ๎้ ๏๐๎โ๎๋๎๊่ ่ ๏๎๏๎๋ํ?ๅ์ ๏๎๑๋ๅไํ่์่ ํ๎โ่ํ๊เ์่ โๅไ๓๙่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้,
๒เ๊่๕ ๊เ๊ ืๅ๐ๅ๏๎โๅ๖๊่้, ฮ๐๋๎โ๑๊่้, ฬเใํ่๒๎ใ๎๐๑๊่้. ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ๊๓๏่๒? ๑โเ๐๎๗ํ๓? ๏๐๎โ๎๋๎๊๓ ๑โๅ๒๋๓? ่ ๎์ๅไํๅํํ๓?. ฮ๒ใ๐๓็๊เ โ ๐ๅเ๋?ํ๛ๅ ๑๐๎๊่ ๎๏๒๎์ ่ โ ๐๎็ํ่๖๓ ๏๎ ๐เ็๓์ํ๛์ ๖ๅํเ์.
SefTietty    27 ก.ย. 2554 เวลา 00:16:23  

  
ความคิดเห็นที่ 82
ัเ์๎๑โเ๋๛ ๎๒ 10000 ๒.๐. .984-40-01 ั๒๐๎่๒ๅ๋?ํเ? ๒ๅ๕ํ่๊เ, ไ๎๐๎ๆํเ? ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ. อเ๘เ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ ๐เแ๎๒เๅ๒ ๊๐๓ใ๋๎๑๓๒๎๗ํ๎ ่ แๅ็ โ๛๕๎ไํ๛๕. 984-40-01
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    27 ก.ย. 2554 เวลา 14:50:29  

  
ความคิดเห็นที่ 83
ฯ๎๋ ์ๅ๑?๖เ ํๅไเโํ๎ ?๒๎ ๑๋๓๗่๋๎๑? - ๎ํ ๑ไๅ๋เ๋ ์ํๅ ๏๐ๅไ๏่๑เํ่ๅ ่ ์๛ ๒ๅ๏ๅ๐? โ์ๅ ๑๒ๅ)))) ศ๕๓! ัโเไ?แ๓ ๎๐ใเํ่็เ๒๎๐ ๏๐เ็ไํ่๊๎โ ๓๑๒๐๎่๋่ ๘่๊เ๐ํ๓?, โ ๎แ๙ๅ์ ๔๐ๅํไ๛ - ? ๑๗เ๑๒๋่โเ))))) ๅ๑-๋่ ๘๒๎ ๏่๘่๒ๅ - โ ๋่๗๊ๅ ๐เ๑๑๊เๆ๓ ๏๎ไ๎แํ๎ ๑๎โๅ๐๘ๅํํ๎ แ๛๋๎))))
Aliska    29 ก.ย. 2554 เวลา 01:57:00  

  
ความคิดเห็นที่ 84
111111111111111111111111111111111111111111111111
Xbongernis    29 ก.ย. 2554 เวลา 04:11:54  

  
ความคิดเห็นที่ 85
ส๎๏่๋๊เ ๎ํ๋เ้ํ ไๅํๅใ - อๅ ์๎ๆๅ๘? ํเ๊๎๏่๒? ๊๐๓ใ๋๓? ๑๓์์๓?
อๅ๓๒๎์่์๎ ๒๐เ๒่๘? โๅแ์เํ่ ่ ?ํไๅ๊๑ ไๅํ?ใ่?
ัๅใ๎ไํ? ๑ํๅไเ๒? ๑ๅ๐โ่๑ ใไๅ ๒๛ ์๎ๆๅ๘? ๑๊๎๏่๒? ไๅํ?ใ่, ๑เ์ โ๛แ่๐เ้ ไเ๒๓ ๑๚ๅ์เ ไๅํๅใ ่ ๑์๎๒๐่ ๑๊๎๋? โๅแ์เํ่ ่ ?ํไๅ๊๑ ๐๓แ๋ๅ้ ํเ๊๎๏่๋.
ั๊๎๏่ ๔่ํเํ๑๛, ๊๓๏่ ๒๎, ๊๎๒๎๐๛้ ๒๛ ๕๎๗ๅ๘?.
ส๎๏่๋๊เ ๑๎็ไเํเ ่๑๊๋?๗่๒ๅ๋?ํ๎ ไ๋? โเ๑.
ฯ๎๏๐๎แ๓้ ํเ๘ ๑ๅ๐โ่๑ ่ ์๛ ๓โๅ๐ๅํํ๛, ๑๊๎๋?๊๎ ๒๛ โไ๎แเโ๎๊ ํๅ ๅไ่ํ๎โ๐ๅ์ๅํํ๎ แ๓ไๅ๘? ๊๎๏่๒? ?๋ๅ๊๒๐๎ํํ๛ๅ ๔่ํเํ๑๛ ํๅ๐เ็ไๅ๋?ํ๎ ๑ ํเ์่.
?๒๎ ๓ไ๎แํ๎, ?๒๎ ํเไๅๆํ๎, ?๒๎ โ๛ใ๎ไํ๎.
ส๎๏่๒? ๊เ็ํเ โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ๅ- ไํๅ๑? ?๒๎ ๋ๅใ๊๎.
อเแ๋?ไเ้ ๏๎๑๋ๅ ๑โ๎่์ แเ๋เํ๑๎์.
ฤ๎แเโ๋?้ ?๋ๅ๊๒๐๎ํํ๛ๅ ไๅํ?ใ่.
ศ ๒๛ ๏๎๋๓๗่๘? ๊๐๓ใ๋ๅํ?๊๓? ๑๓์์๓ ่์ๅํํ๎ โ ๒๓ ไเ๒๓, ๊๎๒๎๐๓? โ๛แๅ๐ๅ๘? ๑เ์.
kopiwm    29 ก.ย. 2554 เวลา 06:08:12  

  
ความคิดเห็นที่ 86
111111111111111111111111111111111111111111111111
Xbongernis    30 ก.ย. 2554 เวลา 06:33:22  

  
ความคิดเห็นที่ 87
ไเโเ้๒ๅ ไๅ๋่๒?๑? ๑เ์๛์่ ๋๓๗๘่์่ ์๎์ๅํ๒เ์่ ่็ ๆ่็ํ่.
ส๒๎ ๗ๅ์ ๓โ๋ๅ๊เๅ๒๑?, ๓ ๊๎ใ๎ ๊เ๊๎ๅ ๕๎แแ่
CorBoutsjosse    02 ต.ค. 2554 เวลา 02:50:27  

  
ความคิดเห็นที่ 88
Land Sale. อเ ๏๐๎ไเๆ๓ โ๛๑๒เโ๋??๒๑? ็ๅ์ๅ๋?ํ๛ๅ ๓๗เ๑๒๊่ (18 รๅ๊๒เ๐) ํๅไเ๋ๅ๊๎ ๎๒ ฬ๎๑๊โ๛ (ะ?็เํ๑๊เ? ๎แ๋เ๑๒?, ะ๛แํ๎โ๑๊่้ ๐เ้๎ํ, ยๅ๐ๅ้๊่ํ๎). ยเ๑ ่๋่ ๊๎ใ๎ ่็ โเ๘่๕ ็ํเ๊๎์๛๕ ์๎ๆๅ๒ ็เ่ํ๒ๅ๐ๅ๑๎โเ๒? ?๒๎ ๏๐ๅไ๋๎ๆๅํ่ๅ, ๒.๊. โ ๓๑๋๎โ่?๕ ํๅ๎๏๐ๅไๅ๋ๅํํ๎๑๒่ ํเ โ๛๋?๒ํ๎์ ๐๛ํ๊ๅ ?๒๎ ๎๒๋่๗ํเ? โ๎็์๎ๆํ๎๑๒? โ๛ใ๎ไํ๎ โ๋๎ๆ่๒? ไๅํ?ใ่! ส ๓๗เ๑๒๊เ์ ๏๎ไโๅไๅํ๎ ?๋ๅ๊๒๐่๗ๅ๑๒โ๎, เ๑๔เ๋?๒่๐๎โเํํ๛ๅ ไ๎๐๎ใ่. อๅไเ๋ๅ๊๎ ๋ๅ๑, ๎็ๅ๐๎, ๆ/ไ ๑๒เํ๖่?. ?๊๎๋๎ใ่๗ๅ๑๊่ ๗่๑๒๎ๅ ์ๅ๑๒๎. อเ็ํเ๗ๅํ่ๅ ๓๗เ๑๒๊๎โ: ๏๎ไ ๊๎๒๒ๅไๆํ๎ๅ/ไเ๗ํ๎ๅ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?๑๒โ๎. ฤ๎๊๓์ๅํ๒๛ โ ๏๎๋ํ๎์ ๏๎๐?ไ๊ๅ! ?๐่ไ่๗ๅ๑๊เ? ๗่๑๒๎๒เ ๑ไๅ๋๊่. ำ๗เ๑๒๊่ ใ๎๒๎โ๛ ๊ ๏๐๎ไเๆๅ. ๒ๅ๋: 8(962)990-63-ไโเไ๖เ๒? ๒๐่. E-mail: vip.zemli@yandex ๒๎๗๊เ ru ; Site: prodamzemliu.narod ๒๎๗๊เ ๐๓
swicyBasy    07 ต.ค. 2554 เวลา 05:49:43  

  
ความคิดเห็นที่ 89
ฮ๑๒๐เ? โ๎๏๐๎๑ ๐๎๑๑่้๑๊๎ใ๎ ๎แ๙ๅ๑๒โเ - เ๋๊๎ใ๎๋?, ๐เแ๎๒เๅ๒ ํเ๏๎ไ๎แ่ๅ ์๎๙ํๅ้๘ๅๅ ่ํ๑๒๐๓์ๅํ๒ ใๅํ๎๖่ไเ, ๓ํ่๗๒๎ๆเ?๙ๅๅ ํเ๑ๅ๋ๅํ่ๅ ะ๎๑๑่่ ่ ํๅใเ๒่โํ๎ โ๋่??๙ๅๅ ไ๋? แ๓ไ๓๙ๅๅ ๏๎๊๎๋ๅํ่ๅ. ิ่๋?์ ๏๎๊เ็๛โเๅ๒ ํเ๑๊๎๋?๊๎ ๎๏เ๑ํ๎ ํๅ ๒๎๋?๊๎ "๑๋เแ๛ๅ" เ๋๊๎ใ๎๋?ํ๛ๅ ํเ๏่๒๊่ (๏่โ๎, ํเ๏่๒๊่ ่ ๘เ์๏เํ๑๊๎ๅ), ๎ไํเ๊๎ ่ ๊เ๊ ไๅใ๐เไ่๐๓ๅ๒ ์๎๋๎ไๅๆ? ่ แๅ็โ๛ๅ็ไํ๎ ๎แ๙ๅ๑๒โ๎.
ย ๏๎ไ๎แํ๎้ ๒ๅ์ๅ ? ๕๎๒ๅ๋เ ๎แ๑๓ไ่๒? โ๛๘ๅ๏ๅ๐ๅ๗่๑๋ๅํ๓? ๏เํเ๖ๅ?, ๗๒๎ โ๛ ไ๓์เๅ๒ๅ ไ๋? ?๒๎๒ ๑๗ๅ๒...
Groorpmub    07 ต.ค. 2554 เวลา 11:54:25  

  
ความคิดเห็นที่ 90
ศ๙ๅ๒ๅ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ?
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๎๑๒เโ๙่๊ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ๑โเ๐๎๗ํ๛ๅ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ะๅเ๋่็๓ๅ์ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ฮภฮ ซัๅโๅ๐๑๒เ๋?-์ๅ๒่็ป ,ฮภฮ ซห๎๑่ํ๎๎๑๒๐๎โ๑๊่้ ?๋ๅ๊๒๐๎ไํ๛้ ็เโ๎ไป, ฮภฮ ซฬๅๆใ๎๑์ๅ๒่็-ฬ๖ๅํ๑๊ป.
สเๆไ๎์๓ ๒่๏๓ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๎โ ์๎ๆๅ๒ ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๎โเ๒? ๎ไํเ ่๋่ ํๅ๑๊๎๋?๊๎ ์เ๐๎๊. ส๋เ๑๑่๔่๊เ๖่?, ๐เ็์ๅ๐๛, ๑๒๐๓๊๒๓๐เ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๎โ โ ฮ๐๋ๅ ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๓?๒ ๒๐ๅแ๎โเํ่?์ รฮัา. ฯ๎๊๐๛๒่ๅ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๎โ ๏๋๎๒ํ๎ๅ, ๏๐๎๗ํ๎ๅ, แๅ็ โ็ไ๓๒่้, ๏๎๐, ํเ๏๋๛โ๎โ, ๒๐ๅ๙่ํ.
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
(4862)43-90-47, 43-92-47, 43-92-47, 43-91-66.
Maymnploppy    07 ต.ค. 2554 เวลา 12:09:35  

  
ความคิดเห็นที่ 91
ัเ์๎๑โเ๋๛ ๎๒ 10000 ๒.๐. .984-40-01 ั๒๐๎่๒ๅ๋?ํเ? ๒ๅ๕ํ่๊เ, ไ๎๐๎ๆํเ? ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ. อเ๘เ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ ๐เแ๎๒เๅ๒ ๊๐๓ใ๋๎๑๓๒๎๗ํ๎ ่ แๅ็ โ๛๕๎ไํ๛๕.9848168
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    07 ต.ค. 2554 เวลา 19:01:56  

  
ความคิดเห็นที่ 92
To old-school heavens very play gate to exciting ! game.
chommimaEramyNip    15 ต.ค. 2554 เวลา 23:53:59  

  
ความคิดเห็นที่ 93
shop-foton.ru    17 ต.ค. 2554 เวลา 17:22:58  

  
ความคิดเห็นที่ 94
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? แ๎๋๒๛?
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ - ๊๐๓๏ํ๛้ ๏๎๑๒เโ๙่๊ แ๎๋๒๎โ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ม๎๋๒๛ ๏๐่์ๅํ??๒๑? โ ์เ๘่ํ๎๑๒๐๎ๅํ่่ ่ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?๑๒โๅ โ ๊เ๗ๅ๑๒โๅ ไๅ๒เ๋ๅ้ ๑๎ๅไ่ํๅํ่?.
ส แ๎๋๒เ์ ๎๒ํ๎๑?๒๑? ๑๒ๅ๐ๆํ่ ๑ โ่ํ๒๎โ๎้ ๊เํเโ๊๎้ ํเ ๎ไํ๎์ ๊๎ํ๖ๅ ่ ใ๎๋๎โ๊๎้ ํเ ไ๐๓ใ๎์, ๑๋๓ๆเ๙่ๅ ไ๋? ๐เ็๚ๅ์ํ๛๕ ๑๎ๅไ่ํๅํ่้ ๎๒ไๅ๋?ํ๛๕ ๗เ๑๒ๅ้ ์เ๘่ํ ่ ๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่้ ๏๐่ ๏๎์๎๙่ ใเ้๊่.
ฤ๋? ็เ๊๐ๅ๏๋ๅํ่? ๑๎ๅไ่ํ?ๅ์๛๕ ไๅ๒เ๋ๅ้, แ๎๋๒ โ๑๒เโ๋?ๅ๒๑? โ ๑๊โ๎็ํ๎ๅ ๎๒โๅ๐๑๒่ๅ โ ?๒่๕ ไๅ๒เ๋?๕, ็เ๒ๅ์ ํเ ๐ๅ็?แ๓ แ๎๋๒เ ํเโ่ํ๗่โเ?๒ ใเ้๊๓ ่ ๑๒?ใ่โเ?๒ ไๅ๒เ๋่ ๑ ๅธ ๏๎์๎๙??.
อเ่แ๎๋?๘ๅๅ ๐เ๑๏๐๎๑๒๐เํๅํ่ๅ ๏๎๋๓๗่๋่ แ๎๋๒๛ ๑ ๘ๅ๑๒่ใ๐เํํ๎้ ใ๎๋๎โ๊๎้, ๊๎๒๎๐๛ๅ ๏๐่์ๅํ??๒๑? โ ๑๎ๅไ่ํๅํ่?๕, ่๑๏๛๒๛โเ?๙่๕ ํเใ๐๓็๊่ ๑เ์๎ใ๎ ๐เ็๋่๗ํ๎ใ๎ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐เ: ๑๒เ๒่๗ๅ๑๊่ๅ, ๖่๊๋่๗ๅ๑๊่ๅ, ไ่ํเ์่๗ๅ๑๊่ๅ (๓ไเ๐ํ๎ใ๎ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐เ).
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
Thumoumsoom    20 ต.ค. 2554 เวลา 15:34:38  

  
ความคิดเห็นที่ 95
ำไเ๋ๅํํเ? ๐เแ๎๒เ ์ๅํๅไๆๅ๐๎โ ๏๎ ๐เแ๎๒ๅ ๑ ๊๋่ๅํ๒เ์่!
ยเ๊เํ๑่่ ๒่๏๎ใ๐เ๔่่
ฬๅํๅไๆๅ๐ ๏๎ ๐เแ๎๒ๅ ๑ ๊๎๐๏๎๐เ๒่โํ๛์่ ๊๋่ๅํ๒เ์่ (๓ไเ๋ๅํํ๎)

า๐เไ่๖่๎ํํ๎ๅ ๏๐ๅไ๑๒เโ๋ๅํ่ๅ ๎ ๐เแ๎๒ๅ ๓๘๋๎ โ ๏๐๎๘๋๎ๅ ๑ ๏๎?โ๋ๅํ่ๅ์ ๑ๅ๒่ ศํ๒ๅ๐ํๅ๒. ยเ์ แ๎๋?๘ๅ ํๅ ํ๓ๆํ๎ ๅ็ไ่๒? โ ๎๔่๑, ๒๐เ๒่๒? โ๐ๅ์? ่ ไๅํ?ใ่ ํเ ไ๎๐๎ใ๓, ๎แๅไ๛ ่ ๎๔่๑ํ๓? ๎ไๅๆไ๓. ื๒๎ ์๎ๆํ๎ ๑ไๅ๋เ๒? ํเ ๐เ๑๑๒๎?ํ่่ ๎๒ ๐เแ๎๒๎ไเ๒ๅ๋?, ๑่ไ? ็เ ไ๎์เ๘ํ่์ ๊๎์๏??๒ๅ๐๎์? อเ๏่๑เ๒? ๊๎์๏??๒ๅ๐ํ๓? ๏๐๎ใ๐เ์์๓, ๒ๅ๊๑๒ ไ๋? ๑เ้๒เ, ๑๖ๅํเ๐่้ ไ๋? ๐ๅ๊๋เ์ํ๎ใ๎ ๐๎๋่๊เ, ๑ไๅ๋เ๒? ๑เ้๒. ภ ์๎ๆํ๎ ๐เแ๎๒เ๒? ๓ไเ๋ๅํํ๎ โ ๊เ๗ๅ๑๒โๅ ์ๅํๅไๆๅ๐เ. ั ๐เ็โ่๒่ๅ์ ๐๛ํ๊เ ๓ไเ๋ๅํํ๎้ ๐เแ๎๒๛ โ๑ๅ แ๎๋?๘๓? ๏๎๏๓๋?๐ํ๎๑๒?, ํเ๐?ไ๓ ๑ ๏๐๎ใ๐เ์์่๑๒เ์่ ่ โๅแ-์เ๑๒ๅ๐เ์่, ๏๐่๎แ๐ๅ๒เ?๒ ่์ๅํํ๎ ์ๅํๅไๆๅ๐๛ ๏๎ ๐เแ๎๒ๅ ๑ ๊๋่ๅํ๒เ์่. ัเ์๎๑๒๎?๒ๅ๋?ํเ? ๎๐ใเํ่็เ๖่? ๒๐๓ไเ ่ ๐เแ๎๗ๅใ๎ โ๐ๅ์ๅํ่, ๎๒๑๓๒๑๒โ่ๅ เไเ๏๒เ๖่่ ๊ ํ๎โ๛์ ๓๑๋๎โ่?์ ่ ๊๎๋๋ๅ๊๒่โ๓ ? โ๑ๅ ?๒๎ แๅ๑๑๏๎๐ํ๎ ๏๐ๅ่์๓๙ๅ๑๒โเ ไเํํ๎้ ๐เแ๎๒๛. ฯ๐่ ๆๅ๋เํ่่ ๐เแ๎๒เ๒? ่ ํเ๖ๅ๋ๅํํ๎๑๒่ ํเ ๐ๅ็๓๋?๒เ๒ ย๛ ๏๎๋๓๗่๒ๅ ๕๎๐๎๘๓? ็เ๐เแ๎๒ํ๓? ๏๋เ๒๓ ่ ๏๐่๎แ๐ๅ๒ๅ๒ๅ ๖ๅํํ๛ๅ ํเโ๛๊่ ๐เแ๎๒๛ ๑ ๋?ไ?์่. ฬๅํๅไๆๅ๐ ๏๎ ๐เแ๎๒ๅ ๑ ๊๎๐๏๎๐เ๒่โํ๛์่ ๊๋่ๅํ๒เ์่ (๓ไเ๋ๅํํ๎)

า๐ๅแ๎โเํ่?:
- ๕๎๐๎๘่ๅ ๊๎์์๓ํ่๊เ๒่โํ๛ๅ ํเโ๛๊่
- ใ๐เ์๎๒ํเ? ๓๑๒ํเ? ่ ๏่๑?์ๅํํเ? ๐ๅ๗?
- ๑๒๐ๅ๑๑๎๓๑๒๎้๗่โ๎๑๒?
- ๎แ๓๗เๅ์๎๑๒? ่ โํ่์เ๒ๅ๋?ํ๎๑๒?
- ๎แ๐เ็๎โเํ่ๅ ํๅ ํ่ๆๅ ๑๐ๅไํๅใ๎ - ๑๏ๅ๖่เ๋?ํ๎ใ๎
- ๎๏๛๒ ๐เแ๎๒๛ โ ๏๐๎ไเๆเ๕ ๆๅ๋เ๒ๅ๋ๅํ
- ี๎๐๎๘ๅๅ ็ํเํ่ๅ ฯส
- ะเแ๎๒เ ๓ไเ๋ๅํํเ?‚ ๎แ?็เ๒ๅ๋?ํ๎ ํเ๋่๗่ๅ ๊๎์๏??๒ๅ๐เ ่ โ๛ไๅ๋ๅํํ๎้ ๋่ํ่่ ศํ๒ๅ๐ํๅ๒

ฮแ?็เํํ๎๑๒่:
- ฯ๎่๑๊ ํ๎โ๛๕ ๊๋่ๅํ๒๎โ (๏๎ ยเ๘ๅ์๓ ๆๅ๋เํ่?).
- ๔๎๐์่๐๎โเํ่ๅ ็เ?โ๎๊.
- ๐เ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ็เ๊เ็๎โ ํๅ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๛๕ ํเ์, ํ๎ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛๕ ไ๋? ๊๋่ๅํ๒๎โ.
- ลๆๅไํๅโํ๛้ ๎๒๗ๅ๒.

ำ๑๋๎โ่?:
? ะเแ๎๒เ โ ๋?แ๎์ ๓ไ๎แํ๎์ ไ๋? ยเ๑ ์ๅ๑๒ๅ (โ ๒.๗. ํๅ ๏๐๎ๆ่โเ? โ ะ๎๑๑่่)
? ะเแ๎๒เ โ ใ๐เ๔่๊ๅ ๏๎๋ํ๎ใ๎ ๐เแ๎๗ๅใ๎ ไํ?- ๑ 10:00 ไ๎ 19:00 (๏๎ ฬ๎๑๊๎โ๑๊๎์๓ โ๐ๅ์ๅํ่).ย๐ๅ์? ๐เแ๎๒๛ แ๎๋?๘่ํ๑๒โเ ๎๐ใเํ่็เ๖่้ - ๑ 9.00 ไ๎ 19.00 ๏๎ แ๓ไํ่์ ไํ?์.
? ะเแ๎๒เ แๅ็ ็เๅ็ไ๎โ โ ๎๔่๑
? ิ๎๐์่๐๎โเํ่ๅ ็เ?โ๎๊
? ิ่๊๑่๐๎โเํํ๛้ ๏๐๎๖ๅํ๒ ๎๒ โ๛๐๓๗๊่ ํเ ่๑๏๛๒เ๒ๅ๋?ํ๛้ ๑๐๎๊ (10000๐.)‚ โ ไเ๋?ํๅ้๘ๅ์ ? ๓๑๋๎โ่? ๐เแ๎๒๛ ๎แใ๎โเ๐่โเ?๒๑? ๑ ๊เๆไ๛์ ๐เแ๎๒ํ่๊๎์ ๎๒ไๅ๋?ํ๎ (โ ๓ไเ๋ๅํํ๎์ ไ๎๑๒๓๏ๅ).
? ศ๑๏๛๒เ๒ๅ๋?ํ๛้ ๑๐๎๊- 3 ์ๅ๑?๖เ.
? ั๎แๅ๑ๅไ๎โเํ่ๅ ๏๐๎โ๎ไ่๒๑? ๓ไเ๋ๅํํ๎, ๏๐่ ๏๎์๎๙่ ๏๐๎ใ๐เ์์๛ Skype
? อๅ๎แ๕๎ไ่์๎ ๏๐๎้๒่ ๎แ๓๗ๅํ่ๅ (๓ไเ๋ๅํํ๎)

๒ๅ๋. +7(495) 6429746, 952-68-43, ICQ:146-718-140, 604642534
dmitriyjow    23 ต.ค. 2554 เวลา 18:49:54  

  
ความคิดเห็นที่ 96
?๒เ โๅ๋่๊๎๋ๅ๏ํเ? ์๛๑๋? ๏๐่ไๅ๒๑? ๊เ๊ ๐เ็ ๊๑๒เ๒่
WilliamRU    25 ต.ค. 2554 เวลา 00:35:05  

  
ความคิดเห็นที่ 97
ย๑ๅ์ ่็โๅ๑๒ํ๎. ลๆๅ๋่ ํเไ๎, ๗ๅใ๎ - ๒๎ ๏๐๎ไเ๒? ๋่แ๎ ๏๎ไ๊๓๏่๒? ๏๎ไๅ๘ๅโ๋ๅ, ็เ๕๎ไ่ ํเ ๑เ้๒ ๎แ๚?โ๋ๅํ่้ ่ ไ๎แเโ๋?้ ่๋่ ่๙่ ํ๓ๆํ๓? ๒ๅแๅ ๘๒๓๊๓.
฿ ๕๎๗๓ ๏๐๎ไเ๒? ๑โ๎? ๒เ๗๊๓. า๎๋?๊๎, ํเ๗เโ ่๑๊เ๒?, โ แ๎๋?๘๎์ ๎แ่๋่่ ๑เ้๒๎โ ๎แ๚?โ๋ๅํ่้, ํๅ ์๎ใ๓ โ๛แ๐เ๒?, ํเ ๊๎๒๎๐๎้ ่็ ํ่๕ ๐เ็์ๅ๑๒่๒? ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ, ๗๒๎ แ๛ ํๅ ๆไเ๒? ๐ๅ็๓๋?๒เ๒เ ๏๎๊เ ๐เ๊่ ๑โ่๑ํ๓๒ )))
ศ๕ ไ๎โ๎๋?ํ๎ ์ํ๎ใ๎. ศ ๑ ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่ๅ้ ่ แๅ็, ๐ๅใ่๎ํเ๋?ํ๛ๅ ่ ํเ โ๑? ๑๒๐เํ๓, เ ํๅ๊๎๒๎๐๛ๅ โ๎แ๙ๅ, ์ๅๆไ๓ํเ๐๎ไํ๛ๅ.

อ๓, ๑๎แ๑๒โๅํํ๎, โ๎๏๐๎๑ ๏๐๎็โ๓๗เ๋ โ ํเ็โเํ่่ ๒ๅ์๛?

ฯ๐๎๘๓ โ๛๑๊เ็เ๒?๑? โ ๏๎๋?็๓ ่๋่ ๏๐๎๒่โ ไเํํ๛๕ ๐ๅ๑๓๐๑๎โ
spoorAgofoste    25 ต.ค. 2554 เวลา 19:57:50  

  
ความคิดเห็นที่ 98
ัเ์๎๑โเ๋๛ ๎๒ 10000 ๒.๐. .984-40-01 ั๒๐๎่๒ๅ๋?ํเ? ๒ๅ๕ํ่๊เ, ไ๎๐๎ๆํเ? ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ. อเ๘เ ๑๏ๅ๖๒ๅ๕ํ่๊เ ๐เแ๎๒เๅ๒ ๊๐๓ใ๋๎๑๓๒๎๗ํ๎ ่ แๅ็ โ๛๕๎ไํ๛๕.9848168
ภ๐ๅํไเ ๑เ์๎๑โเ๋๎โ    26 ต.ค. 2554 เวลา 17:21:48  

  
ความคิดเห็นที่ 99
ฦ่็ํ? ่์ๅๅ๒ ๒๎๋?๊๎ ๒๎๒ ๑์๛๑๋, ๊๎๒๎๐๛้ ์๛ ๅ้ ๏๐่ไเๅ์
vipassss    27 ต.ค. 2554 เวลา 23:40:23  

  
ความคิดเห็นที่ 100
ๅโ๐๎๐ๅ์๎ํ๒ ๊โเ๐๒่๐
enclav    29 ต.ค. 2554 เวลา 00:32:44  

  
ความคิดเห็นที่ 101
hyundai-z.ru    30 ต.ค. 2554 เวลา 14:41:04  

  
ความคิดเห็นที่ 102
ภํ๎ํ่์ํ๛ๅ ๏๋เ๑๒่๊๎โ๛ๅ ๊เ๐๒๛ Poland VISA Business:
ร๎๒๎โ๛ๅ ๊เ๐๒๛ ๎๔๎๐์๋ๅํํ๛ๅ ํเ ไ๐๎๏๎โ.
ATM ๋่์่๒ ํเ ๑ํ?๒่ๅ 500 ๅโ๐๎ โ ๑๓๒๊่ - ๖ๅํเ 500 ๅโ๐๎
ATM ๋่์่๒ ํเ ๑ํ?๒่ๅ 2000 ๅโ๐๎ โ ๑๓๒๊่ - ๖ๅํเ 1500 ๅโ๐๎

ภํ๎ํ่์ํ๛ๅ ไๅแๅ๒๎โ๛ๅ ๊เ๐๒๛ ๎๔๎๐์๋ๅํํ๛ๅ ํเ โเ๘่ ไ๎๊๓์ๅํ๒๛:
ฯ๎์๎ใ๓ ๑ ๎๔๎๐์๋ๅํ่ๅ์ ?๒๎้ ๆๅ ๏๎๋?๑๊๎้ ๊เ๐๒๛. ย๑ๅ ๑๊เํ๛, ๏๐๎็โ๎ํ๛, ๏ๅ๐โ๎ํเ๗เ๋?ํ๛้ ไๅ๏๎็่๒ ๗ๅ๐ๅ็ แเํ๊ ่(่๋่) ํ๎๒เ๐่๓๑ ๋๎ๆ่๒๑? ํเ โเ๑.
ึๅํเ 199 ๅโ๐๎ + ไ๎๑๒เโ๊เ (๎๏๋เ๒เ ํเ๏๐?์๓? โ แเํ๊ ๏๎๋?๘่).
่ ์ํๅ 50 ๅโ๐๎

ำ ๊เๆไ๎้ ๊เ๐๒๛ ๅ๑๒? แเํ๊๎โ๑๊่้ ๑๗ๅ๒ โ ๏๎๋?๑๊๎์ แเํ๊ๅ BRE BANK SA (SWIFT,IBAN).
สเ๐๒๛ ๐เแ๎๒เ?๒ ๑ Paypal ่ Moneybookers.
สเ๐๒๛ ๑ ๗่๏เ์่, CVV2 ่ PIN ๊๎ไ๎์.
ล๑๒? ๎ํ๋เ้ํ ไ๎๑๒๓๏ ไ๋? ๏๐๎โๅ๐๊่ แเ๋เํ๑เ ่ ๕่๑๒๎๐่.
ภํ๎ํ่์ํ๛ๅ เ๒์ ๊เ๐๒๛ ่ไ๓๒ โ์ๅ๑๒ๅ ๑ เํ๎ํ่์ํ๛์่ ๑่์ ๊เ๐๒เ์่ ฯ๎๋?๘่ ไ๋? ๑์๑ ่ ็โ๎ํ๊๎โ.

ฯ๎ไ๐๎แํ๎๑๒่ ่ โ๎๏๐๎๑๛ ๑?ไเ icq 737326
visaspln    31 ต.ค. 2554 เวลา 00:33:15  

  
ความคิดเห็นที่ 103
฿ ๑๗่๒เ?, ๗๒๎ ย๛ ํๅ ๏๐เโ๛. ฯ่๘่๒ๅ ์ํๅ โ PM, ๏๎๎แ๙เๅ์๑?.
oxinsDessiokychugry    02 พ.ย. 2554 เวลา 02:23:50  

  
ความคิดเห็นที่ 104
ะเ็์ๅ๙๓ ยเ๘ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ ํเ 5000 ไ๎๑๊เ๕ โ๑ๅใ๎ ็เ 5 wmz ไ๋? ๑โ?็่ icq: 8490299
razobints    03 พ.ย. 2554 เวลา 15:25:18  

  
ความคิดเห็นที่ 105
delete porn topic
DoBReelssek    04 พ.ย. 2554 เวลา 03:29:02  

  
ความคิดเห็นที่ 106
PedroHelpme    04 พ.ย. 2554 เวลา 23:31:08  

  
ความคิดเห็นที่ 107
ย๑ๅ์ ๏๐่โๅ๒! ย ๆ่็ํ่ แ๛โเ?๒ ๒๊่ๅ ๑่๒๓เ๖่่, ๊๎ใไเ ํ๓ๆํ๛ ์ๅไ่๖่ํ๑๊่ๅ ไ๎๊๓์ๅํ๒๛, โ ๗เ๑๒ํ๎๑๒่ ๑๏๐เโ๊่. ำ ์ๅํ? แ๛๋เ ๒เ๊เ? ๑่๒๓เ๖่?. ฿ ๏๐๎๏๓๑๒่๋เ ๖ๅ๋๛้ ์ๅ๑?๖ ๋ๅ๊๖่้ โ ่ํ๑๒่๒๓๒ๅ ่ ๑๎แ่๐เ๋่๑? ๓ๆๅ ๎๒๗่๑๋?๒?. อ๎ ? ๑ไๅ๋เ๋เ ์ๅไ่๖่ํ๑๊๓? ๑๏๐เโ๊๓, ่ โ๑ๅ ๐เ็๐๓๋่๋เ.
ฯ๐เโไเ ์ํๅ ๏๎โๅ็๋๎: ๎๗ๅํ? ์ํ๎ใ๎ ์๎๘ๅํํ่๊๎โ โ ฬ๎๑๊โๅ ๏๐๎์๛๘๋??๒ ๑๏๐เโ๊เ์่, ่ ไๅ๋เ?๒ ๋ๅโ๛ๅ, ่ โ๎๎แ๙ๅ ๏๐๎๑๒๎ ไๅํ?ใ่ ็เแ่๐เ?๒ ่ ํๅ ไๅ๋เ?๒ โ๎๎แ๙ๅ ํ่๗ๅใ๎. ภ ? ๏๎ ๐ๅ๊๎์ๅํไเ๖่่ ็ํเ๊๎์๎ใ๎ ๎แ๐เ๒่๋เ๑? โ ์ๅไ่๖่ํ๑๊๓? ๎๐ใเํ่็เ๖่?, ๊๎๒๎๐เ? ๑ไๅ๋เ๋เ ์ํๅ ๎๔่๖่เ๋?ํ๓? ๑๏๐เโ๊๓ ่ ๑๎โ๑ๅ์ ํๅไ๎๐๎ใ๎. ย๎๒ ? ๐ๅ๘่๋เ ๏๎ไๅ๋่๒?๑? ๖ๅํํ๎้ ่ํ๔๎๐์เ๖่ๅ้. ย๎๒ ่๕ ๑เ้๒ med-docs.ru. ฮํ่ ๊๑๒เ๒่ ไๅ๋เ?๒ ่ ไ๐๓ใ่ๅ ์ๅไ่๖่ํ๑๊่ๅ ๑๏๐เโ๊่. ะๅ๊๎์ๅํไ๓?)
guggisupienny    06 พ.ย. 2554 เวลา 13:04:31  

  
ความคิดเห็นที่ 108
ู?๑ ๏๐๎โๅ๐่์๑...
oxinsDessiokychugry    07 พ.ย. 2554 เวลา 01:19:53  

  
ความคิดเห็นที่ 109
cialis and kamagra together medications online without prescription dangers of kamagra
buykamagraed.com - Buy kamagra
estimissesmet    07 พ.ย. 2554 เวลา 09:09:37  

  
ความคิดเห็นที่ 110
วเ๘ๅแ่๑?!
WilliamRU    09 พ.ย. 2554 เวลา 01:50:32  

  
ความคิดเห็นที่ 111
ฯ๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๎ ่ ๏๎๑๒เโ๊เ - ์ๅ๒่็๛ ๘๏่๋?๊่ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ัๅโๅ๐๑๒เ๋? ์ๅ๒่็ ฮัฯภว ๑๎ ๑๊๋เไเ โ ใ.ฮ๐ๅ๋.
ฯ๐๎ไเๆเ ์ๅ๒่็๛ ใเ้๊่ ๎๏๒๎์ ่ โ ๐๎็ํ่๖๓ ๏๎ ํ่็๊่์ ๖ๅํเ์.
ฯ๎๋ํ๛้ ๊เ๒เ๋๎ใ โ๑ๅ้ ์ๅ๒่็ํ๎้ ๏๐๎ไ๓๊๖่่, ๎๏่๑เํ่?, ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่๑๒่๊่, รฮัา๛ ่ ๒ๅ๕ํ่๗ๅ๑๊่ๅ ๓๑๋๎โ่?.
ฮ๔๎๐์๋ๅํ่ๅ ็เ๊เ็เ ่ ไ๎๑๒เโ๊เ โ ๑ๆเ๒๛ๅ ๑๐๎๊่. ึๅํ๛ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋?.
ย๎็์๎ๆํเ ๎๒ใ๐๓็๊เ ๆๅ๋ๅ็ํ๎ไ๎๐๎ๆํ๛์ ๒๐เํ๑๏๎๐๒๎์ ่๋่ ๒๐เํ๑๏๎๐๒ํ๎้ ๊๎์๏เํ่ๅ้.
BLEBUINUEGO    09 พ.ย. 2554 เวลา 16:13:34  

  
ความคิดเห็นที่ 112
После штатного старта автоматической межпланетной станции (АМС) "Фобос-Грунт" с космодрома Байконур в среду в 0:16 мск, аппарат не смог выйти на траекторию отлета к Марсу. Станция успешно отделилась от ракеты-носителя "Зенит-2SB" и вышла на опорную орбиту, но маршевая двигательная установка АМС не сработала rnпродолжение статьи на сайте worldstrendsonline ๒๎๗๊เ blogspot ๒๎๗๊เ com
suereesem    10 พ.ย. 2554 เวลา 08:23:09  

  
ความคิดเห็นที่ 113
ศ๑๊เ๋ โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ๅ ๓ใ๋๎โ๎้ ไ่โเํ ํๅไ๎๐๎ใ๎,ํเแ๐ธ๋ ํเ ๑เ้๒ WWW.KIRA-MEBEL.RU ๏๎ํ๐เโ่๋๑? ไ่โเํ ๓?๒ๅ๐เ ,ํเ ๔๎๒๎ ๎ํ ๒เ๊๎้ ๊๐เ๑่โ๛้ ่ ๖ๅํเ โ๐๎ไๅ ํๅ ๊๓๑เๅ๒๑?.วเ๊เ็เ๋ ๅใ๎.ฯ๎ํ๐เโ่๋๎๑? ๎แ๙ๅํ่ๅ ๑ ์ๅํๅไๆๅ๐เ์่ ์่๋๛ๅ ๋?ไ่.
อเ็ํเ๗่๋่ ไ๎๑๒เโ๊๓ ๗ๅ๐ๅ็ 7 ไํๅ้.
?๒๎ แ๛๋่ ๏๋?๑๛ ?.
ภ ๒ๅ๏ๅ๐? ๎ ์่ํ๓๑เ๕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ั๐๎๊่ ๑๎๐โเ๋่. ฯ๐่โๅ็๋่ ไ่โเํ ํ๎๗??.ภ ๒เ๊ ๊เ๊ ? ๐เแ๎๒เ? ๒เ๊๑่๑๒๎์ ์ๅํ? ํๅ แ๛๋๎ ไ๎์เ, ๆๅํเ ๏๐่ํ?๋เ ๅใ๎ ่ ๐เ๑๏่๑เ๋เ๑? ็เ๏๋เ๒่๋เ ไๅํๅใ. ภ ไ่โเํ ? ๑๎แ่๐เ๋๑? ๑เ์ ๑๎แ๐เ๒?.
อเ ๓๒๐๎ ์ๅํ? ๆไเ๋ ๑?๐๏๐่็!!!ฤ่โเํ ํๅ ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๓ๅ๒ ๊เ๐๒่ํ๊ๅ.ฮไํ่์ ๑๋๎โ๎์-ํเ แ๓๊โ๓ **ร**..อเ๏๓๒เ๋่ ๑ ๒๊เํ??.ฮไํเ ๗เ๑๒? ๎ไํ๎ใ๎ ๖โๅ๒เ ไ๐๓ใเ? ๗เ๑๒? ไ๐๓ใ๎ใ๎.
อเ๗เ๋ ็โ๎ํ่๒? -๎แ??๑ํ่๋ ๏๐๎แ๋ๅ์๓!๑๊เ็เ๋่ ๏ๅ๐ๅ็โ๎ํ?๒.
อลฯละลวยฮอศหศ!!!
อเ ๑๋ๅไ๓?๙่้ ไๅํ? ๎๏?๒? ็โ๎ํ?!ฬํๅ โ ๎๒โๅ๒:ๆๅํเ โเ๘เ ๐เ๑๏่๑เ๋เ๑? โ ๏๎๋๓๗ๅํ่่ ๎ ๒๎์ ๗๒๎ ๏๐ๅ๒ๅํ็่้ ํๅ ่์ๅๅ๒!ฤเ?
ั์๎๒๐ๅ๒?-ํเไ๎.วเ๊๎ํ ๏๐เโ ๏๎๒๐ๅแ่๒ๅ๋? ๗่๒เ๋่?อลา!?
ฮไํ่์ ๑๋๎โ๎์ แ๋เ-แ๋เ-แ๋เ.ศไ่๒ๅ-ํเ๕?้้(๊๎ํๅ๗ํ๎ ํๅ ๏๐?์๛์ ๒ๅ๊๑๒๎์)ํ๎ ๏๎๑๋เ๋่.ภ ๋เ๑๊๎โ๛ๅ ์ๅํๅไๆๅ๐๛-๑๒เ๋่ ๑๎แเ๊เ์่ ๑๏๓๑๒่โ๘่๕ ๑ ๖ๅ๏่.
ฮไํ่์ ๑๋๎โ๎์!
อเ๕๎ไ?๒ ๋๎๕๎โ.ย๏เ๐่โเ?๒ ํๅ๊๎ํไ่๖่?.ภ โ ๐เแ๎๒๓ ์ๅํๅไๆๅ๐๎โ โ๕๎ไ่๒ ไ่ํเ์่๒? ่ ๎๒๔๓๒แ๎๋่โเ๒?!ย ๐เแ๎๒๓-ไ๎๑๒เโ๙่๊๎โ ๏๐่โๅ๑๒่ ํ๎๗?? ๊๎ใไเ โ๑ๅ ๑๏?๒ ่ ๑๏เ๐่๒?!
ย๎๒ แเไเ?๑?-๑ ?๒่์่ ๊๎็๋เ์่!!!
LeactVertHent    16 พ.ย. 2554 เวลา 02:09:20  

  
ความคิดเห็นที่ 114
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๊เํเ๒๛, ๊เํเ๒ ไโ๎้ํ๎้ ๑โ่โ๊่ ?
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ - ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๊๓๏่๒? ๊เํเ๒ ไ๋? ๋เ็เํ่? ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ฮ๒ใ๐๓็๊เ ่็ ํเ๋่๗่? ๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋. ๆ/ไ ๊๎ํ๒ๅ้ํๅ๐๎์ ่๋่ เโ๒๎์๎แ่๋?ํ๛์ ๒๐เํ๑๏๎๐๒๎์ ๗ๅ๐ๅ็ ๋?แ๓? ๒๐เํ๑๏๎๐๒ํ๓? ๊๎์๏เํ่? โ ๊๐เ๒๗เ้๘่ๅ ๑๐๎๊่ โ ๋?แ๓? ๒๎๗๊๓ ๑๒๐เํ๛.
ย๎็์๎ๆํเ ๐ๅ็๊เ, ๎๒์๎๒๊เ ไ๐๎แํ๎ใ๎ ๊๎๋่๗ๅ๑๒โเ โ ๐เ็์ๅ๐. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
Binacadaelace    17 พ.ย. 2554 เวลา 03:29:23  

  
ความคิดเห็นที่ 115
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? แ๎๋๒ ์16 ?
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๊๓๏่๒? แ๎๋๒ 7798 ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ส๎์๏๋ๅ๊๒เ๖่? ็เ๊เ็เ โ ๑ๆเ๒๛ๅ ๑๐๎๊่. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
tabindita    17 พ.ย. 2554 เวลา 08:08:12  

  
ความคิดเห็นที่ 116
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๊๓๏่๒? ๒ๅํไๅ๐ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ัโเ๐๎๗ํ๛ๅ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ัๅโๅ๐๑๒เ๋? ์ๅ๒่็ ฮัฯภว ่๑๏๎๋?็๓?๒๑? ๏๐่ ๑โเ๐๊ๅ ๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่้
่็ ๓ใ๋ๅ๐๎ไ่๑๒๛๕, ํ่็๊๎๋ๅใ่๐๎โเํํ๛๕ ่ โ๛๑๎๊๎๋ๅใ่๐๎โเํํ๛๕ ๑๒เ๋ๅ้, เ ๒เ๊ๆๅ ไ๋? ๑โเ๐๊่ ๗๓ใ๓ํเ ่ ํเ๏๋เโ๊่
๏๎โๅ๐๕ํ๎๑๒ๅ้ ๑ ๎๑๎แ๛์่ ๑โ๎้๑๒โเ์่. ฬ๎๙ํ๎๑๒? ?๋ๅ๊๒๐๎ไํ๎ใ๎ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ไ๎๑๒่ใเๅ๒ 16 500 ๒ํ โ ใ๎ไ.
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
Lellemogs    18 พ.ย. 2554 เวลา 03:03:23  

  
ความคิดเห็นที่ 117
Abraham    18 พ.ย. 2554 เวลา 19:56:50  

  
ความคิดเห็นที่ 118
่๙๓ ็เ๊เ็๗่๊๎โ ํเ ใเ็๎๏๐๎โ๎ไ
pacypainia    21 พ.ย. 2554 เวลา 15:02:02  

  
ความคิดเห็นที่ 119
Самая удивительная игрушка 2011 года с дистанционным управлением - летающая рыба. Гигантская летающая акула и летающая рыба клоун приведут в восторг ваших друзей и детей. Эти игрушки очень маневрены и имеют дистанционное управление.Аварии и столкновения для летающих рыб не проблема, они просто отскакивают от препядствия, поэтому ими можно пользоваться и дома и в офисе.
buybesttoys . ru
Noulkytut    22 พ.ย. 2554 เวลา 12:04:18  

  
ความคิดเห็นที่ 120
ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ?!
ี๎๗๓ โ็?๒? ๘๏่๋?๊เ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํเ?. ส๒๎ ์๎ๆๅ๒ ๗๒๎-๒๎ ๏๎๑๎โๅ๒๎โเ๒??
สเ๊เ? ๔่๐์เ ไๅ๋เๅ๒ ๕๎๐๎๘่ๅ ๘๏่๋?๊เ ใ๎๑๒ 22036 76?
ึๅํ๛ ๊เๆๅ๒๑? ๓์ๅ๐ๅํํ๛ๅ, ํ๎ ? ํๅ ๓โๅ๐ๅํ, ๏๎?๒๎์๓ ๅ๑๋่ โ่ไๅ๋่ ไๅ๘ๅโ๋ๅ, ๏๎๊เๆ่๒ๅ ใไๅ. รไๅ ์๎ๆํ๎ ํเ้๒่ ๋๓๗๘ๅๅ ๑๎๎๒ํ๎๘ๅํ่ๅ ๖ๅํเ-๊เ๗ๅ๑๒โ๎?
Secesoids    22 พ.ย. 2554 เวลา 19:05:28  

  
ความคิดเห็นที่ 121
Партнерская програма по продаже уникальных игрушек.
Комиссия 20% от суммы заказа.
Реферальские 10% от суммы заработка партнера.
Самая удивительная игрушка 2011 года с дистанционным управлением - летающая рыба. Гигантская летающая акула и летающая рыба клоун приведут в восторг ваших друзей и детей. Эти игрушки очень маневрены и имеют дистанционное управление.Аварии и столкновения для летающих рыб не проблема, они просто отскакивают от препядствия, поэтому ими можно пользоваться и дома и в офисе.
buybesttoys . ru / partners.php
Noulkytut    23 พ.ย. 2554 เวลา 07:31:13  

  
ความคิดเห็นที่ 122
ศ๑๏๎๋?็๓? ๏๎์๎๙่ แ่๎๊เ๒เ๋่็เ๒๎๐เ ๒๎๏๋่โเ โ๛ ๑์๎ๆๅ๒ๅ [b]๑?๊๎ํ๎์่๒? ๏๐ๅไโเ๐่๒ๅ๋?ํ๎ 30% ๒๎๏๋่โเ [/b]
(แๅํ็่ํเ ่ ไ่็ๅ๋?ํ๎ใ๎) โ ๋?แ๎์ โ่ไๅ ๒๐เํ๑๏๎๐๒เ แๅ็ ์๎ไ่๔่๊เ๖่้

ั์๎๒๐่๒ๅ โ่ไๅ๎: [url=]www.global-invest.com.ua[/url]
metreotomSsig    24 พ.ย. 2554 เวลา 03:25:47  

  
ความคิดเห็นที่ 123
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๒๐๎๑๛, ๒๐๎๑ ๑ 50?
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๒๐๎๑ ใ๎๑๒ 2688 82 ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ย๎็์๎ๆํเ ๐ๅ็๊เ ๎๒์๎๒๊เ. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
+7(4862)43-90-47, 43-92-47, 43-92-48, 43-91-66.
lausialry    24 พ.ย. 2554 เวลา 06:57:51  

  
ความคิดเห็นที่ 124
๎๗ๅ๐ๅไํ๎้ ๑เ้๒ ็ํเ๊๎์๑๒ ๑๑๛๋๊่ ํเ ํๅใ๎ โ๛๋๎ๆ๓ ๏๎็ๆๅ
degreerafug    24 พ.ย. 2554 เวลา 14:31:05  

  
ความคิดเห็นที่ 125
ฬๅๆไ๓ํเ๐๎ไํเ? ๊เ์๏เํ่? ๏๐๎โ๎ไ่๒ ํเแ๎๐ ๑๎๒๐๓ไํ่๊๎โ ํเ ํเ ไ๎๋ๆํ๎๑๒? ห่๒ๅ๐เ๒๓๐ํ๛้ ๐ๅไเ๊๒๎๐
า๐ๅแ๎โเํ่ๅ:
-ย๎็๐เ๑๒ ๎๒ 13 ไ๎ 45 ๋ๅ๒.
-ร๐เ์๎๒ํ๎๑๒?
-ย๋เไๅํ่ๅ ฯส
-ศํ๒ๅ๐ํๅ๒
-ำ์ๅํ่ๅ ๏๎๋?็๎โเ๒?๑? ๎๔่๑ํ๛์่ ๏๐๎ใ๐เ์์เ์่ (Microsoft Word).
ส๎๐๐ๅ๊๒่๐๎โ๊เ (่๑๏๐เโ๋ๅํ่ๅ ๎๘่แ๎๊) โ ๒ๅ๊๑๒ๅ.
ะเแ๎๒เ ๓ไเ๋ๅํํเ?, ๒.ๅ. ๔๐่๋เํ๑, ํๅ๑๊๎๋?๊๎ ๒๛๑?๗ ็เไเํ่้ ๅๆๅไํๅโํ๎ ๊ ยเ๘ๅ์๓ โ๛แ๎๐๓.
ฮ๏๋เ๒เ ํๅ ์ๅํๅๅ 4 ใ๐่โๅํ (16 ๐๓แ๋ๅ้, 1 ไ๎๋๋เ๐) ็เ 1000 ็ํเ๊๎โ แๅ็ ๏๐๎แๅ๋๎โ.
ล๑๋่ โเ๑ ็เ่ํ๒ๅ๐ๅ๑๎โเ๋๎ ไเํํ๎ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ, ่ ๅ๑๋่ ๕๎๒่๒ๅ ๓็ํเ๒? โ๑ๅ ๏๎ไ๐๎แํ๎๑๒่ -
๎๒๏๐เโ๋?้๒ๅ ๏่๑?์๎ ๑ ๒ๅ์๎้ ยภสภอัศ฿ ํเ e-mail: jobcalligraphy@yandex.ru
ยอศฬภอศล: ๓แๅไ่๒ๅ๋?ํเ? ๏๐๎๑?แเ ไเโเ๒? ๏่๑?์๓ ่์ๅํํ๎ ๒ๅ์๓ ยภสภอัศ฿, โ๎ ่็แๅๆเํ่่ ํๅ๐เ็แๅ๐่๕่ โ ๏๎๗๒๎โ๎์ ?๙่๊ๅ.
ั๏เ๑่แ๎!
jobCalligraphy    25 พ.ย. 2554 เวลา 19:23:37  

  
ความคิดเห็นที่ 126
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ็เ๊๋ๅ๏๊่ ใเ้๊่ รฮัา 10299, 10300?
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๊๓๏่๒? ็เ๊๋ๅ๏๊่ ๏๎ไ ์๎๋๎๒๎๊ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ย๎็์๎ๆํ๎ ่็ใ๎๒๎โ๋ๅํ่ๅ ์ๅ๋๊่๕ ๏เ๐๒่้ ๎๒ 50 ๊ใ ๏๎ ๏๎็่๖่่.
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
reudgeKebpage    01 ธ.ค. 2554 เวลา 01:08:01  

  
ความคิดเห็นที่ 127
Agapelko    02 ธ.ค. 2554 เวลา 12:38:12  

  
ความคิดเห็นที่ 128
ย๎็์๎ๆํ๎๑๒่

ฯ๐๎ใ๐เ์์เ "ุ๏่๎ํ ยส๎ํ๒เ๊๒ๅ" - ?๒๎ ๅไ่ํ๑๒โๅํํ๎ๅ โ ๑โ๎ๅ์ ๐๎ไๅ ๏๐๎ใ๐เ์์ํ๎ๅ ๐ๅ๘ๅํ่ๅ ไ๋? ๑๋ๅๆ๊่ ็เ ๏๎๋?็๎โเ๒ๅ๋?์่ ๑๎๖่เ๋?ํ๎้ ๑ๅ๒่ ยส๎ํ๒เ๊๒ๅ. ั ๅๅ ๏๎์๎๙??, ํเ๏๐่์ๅ๐, ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ๋ๅใ๊๎ ๓็ํเ๒?, ๊๒๎ ่ โ ๊เ๊๎ๅ โ๐ๅ์? ็เ๕๎ไ่๋ ํเ ๑๒๐เํ่๗๊๓ ยส๎ํ๒เ๊๒ๅ, ๑๊๎๋?๊๎ ํเ ํๅ้ ๏๐๎แ๛๋ ่ ๊๎ใไเ ๏๎๊่ํ๓๋ ๅๅ. ฤๅ้๑๒โ่? ๏๎๋?็๎โเ๒ๅ๋ๅ้, ็เ ๊๎๒๎๐๛์่ โๅไๅ๒๑? ํเแ๋?ไๅํ่ๅ, ็เ๏่๑๛โเ?๒๑? โ ๏๎ไ๐๎แํ๛้ ๋๎ใ, ๒เ๊่์ ๎แ๐เ็๎์ ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ๎๑๒เโ่๒? ๏๐๎ใ๐เ์์๓ โ๊๋?๗ๅํํ๎้ ํเ ํ๎๗? ่ ๓๒๐๎์ ๏๐๎๑์๎๒๐ๅ๒?, ๊๒๎ ่ ๊๎ใไเ ๏๎๑ๅ๙เ๋ ๑๒๐เํ่๗๊๓ :)

ฯ๐๎๑๒๎๒เ ่๑๏๎๋?็๎โเํ่?

ฤ๋? ๏๎๋?็๎โเํ่? ๏๐๎ใ๐เ์์๎้ ํๅ ํ๓ๆํ๎ ่์ๅ๒? ํ่๊เ๊่๕ ๑๏ๅ๖่เ๋?ํ๛๕ ํเโ๛๊๎โ, โ๑ๅ ๏๐ๅไๅ๋?ํ๎ ๏๐๎๑๒๎. ฤ๎๑๒เ๒๎๗ํ๎ ๋่๘? โแ่๒? โ ๎๊๎๘๊๎ ID ๏๎๋?็๎โเ๒ๅ๋? ยส๎ํ๒เ๊๒ๅ, ็เ ๊๎๒๎๐๛์ ย๛ ๕๎๒่๒ๅ โๅ๑๒่ ๑๋ๅๆ๊๓, ่ ๏๐๎ใ๐เ์์เ ๒๓๒ ๆๅ ํเ๗ํๅ๒ ๘๏่๎ํ่๒? ็เ ไเํํ๛์ ๏๎๋?็๎โเ๒ๅ๋ๅ์. ั๏๐เโ่๒๑? ไเๆๅ ๐ๅแๅํ๎๊!

Worldaurum . ru
PaiscalblastE    03 ธ.ค. 2554 เวลา 11:54:35  

  
ความคิดเห็นที่ 129
ฯ๐๎ไเๆเ ?๋่๒ํ๎ใ๎ ภ๋๊๎ใ๎๋? ่ ๎๐่ใ่ํเ๋?ํ๛๕ ั่ใเ๐ๅ๒ ่็ ัุภsigarka.com
ฬ๛ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์ ยเ๘ๅ์๓ โํ่์เํ่? ๎๐่ใ่ํเ๋?ํ๓? ๒เแเ๗ํ๓? ่ ๑๏่๐๒ํ๓? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ่็ ั๎ๅไ่ํๅํํ๛๕ ุ๒เ๒๎โ ภ์ๅ๐่๊่, ภํใ๋่่, ิ่ํ๋?ํไ่่ ่ ไ??๒่ ๔๐่. ฬ๛ ไ๎๑๒เโ่์ ยเ๘ ็เ๊เ็ ๏๎ ฬ๎๑๊โๅ ๏๐ๅไๅ๋เ๕ ฬสภฤ ่ แ๋่ๆํๅใ๎ ฯ๎ไ์๎๑๊๎โ?? โ ๓ไ๎แํ๎ๅ ไ๋? โเ๑ โ๐ๅ์?. ฬ๛ ็เํ่์เๅ์๑? ๏๐๎ไเๆๅ้ ภ์ๅ๐่๊เํ๑๊่๕ ๑่ใเ๐ๅ๒ ่ เ๋๊๎ใ๎๋? ๑ 2005 ใ๎ไเ ่ โ๛๑๎๊๎ ๖ๅํ่์ ๏๐ๅ๊๐เ๑ํ๛้ โ๊๓๑ ่ ไ๐เใ๎๖ๅํํ๎ๅ โ๐ๅ์? ํเ๘่๕ ๊๋่ๅํ๒๎โ. ฤๅ๋เ? ็เ๊เ็ โ ํเ๘ๅ์ ์เใเ็่ํๅ, โ๛ ์๎ๆๅ๒ๅ แ๛๒? ๓โๅ๐ๅํ๛ โ ๊เ๗ๅ๑๒โๅ ํเ๘ๅ้ ๏๐๎ไ๓๊๖่่!!!
ล๑๋่ ย๛ ่๑๒่ํํ๛้ ๖ๅํ่๒ๅ๋? ๒เแเ๗ํ๛๕ ่็ไๅ๋่้ ่๋่ ๕๎๐๎๘ๅใ๎ เ๋๊๎ใ๎๋?. ฬ๛ ใ๎๒๎โ๛ ๏๐ๅไ๋๎ๆ่๒? ยเ์ ๎๐ๅใ่ํเ๋?ํ๛ๅ ๑่ใเ๐ๅ๒๛ ่ เ๋๊๎ใ๎๋? ๐เ็๋่๗ํ๛๕ ์เ๐๎๊ ๎๒ โๅไ๓๙่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้.
sigarkacom    03 ธ.ค. 2554 เวลา 16:44:05  

  
ความคิดเห็นที่ 130
ย๑ๅ์ ๏๐่โๅ๒, ๏๐ๅไ๋เใเ? ๓๑๋๓ใ่ ๏๎ ํเ๐เ๙่โเํ่? ๑๑๛๋๎๗ํ๎้ ์เ๑๑๛ ๏๐่ ๏๎์๎๙่ ี๐๓์ๅ๐เ 7.07.

ฯ๐๎ๅ๊๒๛ ๑๎็ไเ? ๑เ์, ๎๒ ยเ๑ ํ๓ๆๅํ ๒๎๋?๊๎ url (์๎ๆํ๎ ์ํ๎ใ๎, ์๎๐ไเ ่ โํ๓๒๐?๊่ ํเ๏๐่์ๅ๐) ่ ๊๋?๗ๅโ๛ๅ ๑๋๎โเ. ย๑ๅ ๎๑๒เ๋?ํ๎ๅ ๑ไๅ๋เ? ๑เ์ + ๏๐ๅไ๎๑๒เโ๋?? ๎๒๗ๅ๒.
มเ็๓ ๑๎แ่๐เ๋ ๑เ์, โ แเ็ๅ 25000 ๏๐๎แ่โเๅ์๛๕ ๔๎๐๓์๎โ,แ๋๎ใเโ,

ะๅใ่๑๒๐เ๖่? ๏๐๎๔่๋?.
1 ๏๐๎ใ๎ํ ? 6$
3 ๏๐๎ใ๎ํเ ? 12$ (๏๎๑๋ๅ ๑๊่ไ๊เ 20%)
5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? 20$ (๏๎๑๋ๅ ๑๊่ไ๊เ 40%)
ัโ๛๘ๅ 5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? ่ํไ่โ่ไ๓เ๋?ํ๛ๅ ๑๊่ไ๊่.

ะๅใ่๑๒๐เ๖่? ๏๐๎๔่๋? + ๐เ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่?.
1 ๏๐๎ใ๎ํ ? 8$
3 ๏๐๎ใ๎ํเ ? 15$ (๑๊่ไ๊เ 20%)
5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? 25$ (๑๊่ไ๊เ 40%)
ัโ๛๘ๅ 5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? ่ํไ่โ่ไ๓เ๋?ํ๛ๅ ๑๊่ไ๊่.

ะๅใ่๑๒๐เ๖่? ๏๐๎๔่๋? + ๐เ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่? โ เใ๐ๅ๑๑่โํ๎์ ๐ๅๆ่์ๅ.
1 ๏๐๎ใ๎ํ ? 10$
3 ๏๐๎ใ๎ํเ ? 25$ (๑๊่ไ๊เ 20%)
5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? 35$ (๑๊่ไ๊เ 40%)
ัโ๛๘ๅ 5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? ่ํไ่โ่ไ๓เ๋?ํ๛ๅ ๑๊่ไ๊่.

ัโ?็? ๑๎ ์ํ๎้:
iver.07(๑เแเ๊เ)mail(๒๎๗๊เ)ru
ICQ: ------- ๏?๒? 92 ํ๎๋? 88 ๏?๒? 64
ะ๓๑๋เํ
Iver Xrumer    04 ธ.ค. 2554 เวลา 15:23:19  

  
ความคิดเห็นที่ 131
ย๑ๅ์ ๏๐่โๅ๒, ๏๐ๅไ๋เใเ? ๓๑๋๓ใ่ ๏๎ ํเ๐เ๙่โเํ่? ๑๑๛๋๎๗ํ๎้ ์เ๑๑๛ ๏๐่ ๏๎์๎๙่ ี๐๓์ๅ๐เ 7.07.
ฮ๒ ยเ๑ ํ๓ๆๅํ ๒๎๋?๊๎ url ่ ๊๋?๗ๅโ๛ๅ ๑๋๎โเ. ย๑ๅ ๎๑๒เ๋?ํ๎ๅ ๑ไๅ๋เ? ๑เ์ + ๏๐ๅไ๎๑๒เโ๋?? ๎๒๗ๅ๒.
มเ็๓ ๑๎แ่๐เ๋ ๑เ์, โ แเ็ๅ 25000 ๏๐๎แ่โเๅ์๛๕ ๔๎๐๓์๎โ,แ๋๎ใเโ ใ๎๑๒ๅโ๛๕.

า๎๋?๊๎ ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่? ๏๐๎๔่๋?.
1 ๏๐๎ใ๎ํ ? 4$
3 ๏๐๎ใ๎ํเ ? 10$
5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? 15$


ะๅใ่๑๒๐เ๖่? ๏๐๎๔่๋? + ๐เ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่? ๑ ๓๐๋๎์.
1 ๏๐๎ใ๎ํ ? 5$
3 ๏๐๎ใ๎ํเ ? 12$
5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? 20$


ะๅใ่๑๒๐เ๖่? ๏๐๎๔่๋? + ๐เ็์ๅ๙ๅํ่ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่? ๑ ๓๐๋๎์ โ เใ๐ๅ๑๑่โํ๎์ ๐ๅๆ่์ๅ.
1 ๏๐๎ใ๎ํ ? 8$
3 ๏๐๎ใ๎ํเ ? 15$
5 ๏๐๎ใ๎ํ๎โ ? 25$


ัโ?็? ๑๎ ์ํ๎้:
iver.07(๑เแเ๊เ)mail(๒๎๗๊เ)ru
ICQ: ------- ๏?๒? 92 ํ๎๋? 88 ๏?๒? 64
ะ๓๑๋เํ
Iver Xrumer    06 ธ.ค. 2554 เวลา 01:30:36  

  
ความคิดเห็นที่ 132
ัเ๋๎ํ ์เใเ็่ํ ศ์๏ๅ๐่? าเ๒๓ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ยเ์ ๓๑๋๓ใ่ ํเํๅ๑ๅํ่? ๒เ๒๓่๐๎โ๊่ ๎๏๛๒ํ๛์่ ์เ๑๒ๅ๐เ์่ , ่๑๏๎๋?็๓? ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛ๅ ่ ๑๒ๅ๐่๋?ํ๛ๅ ์เ๒ๅ๐่เ๋๛.าเ๊ ๆๅ โ ๑เ๋๎ํๅ ์๎ๆํ๎ ๏๐่๎แ๐ๅ๑๒่ ๋?แ๛ๅ โ่ไ๛ ๐เ๑๕๎ไํ๛๕ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎โ ่ ๒เ๒๓ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่?.
ศ์๏ๅ๐่? าเ๒๓    06 ธ.ค. 2554 เวลา 07:56:57  

  
ความคิดเห็นที่ 133
eurocar
emboneeescody    07 ธ.ค. 2554 เวลา 21:04:47  

  
ความคิดเห็นที่ 134
ึๅํ๛ ํเ ๒๎๏๋่โ๎ ๐เ๑๒๓๒ ่ ฬ๛ ํ่๊๓ไเ ํๅ ไๅํๅ์๑?.
ย ๑๊๎๐๎์ โ๐ๅ์ๅํ่ ใ๎โ๎๐?๒ ๏๋เ๒เ ็เ ๋่๒๐ ๒๎๏๋่โเ ไ๎้ไๅ๒ ๏๐ๅไ๏๎๋๎ๆ่๒ๅ๋?ํ๎ ไ๎ 50๐.
ื๒๎ ไๅ๋เ๒??!
๏๐่๎แ๐ๅ๒เ๒? ์เ๋๎๋่๒๐เๆ๊๓?
วเ๑๋๓ๆ่โเ๒? แ๎๋?๘ๅ?
?๊๎ํ๎์่๒??
zapravkatop    13 ธ.ค. 2554 เวลา 23:06:09  

  
ความคิดเห็นที่ 135
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๑โเ๐๎๗ํเ? ๏๐๎โ๎๋๎๊เ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛?
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๊๓๏่๒? ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ?46 ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ๎แๅ๑๏ๅ๗่โ?๒ โ๛๑๎๊่ๅ ์ๅ๕เํ่๗ๅ๑๊่ๅ ๑โ๎้๑๒โเ ๑โเ๐ํ๎ใ๎ ๑๎ๅไ่ํๅํ่? ่ โ๛๑๎๊๓? ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋?ํ๎๑๒? ๏๐๎๖ๅ๑๑เ ๑โเ๐๊่.
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
vekAllovetith    14 ธ.ค. 2554 เวลา 11:47:09  

  
ความคิดเห็นที่ 136
ฯ๐๎ไเๅ๒๑? ไๅ้๑๒โ๓?๙ๅๅ ๏๐ๅไ๏๐่?๒่ๅ - ฬ๓๊๎์๎๋?ํ๎ๅ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๎ (ํๅไโ่ๆ่์๎๑๒?+100% ฮฮฮ).
ฤๅ้๑๒โ๓ๅ๒ ๑ 2004 ใ๎ไเ. ย ์ๅ๋?ํ่๗ํ๛้ ๊๎์๏๋ๅ๊๑ โ๕๎ไ?๒:
1) ฮ๔่๑
2) หเแ๎๐เ๒๎๐่?
3) ึๅ๕ ๐เ็์๎๋เ
4) ั๊๋เไ ใ๎๒๎โ๎้ ๏๐๎ไ๓๊๖่่
5) ั่๑๒ๅ์เ ใเ็๎๑ํเแๆๅํ่? ๑๎โ๐ๅ์ๅํํ๛์่ ใเ็๎โ๛์่ ๊๎๒๋เ์่
6) ?๋ๅ๊๒๐๎๏๎ไ๑๒เํ๖่?
7) วเโเ๋?ํเ? ?์เ
8) วๅ๐ํ๎๑๊๋เไ โ์ๅ๑๒่์๎๑๒?? 700 ๒๎ํํ ็ๅ๐ํเ
ฬๅ๋?ํ่๗ํ๛้ ๊๎์๏๋ๅ๊๑ "ฬ๓๊๎์๎๋ - 1000", ๏๐ๅไํเ็ํเ๗ๅํ ไ๋? ๑๎๐๒๎โ๎ใ๎ ่ ๎แ๎้ํ๎ใ๎ ๏๎์๎๋เ ็ๅ๐ํเ ๏๘ๅํ่๖๛ ์?ใ๊่๕ ๑๎๐๒๎โ ๑ โ๛๕๎ไ๎์ ์๓๊่ โ๛๑๘ๅใ๎, ๏ๅ๐โ๎ใ๎ ่ โ๒๎๐๎ใ๎ ๑๎๐๒๎โ ไ๎ 80% ๏๎ รฮัา๓, เ ๒เ๊ๆๅ ๐ๆ่ ํเ ๎แไ่๐ํ๎์ ๏๎์๎๋ๅ ๑ โ๛๕๎ไ๎์ ๐ๆเํ๎้ ์๓๊่ ไ๎ 85%.
ฯ๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋?ํ๎๑๒? ไ๎ 25 ๒๎ํํ ์๓๊่ โ ๑๓๒๊่.
ั ์ๅ๋?ํ่๗ํ๛์ ๊๎์๏๋ๅ๊๑๎์ ๏๐๎ไเๅ๒๑? เโ๒๎๒๐เํ๑๏๎๐๒.
ึๅํเ 11 ์๋ํ.๐๓แ.
ะเ๑๏๎๋๎ๆๅํเ ์๓๊๎์๎๋๊เ โ มๅ๐ไ?ๆ๑๊๎์ ๐เ้๎ํๅ า?์ๅํ๑๊๎้ ๎แ๋เ๑๒่.
ฦไ๓ โเ๘ๅใ๎ ็โ๎ํ๊เ - 89526805570 ฯๅ๒๐ ภ๋ๅ๊๑เํไ๐๎โ่๗.
PromoMuk    15 ธ.ค. 2554 เวลา 23:54:28  

  
ความคิดเห็นที่ 137
๑๒เ๋? cr v
Liablibibre    16 ธ.ค. 2554 เวลา 20:10:46  

  
ความคิดเห็นที่ 138
Kot-dyest    16 ธ.ค. 2554 เวลา 22:35:59  

  
ความคิดเห็นที่ 139
Rio-acusy    18 ธ.ค. 2554 เวลา 04:00:07  

  
ความคิดเห็นที่ 140
NIK-bach    18 ธ.ค. 2554 เวลา 04:00:07  

  
ความคิดเห็นที่ 141
Agapelkos    18 ธ.ค. 2554 เวลา 20:28:46  

  
ความคิดเห็นที่ 142
ฯ๎็ไ๐๎โ๋?ๅ์ โเ๑ ๑ อ๎โ๛์ 2012 ใ๎ไ๎์ ่ ๆๅ๋เๅ์ โเ์ ๑๗เ๑๒?? ่ ๐เไ๎๑๒่, แ๋๎ใเ๏๎๋๓๗่? โ ๐เแ๎๒ๅ.
ย ๑ๅ๕ ๑ อ๎โ๛์ 2012 ใ๎ไ๎์.
InhegeNog    20 ธ.ค. 2554 เวลา 04:41:59  

  
ความคิดเห็นที่ 143
สเ๊ ๓โๅ๋่๗่๒? ๑โ๎? ๎๐ใเํ่็เ๖่? โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ๅ? , ๗๒๎ แ๛ ๅธ ์๎ๆํ๎ แ๛๋๎ แ๛ ๋ๅใ๊๎ ํเ้๒่ ๗ๅ๐ๅ็ ๏๎่๑๊๎โ่๊่
Deeptrs    20 ธ.ค. 2554 เวลา 15:03:26  

  
ความคิดเห็นที่ 144
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๊เ๋่แ๐๎โเํํ๛้ ๏๐๎๊เ๒ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ัๅโๅ๐๑๒เ๋? ์ๅ๒่็ ฮัฯภว
๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋ - ๊๓๏่๒? ๊เ๋่แ๐๎โเํํ๓? ๑๒เ๋? ๑๒.10, 20, 35, ๑๒ภ12, 40ี ่ ไ๐.
ย ํเ๋่๗่่ ๎ใ๐๎์ํ๛้ เ๑๑๎๐๒่์ๅํ๒ ๊เ๋่แ๐๎โเํํ๎ใ๎ ์ๅ๒เ๋๋เ - ๏๐๓๒๎๊ ่ ๘ๅ๑๒่ใ๐เํํ่๊.
ย๎็์๎ๆํ๎ ่็ใ๎๒๎โ๋ๅํ่ๅ ๏๎ไ ็เ๊เ็ ไ๐๎แํ๛๕ ๐เ็์ๅ๐๎โ ่ ์ๅ๐ํ๛๕ ไ๋่ํํ.
ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ๊๓๏่๒? ๏๐๎๊เ๒ ๊เ๋่แ๐๎โเํํ๛้ ๐เ็ํ๛๕ ไ่เ์ๅ๒๐๎โ ่ ไ๋่ํํ - ๊๐๓ใ่, ์๎๒๊่, ๏๐๓๒๊่.
Assauctsync    20 ธ.ค. 2554 เวลา 18:44:36  

  
ความคิดเห็นที่ 145
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๒๐๎๑๛, ๒๐๎๑ ๒๎๐์๎็ํ๎้?
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๏ๅ๒๋? ํเ ๒๐๎๑ๅ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ย๎็์๎ๆํเ ๐ๅ็๊เ ๎๒์๎๒๊เ. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
+7(4862)43-90-47, 43-92-47, 43-92-48, 43-91-66.
Avergovep    21 ธ.ค. 2554 เวลา 23:03:26  

  
ความคิดเห็นที่ 146
Poker shark online :)))))))))
Molaplord    26 ธ.ค. 2554 เวลา 20:08:15  

  
ความคิดเห็นที่ 147
สเ๊ ๓โๅ๋่๗่๒? ๑โ๎? ๔่๐์๓ โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ๅ? , ๗๒๎ แ๛ ๅธ ์๎ๆํ๎ แ๛๋๎ แ๛ ๋ๅใ๊๎ ํเ้๒่ ๗ๅ๐ๅ็ ๏๎่๑๊๎โ่๊่
regdutr    29 ธ.ค. 2554 เวลา 10:09:13  

  
ความคิดเห็นที่ 148
Buy tramadol from trusted pharmacy, Its no surprise that surveys over the years show that one of the greatest fears people have is getting.
HagKinnaduddy    30 ธ.ค. 2554 เวลา 10:26:29  

  
ความคิดเห็นที่ 149
฿ ๊เ๊ ํ๎โ่๗๎๊ ํเ ๔๎๐๓์ๅ ๎๒ โ๑ๅ้ ไ๓๘่ ๏๎็ไ๐เโ๋?? โ๑ๅ๕ ๔๎๐๓์๗เํ ๑อ๎โ๛์ 2012 ใ๎ไ๎์!
aledlelesomma    02 ม.ค. 2555 เวลา 23:39:52  

  
ความคิดเห็นที่ 150
อเ๘เ ๊๎์๏เํ่? ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๑โเ๐๎๗ํเ? ๏๐๎โ๎๋๎๊เ ํๅ๐ๆเโๅ?๙เ? ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ
ัๅโๅ๐๑๒เ๋? ์ๅ๒่็ ฮัฯภว ๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋ ๏๐๎โ๎๋๎๊เ ๑โเ๐๎๗ํเ? ๏๎๐๎๘๊๎โเ? โ ์๎๒๊เ๕ ่ ๊เ๑๑ๅ๒เ๕ ๏๎ 15-18 ๊ใ.
ย ํเ๋่๗่่ ๎ใ๐๎์ํ๛้ เ๑๑๎๐๒่์ๅํ๒ ๑โเ๐๎๗ํเ? ๏๐๎โ๎๋๎๊เ ไ๋? ๏๎๋๓เโ๒๎์เ๒๎โ
ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ๊๓๏่๒? ๑โเ๐๎๗ํ๓? ๏๐๎โ๎๋๎๊๓ ๑โๅ๒๋๓? ่ ๎์ๅไํๅํํ๓?.
SefTietty    08 ม.ค. 2555 เวลา 00:33:39  

  
ความคิดเห็นที่ 151
ฯ๐ๅไ๋เใเๅ์ โ๑ๅ ๐เ็์ๅ๐๛ ๔๓ํไเ์ๅํ๒ํ๛๕ เํ๊ๅ๐ํ๛๕ แ๎๋๒๎โ รฮัา 24379.1-80 ่็ ์เ๐๎๊ ๑๒เ๋ๅ้ ๑๒.3, ๑๒.09ร2ั ่ ไ๐๓ใ่๕ ๏๎ ๏๎ๆๅ๋เํ่? ็เ๊เ็๗่๊๎โ.
ม๎๋๒๛ ๔๓ํไเ์ๅํ๒ํ๛ๅ (เํ๊ๅ๐ํ๛้ แ๎๋๒) - ๊๐ๅ๏ธๆํเ? ไๅ๒เ๋?,
โ โ่ไๅ ๏๐๓๒เ ๑ ๐ๅ็?แ๎โ๎้ ๗เ๑๒?? ํเ ๎ไํ๎์ ๊๎ํ๖ๅ ่ ๑๏ๅ๖่เ๋?ํ๎ใ๎ ๏๐่๑๏๎๑๎แ๋ๅํ่?,
๏๎ไๅ๐ๆ่โเ?๙ๅๅ ๔๓ํไเ์ๅํ๒ํ๛้ แ๎๋๒ โํ๓๒๐่ ๔๓ํไเ์ๅํ๒เ, ๏๐ๅไํเ็ํเ๗ๅํํเ? ไ๋? ๊๐ๅ๏๋ๅํ่?
๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๛๕ ๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่้ ่ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่?.
ิ๓ํไเ์ๅํ๒ํ๛ๅ (เํ๊ๅ๐ํ๛ๅ) แ๎๋๒๛ - ?๋ๅ์ๅํ๒๛ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?ํ๎้ ๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่่,
๏๎็โ๎๋??๙่ๅ ๏๐่๊๐ๅ๏่๒? ๅธ ๊ ๎๑ํ๎โเํ่? (๔๓ํไเ์ๅํ๒๓).
ศ๑๏๎๋?็๓?๒๑? ๔๓ํไเ์ๅํ๒ํ๛ๅ แ๎๋๒๛ ํเ โ๑ๅ๕ ๒่๏เ๕ ๑๒๐๎่๒ๅ๋?๑๒โเ,
๎๒ ๑๒เํไเ๐๒ํ๎ใ๎ ็ไเํ่? ไ๎ ไเ์แ ่ เ๒๎์ํ๛๕ ?๋ๅ๊๒๐๎๑๒เํ๖่้.
ฮแๅ๑๏ๅ๗่โเ?๒ ํเไธๆํ๎ๅ ๊๐ๅ๏๋ๅํ่ๅ ๒๎๋?๊๎ ๊ ๏๐๎๗ํ๛์, ํๅ๕๐๓๏๊่์ ่ ํๅ?๋เ๑๒่๗ํ๛์ ๎๑ํ๎โเํ่?์.
ภํ๊ๅ๐ํ๛ๅ แ๎๋๒๛ ่๑๏๎๋?็๓?๒๑? โ โ่ไๅ ็เ๊๋เไํ๛๕ ไๅ๒เ๋ๅ้ โ ๆๅ๋ๅ็๎แๅ๒๎ํํ๛๕ ๎๑ํ๎โเํ่?๕
ไ๋? ไเ๋?ํๅ้๘ๅใ๎ ๊๐ๅ๏๋ๅํ่? ํเ ๔๓ํไเ์ๅํ๒ๅ ์ๅ๒เ๋๋๎๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่้ ่ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่?.
coffFubsdrods    09 ม.ค. 2555 เวลา 01:30:36  

  
ความคิดเห็นที่ 152
ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ?!
ี๎๗๓ โ็?๒? ๑ๅ๒๊เ ๑โเ๐ํเ? ๎๖่ํ๊๎โเํํเ? 24๕32 . ส๒๎ ์๎ๆๅ๒ ๗๒๎-๒๎ ๏๎๑๎โๅ๒๎โเ๒??
สเ๊เ? ๔่๐์เ ่็ใ๎๒เโ๋่โเๅ๒ ๕๎๐๎๘่ๅ ๑ๅ๒๊เ ๑โเ๐ํเ? ๎๖่ํ๊๎โเํํเ? 24๕24 ?
ึๅํ๛ ? ไ๓์เ? ํ๎๐์เ๋?ํ๛ๅ, ํ๎ ? ํๅ ๓โๅ๐ๅํ, ๏๎?๒๎์๓ ๅ๑๋่ ็ํเๅ๒ๅ ไๅ๘ๅโ๋ๅ, ๏๎๑๎โๅ๒๓้๒ๅ ใไๅ. รไๅ ์๎ๆํ๎ ํเ้๒่ ๕๎๐๎๘ๅๅ ๑๎๎๒ํ๎๘ๅํ่ๅ ๖ๅํเ-๊เ๗ๅ๑๒โ๎?
FlulgeVoF    17 ม.ค. 2555 เวลา 01:35:25  

  
ความคิดเห็นที่ 153
Там это заметнорасслоение знать об этом. Я полагаю, вы убедились, хорошие факторы в особенности также .
weks-smick    19 ม.ค. 2555 เวลา 18:01:40  

  
ความคิดเห็นที่ 154
ภโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊เ? ่ ๐๓๗ํเ? ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่? ๑เ้๒๎โ โ ๊เ๒เ๋๎ใเ๕ (10$)

- ม๎๋ๅๅ 19000 ๊เ๒เ๋๎ใ๎โ ไ๋? ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่่

- ลๆๅ์ๅ๑?๗ํ๎ ๎แํ๎โ๋?ๅ์เ? แเ็เ ๑๎แ๑๒โๅํํ๎้ ๑แ๎๐๊่

ะๅใ่๑๒๐เ๖่? ๏๐๎่๑๕๎ไ่๒ ๋่๖ๅํ็่๎ํํ๛์ AllSubmitter 7

อๅ์ํ๎ใ๎ ๎ แเ็ๅ:

สเ๒เ๋๎ใ๎โ โ แเ็ๅ - 19000+

สเ๒เ๋๎ใ๎โ โ แเ็ๅ ไ๋? เโ๒๎ - 12000+

มเ็เ โ๊๋?๗เๅ๒ โ ๑ๅแ? ์ํ๎ใ่ๅ ๏๎๏๓๋?๐ํ๛ๅ แเ็๛ ๊เ๒เ๋๎ใ๎โ:Base2z, base2z_vip, BasePR, มเ็เ

ฯ๓๕๎โ๎ใ๎, BizBase, tornado base ่ ไ๐๓ใ่ๅ. ย๑ๅ แเ็๛ ๏๎๑๋ๅไํ่๕ โๅ๐๑่้ ศ ๅ๙ๅ ๎๗ๅํ? ์ํ๎ใ๎

๏๎๊๓๏ํ๛๕ แเ็!!!

ะเแ๎๒เๅ์ ๒๎๋?๊๎ ๑ ๏๎๊๓๏ํ่์่ แเ็เ์๛+ ๑โ๎? ๎๒แ๎๐ํเ?!!!
ย๑ๅ แเ็๛ ๏๐๎๘๋่ ๗่๑๒๊๓ ๗ๅ๐ๅ็ ๗ๅ๐ํ๛้ ๑๏่๑๎๊ ๊๎๒๎๐๛้ ่์ๅๅ๒ ๎๊๎๋๎ 1000000 ๗ๅ๐ํ๛๕ ๑เ้๒๎โ

ส๎๋่๗ๅ๑๒โ๎ ๏่๑ๅ์ ํเ e-mail: ๎๒ 200 ไ๎ 1300+ (โ๑ๅใไเ ๏๎-๐เ็ํ๎์๓)

ย ๓๑๏ๅ๘ํ๛ๅ ๓๕๎ไ่๒ ๏๐่์ๅ๐ํ๎ 2000-18000 ๊เ๒เ๋๎ใ๎โ

?๒๎๒ ๏๐๎ใ๎ํ ๏๎โ๛๑่๒:

1. ฯ๎โ๛๘ๅํ่ๅ ๏๎๑ๅ๙เๅ์๎๑๒่ ๏๐๎ๅ๊๒เ.

2. ำโๅ๋่๗่๒๑? ๑๊๎๐๎๑๒? ่ํไๅ๊๑เ๖่่ โเ๘ๅใ๎ ๑เ้๒เ.

3. ะ๎๑๒ ๒ศึ ่ Pr.

ะเ็์ๅ๙ๅํ่ๅ โ ๑ๅ๐โ่๑เ๕ ๑๎๖. ็เ๊๋เไ๎๊ (5$)

- ม๎๋ๅๅ 105 ๑ๅ๐โ่๑๎โ ๑๎๖. ็เ๊๋เไ๎๊ ไ๋? ๐เ็์ๅ๙ๅํ่?

- ย ๓๑๋๓ใ๓ โ๕๎ไ่๒ ๑๎๑๒เโ๋ๅํ่ๅ ็เใ๎๋๎โ๊๎โ ่ ๎๏่๑เํ่? ไ๋? ๑เ้๒เ

โ๛๏๎๋ํ?? ๏๐๎ใ๎ํ๛ ๏๎ โเ๘ๅ้ แเ็ๅ

สเ๗ๅ๑๒โๅํํ๛้ ๏๐๎ใ๎ํ 7๛์ XRumer๎m ๏๎ ๔๎๐๓์เ์, แ๋๎ใเ์, ใ๎๑๒ๅโ๛์. ru ่ en แเ็๛,๎๒๗ๅ๒๛(๎๒ 10$)

ฯ๐๎ใ๎ํ ๕๐๓์ๅ๐๎์ ๏๎ ๏๐๎๔่๋?์ โ๎็์๎ๆๅํ ๏๎ เํใ๋๎?็๛๗ํ๛์, ่ ๐๓๑๑๊๎?็๛๗ํ๛์ ๔๎๐๓์เ์.

มเ็๛ ไ๋? ๏๐๎ใ๎ํเ ๕๐๓์ๅ๐๎์ ๎แํ๎โ๋??๒๑? ๅๆๅ์ๅ๑?๗ํ๎.

ส๎์๏๋ๅ๊๑ํ่้ ๏๐๎ใ๎ํ ๑เ้๒เ ๑?ไเ โ๕๎ไ่๒: ๏๎ ๑๎๖ ็เ๊๋เไ๊เ์(105) + ๊เ๒เ๋๎ใ่(19000) + ๔๎๐๓์๛65000)

=โ๑ๅใ๎ 35$ ๏๎ โ๑ๅ์ ๑ๅ๐โ่๑เ์!!!
ภ ๒เ๊ๆๅ :
ะเ็์ๅ๙ๅํ่ๅ โ ๑ๅ๐โ่๑เ๕ ๑๎๖. ็เ๊๋เไ๎๊ 105 ๑ๅ๐โ่๑๎โ (5$)
ภโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊เ? ่ ๐๓๗ํเ? ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่? ๑เ้๒๎โ โ ๊เ๒เ๋๎ใเ๕19 000(10$)
๔๎๐๓์๛, ใ๎๑๒ๅโ๛ๅ, ไ๎๑๊่ ๎แ๙เ แเ็เ 59000 (30$)
ศ๋่ ส๎์๏๋ๅ๊๑ํ่้ ๏๐๎ใ๎ํ ๑เ้๒เ ๑?ไเ โ๕๎ไ่๒: ๏๎ ๑๎๖ ็เ๊๋เไ๊เ์(105) + ๊เ๒เ๋๎ใ่(19000) + ๔๎๐๓์๛59000) =โ๑ๅใ๎ 35$ ๏๎ โ๑ๅ์ ๑ๅ๐โ่๑เ์!
ภ ๒เ๊ๆๅ:
๏๐๎ใ๎ํ ๏๎120 000 ใ๎๑๒ๅโ๛๕ ๊ํ่ใ (30$)
๏๐๎ใ๎ํ ๏๎ 240 000 แ๋๎ใ๎โ (40$)
๏๐๎ใ๎ํ ๏๎ 100 000๏๐๎๔่๋ๅ้ ํเ ๔๎๐๓์เ๕ (35$)
๏๐๎ใ๎ํ ๏๎ 2100 ไ๎๑๎๊ ๎แ??โ๋ๅํ่้ (15$)
ฯ๐๎ใ๎ํ ๏๎ ๒๐เ๑๒๎โ๛์ ๑เ้๒เ์ ๏๎ ไ๎ใ๎โ๎๐ๅํํ๎๑๒่

ั๐๎๊่ โ๛๏๎๋ํๅํ่? ๏๐๎ใ๎ํเ: ๎๒ 1 ไ๎ 24 ๗เ๑๎โ ๏๎๑๋ๅ ๑๎ใ๋เ๑๎โเํ่? โ๑ๅ๕ ์๎์ๅํ๒๎โ.

ะเแ๎๒เๅ์ ๒๎๋?๊๎ ๑ ๋่๖ๅํ็่๎ํํ๛์ ๑๎๔๒๎์.

อเ โ๑ๅ โ๎๏๐๎๑๛ ไเ์ ๎๒โๅ๒ โ ๊๎ํ๒เ๊๒เ๕.

ฮ๏๒๎โ่๊เ์ ่ ๒ๅ์ ๊๒๎ ็เ๊เ็๛โเๅ๒ ๊๎์๏๋ๅ๊๑ํ๛้ ๏๐๎ใ๎ํ ๑๊่ไ๊่!!!!!!

ัโ?็เ๒๑? ๑๎ ์ํ๎้ ๏๎ icq - 361077602. ศ๋่ ๏๎๗๒เ: buran7@bigmir.net


ส๋?๗ๅโ๛ๅ ๑๋๎โเ:nulled, cracked, ํ๓๋ธํ๛ๅ ๑๊๐่๏๒๛, โเ๐ๅ็, warez, scripts, seo, ๊๐?๊, ๐เ๑๊๐๓๒๊เ,allsubmitter ๑๊เ๗เ๒?,
allsubmitter, แเ็๛ allsubmitter, allsubmitter 4.7, แเ็๛, แเ็เ แๅ๋๛๕ ๊เ๒เ๋๎ใ๎โ, แเ็เ ๊เ๒เ๋๎ใ๎โ, แๅ๋๛ๅ ๊เ๒เ๋๎ใ่, แเ็๛ ไ๋? AllSubmitter,
seo ๎๏๒่์่็เ๖่?, ๐เ๑๊๐๓๒๊เ ๑เ้๒เ, ๊เ๒เ๋๎ใ่ ๑๒เ๒ๅ้, แเ็๛ ๔๎๐๓์๎โ, แเ็๛ แ๋๎ใ๎โ, แเ็๛ ๑๒เ๒ๅ้,็เ๐เแ๎๒๎๊ โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ๅ, ็เ๐เแ๎๒๎๊,
๐เแ๎๒เ, ๓ไเ๋ๅํํเ? ๐เแ๎๒เ, ็เ๐เแ๎๒เ๒?,โ่ไๅ๎๓๐๎๊่, ๊ํ่ใ่, ็เ๐เแ๎๒๎๊, ๏๐๎ใ๐เ์์๛, แๅ๑๏๋เ๒ํ๎, ภ๓ไ่๎-์เ๒ๅ๐่เ๋๛, ฯ๐๎ไโ่ๆๅํ่ๅ,
ฯ๐๎ใ๐เ์์่๐๎โเํ่ๅ, SEO ะเ๑๊๐๓๒๊เ, แ่็ํๅ๑, ส๎๏่๐เ้๒ๅ๐, เ๓ไ่๎๊ํ่ใ่ ,๊๎๏่๐เ้๒่ํใ,ี๐๓์ๅ๐, ๕๐๓์ๅ๐๎์, ๕๐๓์ๅ๐เ ๑๊เ๗เ๒?, ๕๐๓์ๅ๐ แเ็๛,
๕๐๓์ๅ๐, ๕๐๓์ๅ๐ ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,๐๓์ๅ๐ 5, ๕๐๓์ๅ๐ ๔๎๐๓์, ๔๎๐๓์ ๕๐๓์ๅ๐เ, แเ็เ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ, ๏๐๎ใ๎ํ ๕๐๓์ๅ๐๎์,ฯ๐๎ใ๎ํ ๏๎ ๔๎๐๓์เ์,
๏๐๎ใ๎ํ ๑เ้๒เ, ๏๐๎ใ๎ํ ๏๎ แ๋๎ใเ์, ๏๐๎ใ๎ํ ๏๎ ๏๐๎๔่๋?์,๊๎์๏๋ๅ๊๑ํ๛้ ๏๐๎ใ๎ํ, ๏๐๎ใ๎ํ ๏๎ แ๋๎ใเ์ ฦฦ, ๏๐๎ใ๎ํ ๏๎ ๆๆ,๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐๎์,๑๊เ๗เ๒? ๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐ ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,แเ็๛ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,แเ็เ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐,๏๐๎ใ๎ํ ๕๐๓์ๅ๐๎์,
๕๐๓์ๅ๐ ๔๎๐๓์,๔๎๐๓์ ๕๐๓์ๅ๐เ,๊๓๏่๒? ๕๐๓์ๅ๐,๊๓๏๋? ๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐ 5,๑๊เ๗เ๒? แเ็๛ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,๕๐๓์ๅ๐ 4,
๕๐๓์ๅ๐ แ๋๎ใ,๑เ้๒ ๕๐๓์ๅ๐เ,เํเ๋๎ใ ๕๐๓์ๅ๐เ,เํเ๋๎ใ ๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐ ๊๐?๊ํ๓๒๛้,๏๐๎ไเ์ ๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐ +โ เ๐ๅํไ๓,
๎๘่แ๊เ ๕๐๓์ๅ๐,+๊เ๊ ๐เแ๎๒เ๒? +๑ ๕๐๓์ๅ๐๎์,๕๐๓์ๅ๐ โ็๋๎์เ๒?,๑๊เ๗เ๒? ๕๐๓์ๅ๐ 3,๑๊เ๗เ๒? แเ็๛ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐ 2009,
๊๓๏๋? ๕๐๓์ๅ๐ +ํเ ไโ๎่๕,๕๐๓์ๅ๐ ๎๒็๛โ๛,๊๐?๊ํ๓๒๛้ ๕๐๓์ๅ๐ ๑๊เ๗เ๒?,๑ๅ๐โๅ๐ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,+๊เ๊ ๏๎๋?็๎โเ๒?๑? ๕๐๓์ๅ๐๎์,
์๎ไ๛ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,๕๐๓์ๅ๐ 5 crack,๕๐๓์ๅ๐ full,๊๓๏๋? ๕๐๓์ๅ๐ ๏๎๏๎๋เ์,๊๓๏่๒? ๕๐๓์ๅ๐ ๏๎๏๎๋เ์,+๊เ๊ ๑๏เ์่๒? ๕๐๓์ๅ๐๎์,
์๎ไ่๔่๊เ๖่่ ๕๐๓์ๅ๐เ,๑๏เ์ ๕๐๓์ๅ๐๎์,๕๐๓์ๅ๐ ่ํ๑๒๐๓๊๖่?,แเ็เ ๕๐๓์ๅ๐เ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,๕๐๓์ๅ๐ ๊๐?๊,๎๒ไเ์ ๕๐๓์ๅ๐,์๎ไ๛ ๕๐๓์ๅ๐ wp,
๎แ๓๗ๅํ่ๅ ๕๐๓์ๅ๐เ,่๑๏๎๋?็๎โเํ่ๅ ๕๐๓์ๅ๐เ,๑ไเ์ ๕๐๓์ๅ๐ +โ เ๐ๅํไ๓,+ํๅ ็เ๏๓๑๊เๅ๒๑? ๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐ failed,๏๐๎๊๑่ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,
๑๏เ์ ๕๐๓์ๅ๐๎์,๕๐๓์ๅ๐ ่ํ๑๒๐๓๊๖่?,แเ็เ ๕๐๓์ๅ๐เ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,๕๐๓์ๅ๐ ๊๐?๊,ํเ๑๒๐๎้๊เ ๕๐๓์ๅ๐เ,๎๒ไเ์ ๕๐๓์ๅ๐,์๎ไ๛ ๕๐๓์ๅ๐ wp,
๎แ๓๗ๅํ่ๅ ๕๐๓์ๅ๐เ,แเ็เ ๔๎๐๓์๎์ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐ 2009,๑๏๎๋?็๎โเํ่ๅ ๕๐๓์ๅ๐เ,๑ไเ์ ๕๐๓์ๅ๐ +โ เ๐ๅํไ๓,+ํๅ ็เ๏๓๑๊เๅ๒๑? ๕๐๓์ๅ๐,
๕๐๓์ๅ๐ failed,๏๐๎๊๑่ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,๕๐๓์ๅ๐ ๐ๅ๔๑๏เ์,๑๊เ๗เ๒? crac ๕๐๓์ๅ๐,๑๑๛๋๊่ +ํเ ๔๎๐๓์๛ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,๕๐๓์ๅ๐ 5 crack ๑๊เ๗เ๒?,
๎๘่แ๊เ เโ๒๎๐่็เ๖่่ ๕๐๓์ๅ๐เ,๎๘่แ๊เ เโ๒๎๐่็เ๖่่ ๕๐๓์ๅ๐,แเ็๛ ๏๎ไ ๕๐๓์ๅ๐,๐เแ๎๗่้ ๕๐๓์ๅ๐,?๔๔ๅ๊๒ ๕๐๓์ๅ๐,?๔๔ๅ๊๒ +๎๒ ๕๐๓์ๅ๐เ,
๏๐๎แ่โเๅ์๎๑๒? ๕๐๓์ๅ๐เ,๑๊เ๗เ๒? ๑๋๎์เํํ๛้ ๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐ ๏๎๑๒่ํใ +โ แ๋๎ใ่,๐๓๑๑๊เ? แเ็เ ๔๎๐๓์๎โ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,๎๒็๛โ๛ +๎ ๕๐๓์ๅ๐ๅ,
+๊เ๊ ๏เ๐๑่๒? แเ็๓ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,๕๐๓์ๅ๐ 3 ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,๕๐๓์ๅ๐ 5 แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ ๑๊เ๗เ๒?,๏๎๋?็เ ๕๐๓์ๅ๐,๕๐๓์ๅ๐ เํ๒่๑๏เ์,
๕๐๓์ๅ๐ ็เ๙่๒เ,๏๐๎ๅ๊๒ +ไ๋? ๕๐๓์ๅ๐เ,๑๊เ๗เ๒? ๕๐๓์ๅ๐ 4,xrumer,๑๊เ๗เ๒? xrumer,xrumer 5.0,xrumer 5.0 palladium,xrumer crack,
xrumer แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer 5.0 ๑๊เ๗เ๒?,xrumer palladium,xrumer 5,๑๊เ๗เ๒? xrumer 5.0 palladium,
xrumer 4.0,xrumer 5.0 แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer 5.0 ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer 2.9,xrumer 5.0 crack,xrumer ๑๊เ๗เ๒? crack,
xrumer 4.0 platinum,xrumer 3.0,xrumer 4,xrumer 5.0 palladium แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer 5.0 palladium ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,
แเ็๛ +ไ๋? xrumer,๔๎๐๓์ xrumer,xrumer 5.0 palladium crack,xrumer 5 crack,๑๊เ๗เ๒? xrumer 5,xrumer 5.09,xrumer 3,
xrumer ๊๐?๊,xrumer 5.0 11,xrumer 4.0 platinum edition,xrumer 5.0 10,xrumer 5.07,๐เแ๎๗่้ xrumer,
xrumer 5.09 palladium,๏๐๎ใ๐เ์์เ xrumer,๑๊เ๗เ๒? xrumer 4.0,xrumer 4.0 crack,๑๊เ๗เ๒? xrumer 2.9,
xrumer 3.0 gold,xrumer 5 palladium,xrumer ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ crack,xrumer 5.07 palladium,๑๊เ๗เ๒? xrumer 3.0,
xrumer ๊๓๏่๒?,xrumer 3.0 gold edition,xrumer 4.0 platinum editor,xrumer 4.0 platinum cracked,
xrumer 5.0 10 palladium,๑๊เ๗เ๒? crack xrumer 5,xrumer 4 crack,xrumer 5.08 palladium,connection error xrumer,xrumer 2.9 crack,
๔๎๐๓์ ๑๊เ๗เ๒? xrumer,๏๐๎ใ๎ํ xrumer,๑๊เ๗เ๒? xrumer 5.0 crack,xrumer 4.0 platinum editor crack,xrumer ๐เแ๎๗่้ ๑๊เ๗เ๒?,
xrumer rar,xrumer 4 ๑๊เ๗เ๒?,ํเ๑๒๐๎้๊เ xrumer,xrumer แเ็๛ ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer torrent,๑๊เ๗เ๒? xrumer 3,
xrumer 5.0 ๊๐?๊,๑๊เ๗เ๒? xrumer 2.9 แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer warez,xrumer ๊๐?๊ํ๓๒๛้,xrumer ๑เ้๒,nulled xrumer,
๏๐๎ไเ์ xrumer,xrumer ๋ๅ๊เ๐๑๒โ๎,xrumer 5 ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer 5 full,crfxfnm xrumer,xrumer 5.05 palladium,
xrumer 2.5,เํเ๋๎ใ xrumer,xrumer 3.0 crack,xrumer 5.0 palladium crack ๑๊เ๗เ๒?,xrumer 5.0 10 palladium ๑๊เ๗เ๒?,
xrumer 5.09 palladium ๑๊เ๗เ๒?,โ็๋๎์เํํ๛้ xrumer,๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ xrumer 3.0,+๊เ๊ ๏๎๋?็๎โเ๒?๑? xrumer,
๑๊เ๗เ๒? xrumer 5.0 10,๊๐?๊ xrumer 5.0 palladium,xrumer ru,xrumer 4.0 ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,๑๊เ๗เ๒? xrumer 4 crack,
๑๊เ๗เ๒? xrumer 5.05 palladium,๑๊เ๗เ๒? xrumer 4.0 crack,xrumer 5.08,เ๐ๅํไเ xrumer,xrumer 4 platinum crack,
๎๒็๛โ๛ xrumer,xrumer 2.5 crack,xrumer 2.9 crack ๑๊เ๗เ๒?,xrumer 5.0 ๑๊เ๗เ๒? ๊๐?๊,๑๊เ๗เ๒? xrumer 3.0 crack xrumer,
xrumer ่ํ๑๒๐๓๊๖่?,๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ xrumer 3,๑๊เ๗เ๒? แเ็๓ ๔๎๐๓์๎โ +ไ๋? xrumer,xrumer 4 platinum edition,
๎แ๓๗ๅํ่ๅ xrumer,xrumer 5 rapidshare,xrumer 4.0 platinum edition crack,์๎ไ +ไ๋? xrumer,xrumer ๎๔่๖่เ๋?ํ๛้ ๑เ้๒,
xrumer +ํๅ ๐เแ๎๒เๅ๒,xrumer 2.0,xrumer 5.09 palladium crack,xrumer โเ๐ๅ็,ไ๎๑๒๓๏ +๊ แเ็เ์ xrumer,xrumer 5.0 10 crack,
xrumer key,๑๊เ๗เ๒? xrumer 3.0 gold edition,xrumer 5 rar,google +for xrumer 5.0,xrumer 5.09 palladium ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,
๑๊เ๗เ๒? แเ็๛ +ไ๋? xrumer,xrumer 4 ๑๊เ๗เ๒? แๅ๑๏๋เ๒ํ๎,xrumer 5.0 palladium ๋ๅ๊เ๐๑๒โ๎,๐เแ๎๒เ +๑ xrumer,just google +for xrumer 5.0,
xrumer 5.0 platinum edition,xrumer ๒่๖,xrumer 5.06 hrefer 2.98 crack,๑โๅๆเ? แเ็เ +ไ๋? xrumer 3,๎๏่๑เํ่ๅ xrumer,
xrumer 5.0 ๋ๅ๊เ๐๑๒โ๎,xrumer 5 ๊๐?๊,xrumer 3.0 full
Mababnord    19 ม.ค. 2555 เวลา 18:37:27  

  
ความคิดเห็นที่ 155
ฯ๐่โๅ๒!
ี๎๗๓ ๊๓๏่๒? ๘๏่๋?๊่ ๐ๅ็?แ๎โ๛ๅ . ส๒๎ ์๎ๆๅ๒ ๗๒๎-๒๎ ๏๎๑๎โๅ๒๎โเ๒??
สเ๊เ? ๔่๐์เ ๏๎๑๒เโ๋?ๅ๒ ๕๎๐๎๘่ๅ ๘๏่๋?๊่?
ึๅํ๛ ? ไ๓์เ? ๒ๅ๐๏่์๛ๅ, ํ๎ ๑๎์ํๅโเ?๑?, ๏๎?๒๎์๓ ๅ๑๋่ ็ํเๅ๒ๅ ไๅ๘ๅโ๋ๅ, ๏๎ไ๑๊เๆ่๒ๅ ใไๅ. รไๅ ์๎ๆํ๎ ํเ้๒่ ํเ่๋๓๗๘ๅๅ ๑๎๎๒ํ๎๘ๅํ่ๅ ๖ๅํเ-๊เ๗ๅ๑๒โ๎?
PRIOLIRAF    24 ม.ค. 2555 เวลา 13:39:59  

  
ความคิดเห็นที่ 156
Где скачать бесплатно XRumer 7.0.10 ??
Дайте мне , пожалуйста URL!!!
NatashaTak    24 ม.ค. 2555 เวลา 17:52:34  

  
ความคิดเห็นที่ 157
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ๊๓๏่๒? ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ เํ๎ 21 ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ัโเ๐๎๗ํ๛ๅ ?๋ๅ๊๒๐๎ไ๛ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ัๅโๅ๐๑๒เ๋? ์ๅ๒่็ ฮัฯภว ่๑๏๎๋?็๓?๒๑? ๏๐่ ๑โเ๐๊ๅ ๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่้
่็ ๓ใ๋ๅ๐๎ไ่๑๒๛๕, ํ่็๊๎๋ๅใ่๐๎โเํํ๛๕ ่ โ๛๑๎๊๎๋ๅใ่๐๎โเํํ๛๕ ๑๒เ๋ๅ้, เ ๒เ๊ๆๅ ไ๋? ๑โเ๐๊่ ๗๓ใ๓ํเ ่ ํเ๏๋เโ๊่
๏๎โๅ๐๕ํ๎๑๒ๅ้ ๑ ๎๑๎แ๛์่ ๑โ๎้๑๒โเ์่. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
Lellemogs    26 ม.ค. 2555 เวลา 08:24:06  

  
ความคิดเห็นที่ 158
doseage из Zithromax
LerLearma    28 ม.ค. 2555 เวลา 01:46:01  

  
ความคิดเห็นที่ 159
ัๅ๐โๅ๐ PHOENIX - X100 - 4 ฿ํโเ๐? 18.00 lineage2.pro
ัๅ๐โๅ๐ Phoenix x100 - ?๒๎ ํๅ ๏๐๎๑๒๎ ๎๗ๅ๐ๅไํ๎้ ๑ๅ๐โๅ๐, ?๒๎ ํ๎โเ? ๏๋เ๒๔๎๐์เ, ํ๎โ๛ๅ ่ไๅ่ ่ โ๎็์๎ๆํ๎๑๒่, ํ๎โ๛ๅ ๋?ไ่, ๊เ๗ๅ๑๒โ๎ ๊๎๒๎๐๎ๅ โ๛ ็เ๑๋๓ๆ่โเๅ๒ๅ. ะๅเ๋่็๎โเํเ 100% ็เ๙่๒เ ๎๒ แ๐๓๒เ เ๊๊เ๓ํ๒๎โ,

ี๐๎ํ่๊่: Interlude (Euro Standart)
ฯ๋เ๒๔๎๐์เ: PTS
ะๅ้๒๛:
Exp/SP/Adena ? x100
Drop/Spoil - x20/x40
RateBosses - x10
Quest - x10 ํเ ๎๑ํ๎โํ๛ๅ ๊โๅ๑๒๛ (๊๎๋-โ๎ ๊โๅ๑๒๎โ๛๕ ่๒ๅ์๎โ)

ะเ็ํ๎ๅ:
- ย๐ๅ์? ๐ๅ๑๏เโํเ อ๓แ๋ ๐แ - 2-4 ๗เ๑เ
- ย๐ๅ์? ๐ๅ๑๏เโํเ Ketra/Varka ๐แ - 4-8 ๗เ๑เ
- ัเแ๊๋เ๑๑ แๅ็ ๊โๅ๑๒เ, ์เ๊๑่์๓์ 3 ๑เแ๊๋เ๑๑เ
- ภโ๒๎่็๓๗ๅํ่ๅ ๑๊่๋๎โ
- ฮ๒๊๋?๗เๅ์๛้ ภโ๒๎๋๓๒ (.autoloot on/off)
- ฮ๒๊๋?๗เๅ์เ? Exp (.exp on/off)
- ฮ๔๋เ้ํ ๒๎๐ใ๎โ๋? (.offline_shop)
- ำไ๎แํ๎ๅ ์ๅํ? ๓๏๐เโ๋ๅํ่? (.menu)
- 128 ?๗ๅๅ๊ ่ํโๅํ๒เ๐?
- ำโๅ๋่๗ๅํํ๛้ ๋่์่๒ ๏ๅ๐ๅํ๎๑่์๎ใ๎ โๅ๑เ
- อเ๋่๗่ๅ แ๋๎๊แเ๔๔เ (๑๊่๋๋ Block Buff)
- ส๎์เํไเ Unstuck - 30 ๑ๅ๊๓ํไ

ฯ๐่ ๑๒เ๐๒ๅ:
- ฯ๐่ ๑๒เ๐๒ๅ โ๛ ๏๎๋๓๗เๅ๒ๅ 100๊ ภไๅํ๛
- ฯๅ๐๑๎ํเๆ ่์ๅๅ๒ Top No grade ๎๐๓ๆ่ๅ, แ๐๎ํ? ่ แ่ๆ๓๒ๅ๐่?
- สเๆไ๛้ ๏ๅ๐๑๎ํเๆ ่์ๅๅ๒ ๑๒เ๐๒๎โ๛้ แเ๔๔

GM SHOP:
- ม๐๎ํ?/ฮ๐๓ๆ่ๅ/ม่ๆ๓๒ๅ๐่? ไ๎ ม ใ๐ๅ้ไเ โ๊๋?๗่๒ๅ๋?ํ๎, ็เ ภไๅํ๓ (๖ๅํ๛ ๓โๅ๋่๗ๅํ๛ โ ๏๐เโ่๋?ํ๎้ ๏๐๎๏๎๐๖่่ ๑ ๐ๅ้๒เ์่ ๑ๅ๐โๅ๐เ)
- ั๎๑๊่ ไ๎ S ใ๐ๅ้ไเ โ๊๋?๗่๒ๅ๋?ํ๎, ็เ ภไๅํ๓ (๖ๅํ๛ ๑๏ๅ๖่เ๋?ํ๎ ็เโ๛๘ๅํ๛ ไ๋? เ๊๒๓เ๋?ํ๎๑๒่ ๊๐เ๔๒เ)
- ภ ใ๐ๅ้ไ ๐ๅ๖ๅ๏๒๛ ็เ ภไๅํ๓, A ส๓๑๊่ ็เ Festival Adena
- S ใ๐ๅ้ไ ๐ๅ๖ๅ๏๒๛ ็เ Festival Adena, S สๅ้ ์เ๒ๅ๐่เ๋๛ ๒๎๋?๊๎ ๑๏๎้๋๎์.
- Mana Potions (500 mp), GHP, GCP
- สโๅ๑๒ ศ๒ๅ์๛ ํเ 3-4-5 ๋โ๋ ๊๋เํเ, ํ๓แ๋ๅ๑๑

Buffer:
- ย๑ๅ แเ๔๔๛ เแ๑๎๋?๒ํ๎ แๅ๑๏๋เ๒ํ๎ ๓ NPC
- อเ๋่๗่ๅ โ๑ๅ๕ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛๕ แเ๔๔๎โ ๓ NPC
- ฮ๒๑๓๒๑๒โ๓?๒ ๐ๅ็่๑๒๛, แเ๔๔๛ ๊๎๒เ ่ ๊๎ํ? โ NPC แเ๔๔ๅ๐ๅ
- อเ๋่๗่ๅ ๓ไ๎แํ๛๕ ๏๐๎๔่๋ๅ้ ไ๋? ๊เๆไ๎ใ๎ ๑เแ๊๋เ๑๑เ (Help ๓ NPC แเ๔๔ๅ๐เ)
- ย๐ๅ์? แเ๔๔๎โ 1 ๗เ๑, 36 ๑๋๎๒๎โ ๏๎ไ แเ๔๔

ิเ๐์ Festival Adena:
- ย๑ๅ ์๎แ๛ โ๛๘ๅ 78 ๓๐๎โํ?, ่์ๅ?๒ ไ๐๎๏ Festival Adena ๑ ๘เํ๑๎์ 5%
- อเ๋่๗่ๅ ๑๊่๋เ ไ๋? ๎แ์ๅํเ 200๊๊ เไๅํเ ํเ 10 Festival Adena ่ ๎แ๐เ๒ํ๎
- ย๑ๅ ะม 78+ ่์ๅ?๒ ไ๐๎๏ ิภ โ ๊๎๋-โๅ ๎๒ 1 ไ๎ 50 ๘๒๓๊ ๑ ๘เํ๑๎์ 100%

วเ๒๎๗๊เ:
- ฬเ๊๑่์เ๋?ํเ? ็เ๒๎๗๊เ ๎๐๓ๆ่? +16
- ฬเ๊๑่์เ๋?ํเ? ็เ๒๎๗๊เ ม๐๎ํ่ +16
- ฬเ๊๑่์เ๋?ํเ? ็เ๒๎๗๊เ ม่ๆ๓๒ๅ๐่่ +16
- มๅ็๎๏เ๑ํเ? ็เ๒๎๗๊เ +3
- ส๋เ๑๑่๗ๅ๑๊่้ ๘เํ๑ ็เ๒๎๗๊่ ~33%

ะๅ๑๏เโํ ?๏่๊ ม๎๑๑๎โ:
- Ant Queen - 24 +-4 ๗เ๑เ
- Core - 36 +-4 ๗เ๑เ
- Orfen - 36 +-4 ๗เ๑เ
- Zaken - 48 +-2 ๗เ๑เ
- Baium - 5 ไํๅ้ +0-8 ๗เ๑๎โ
- Antharas - 8 ไํๅ้ +0-8 ๗เ๑๎โ
- Valakas - 11 ไํๅ้ +0-8 ๗เ๑๎โ
- Frintezza - 49 ๗เ๑๎โ

ัๅ์? ๏ๅ๗เ๒ๅ้:
- ส๋เ๑๑่๗ๅ๑๊เ? ๐เแ๎๒๛ ๖่๊๋๎โ 7์่ ๏ๅ๗เ๒ๅ้
- ฯๅ๐่๎ไ ?โๅํ๒เ - ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๓ๅ๒ ?๒เ๏๓ ม๎๐?แ๛
- ัแ๎๐ ๐ๅ็๓๋?๒เ๒๎โ - ๏๐ๅไไโๅ๐่ๅ ?๒เ๏เ ฯ๎แๅไ๛, ไ๋่๒๑? ๑ 18.00 ไ๎ 18.15
- ฯๅ๐่๎ไ ไๅ้๑๒โ่? ฯๅ๗เ๒่ - ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๓ๅ๒ ?๒เ๏๓ ฯ๎แๅไ๛.

ฮ๑เไ๛:
- ฮ๑เไ๛ ๏๐๎๕๎ไ?๒ ๊เๆไ๛ๅ 2 ํๅไๅ๋่
- ฦๅ๑๒๊เ? ๏๐่โ?็๊เ ๊ 7 ๏ๅ๗เ๒?์

ฮ๋่์๏่เไเ:
- ั์ๅํเ ๏ๅ๐่๎ไ๎โ ฮ๋่์๏่เไ๛ ? 1 ์ๅ๑?๖

รๅ๎ไเ๒เ:
- ำํ่๊เ๋?ํเ? รๅ๎ฤเ๒เ, แๅ็ ๏๐๎โเ๋๎โ, ไ๛๐ ่ ็เ๋่๏เํ่้ ๑ ๎๔๔ ๑ๅ๐โๅ๐เ
stiggegiorn    31 ม.ค. 2555 เวลา 03:56:25  

  
ความคิดเห็นที่ 160

(www.allserialsonline.com) - ัๅ๐?ๅ็ํเ? ๏๎ไแ๎๐๊เ ํ๎โ่ํ๎๊ ์ๅ๋๎ไ๐เ์ ่ ๐๓๑๑๊่๕ ๏๐๎ๅ๊๒๎โ ๎๒ๅ๗ๅ๑๒โๅํํ๛ๅ แ๎ๅโ่๊่, ?โ๋??๒๑? ๕่๒เ์่ ๑ๅ็๎ํเ โ ะ๎๑๑่่. ฬ๛ ๑๒เ๐เๅ์๑? ๏๎๑๒๎?ํํ๎ ๏๎๏๎๋ํ?๒? ํเ๘ เ๐๕่โ โ่ไๅ๎ ่ ๅๆๅไํๅโํ๎ ๎แํ๎โ๋?ๅ์. ัๅ๐่เ๋๛, ๓ๆเ๑๛, ๔เํ๒เ๑๒่๊เ, ไ๎๊๓์ๅํ๒เ๋?ํ๛ๅ ? ๎ํ๋เ้ํ ไ๎๊๓์ๅํ๒เ๋?ํ๛ๅ ๋ๅํ๒๛ ๑์๎ใ๓๒
Knopkliityh    31 ม.ค. 2555 เวลา 05:13:31  

  
ความคิดเห็นที่ 161

ย๛แ๎๐ ๎ํ๋เ้ํ ๊่ํ๎ (www.allserialsonline.com) ํเ ํเ๘ๅ์ ๑เ้๒ๅ ํเ๑๒๎๋?๊๎ ๐เ็ํ๎๎แ๐เ็ๅํ, ๗๒๎ แ๓ไๅ๒ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ๅํ ่ ไๅ๒?์ ่ โ็๐๎๑๋๛์. ฤ๋? ๒ๅ๕ ๋?แ่๒ๅ๋ๅ้ ๊่ํ๎, ๊๒๎ ๕๎๗ๅ๒ ่ไ๒่ โ ํ๎ใ๓ ๑๎ โ๐ๅ์ๅํๅ์ ่ โ๑ๅใไเ แ๛๒? โ ๊๓๐๑ๅ ํ๎โ่ํ๎๊ ๊่ํ๎๏๐๎๊เ๒เ, (www.allserialsonline.com) โ๑ๅใไเ ๏๐ๅไ๋๎ๆ่๒ โเ์ ๑เ์๛ๅ ๏๎๑๋ๅไํ่ๅ ๒๐ๅ้๋ๅ๐๛ ไ๋? ๏๐๎๑์๎๒๐เ ๎ํ๋เ้ํ.
Knopkliityh    31 ม.ค. 2555 เวลา 17:08:23  

  
ความคิดเห็นที่ 162
liquid nolvadex
wrodubagiouri    02 ก.พ. 2555 เวลา 12:37:45  

  
ความคิดเห็นที่ 163
ะเ็์ๅ๙เๅ๒ๅ ๑โ๎ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ ํเ rf-bazar.ru (rf-bazar ๒๎๗๊เ ru) ่ ์๛ เโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊่ ๐เ็์ๅ๑๒่์ ๅใ๎ ํเ 1000 ไ๎๑๎๊ ๎แ๚?โ๋ๅํ่้
nikenike    09 ก.พ. 2555 เวลา 15:39:18  

  
ความคิดเห็นที่ 164
ะเ็์ๅ๙เๅ๒ๅ ๑โ๎ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru (rf-bazar ๒๎๗๊เ ru) ่ ์๛ เโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊่ ๐เ็์ๅ๑๒่์ ๅใ๎ ํเ 1000 ไ๎๑๎๊ ๎แ๚?โ๋ๅํ่้.

ฯ๐๎ไเๅ๒๑? ๗ๅ๒๛๐ๅ๕๊๎์ํเ๒ํเ? ๊โเ๐๒่๐เ โ ใ๎๐๎ไๅ โ๋เไ่โ๎๑๒๎๊ๅ โ ๕๎๐๎๘ๅ์ ๑๎๑๒๎?ํ่่. ฯ๎ ๓๋่๖ๅ ๋๓ใ๎โเ? 69. ะเ้๎ํ แเ๋?ๅโเ. ย ๏?๒่?๒เๆํ๎์ ไ๎์ๅ, ๏?๒๛้ ?๒เๆ. ส่๐๏่๗. 4380000.
ฯ๎ไ๐๎แํ๎๑๒่ ๏๎ ๒ๅ๋ๅ๔๎ํ๓ 89025063976.
าเ๊ๆๅ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru
ciniJefet    10 ก.พ. 2555 เวลา 06:19:42  

  
ความคิดเห็นที่ 165
ะเ็์ๅ๙เๅ๒ๅ ๎แ๚?โ๋ๅ่ๅ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru (rf-bazar ๒๎๗๊เ ru) ่ ์๛ เโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊่ ๐เ็์ๅ๑๒่์ ๅใ๎ ํเ 1000 ไ๎๑๎๊ ๎แ๚?โ๋ๅํ่้

ฯ๐๎ไเๅ๒๑? ๊เ๔ๅ-ใ๎๑๒่ํ่๗ํ๛้ ๊๎์๏๋ๅ๊๑ ละฬภส ํเ ๒๐เ๑๑ๅ ฬ4 (526 ๊์), 5 ๊์ ๎๒ ๗ๅ๐๒๛ ใ. ย๎๐๎ํๅๆ, โ ๑. อ๎โเ? ำ๑์เํ?.
ฤ๎๑๒๎่ํ๑๒โเ ๏๐๎ไเโเๅ์๎ใ๎ แ่็ํๅ๑เ: - ใเ็, ๑โๅ๒, โ๎ไเ, ๎โ๎๙ๅ๕๐เํ่๋่๙ๅ (๏๎ใ๐ๅแ),
ไโๅ ๑๋่โํ๛ๅ ?์๛ (15 ่ 54 ๊๓แ. ์.), ๏เ๐๊๎โ๊เ 20 ๑๎๒., ไโๅ ๑๊โเๆ่ํ๛ ไ๋? โ๎ไ๛,
๒๓เ๋ๅ๒ (ๆๅํ. - 6 ๊เแ่ํ, ์๓ๆ. - 5 ๊เแ่ํ), ไ๓๘ - 1 ๊เแ่ํเ, ไโเ ์เํใเ๋เ ( ๋ๅ๒ํ่้ ่ ็่์ํ่้).
วไเํ่?: ๊๎์๏๋ๅ๊๑,- 500 ๊โ. ์. วๅ์ๅ๋?ํ๛้ ๓๗เ๑๒๎๊: 15 ๑๎๒๎๊ โ ๑๎แ๑๒โๅํํ๎๑๒่.
20 ๑๎๒ ๏๎ไ ๏เ๐๊๎โ๊๓. ั๒๎่์๎๑๒?: - 15 ์๋ํ. ๐๓แ., ๒๎๐ใ ๓์ๅ๑๒ๅํ. ย่ไ ํๅไโ่ๆ่์๎๑๒่: ๊เ๔ๅ, แเ๐,
ใ๎๑๒่ํ่๖เ, ไ๎๐๎ๆํ๛้ ๑ๅ๐โ่๑. ส๎๋่๗ๅ๑๒โ๎ ?๒เๆๅ้ โ ๊๎์์ๅ๐๗ๅ๑๊๎้ ํๅไโ่ๆ่์๎๑๒่-2 ?๒เๆเ
า่๏ ๑๒ๅํ: ๊่๐๏่๗ํ๎ๅ ็ไเํ่ๅ. ั๒เ๒๓๑- ๋่๗ํเ? ํๅไโ่ๆ่์๎๑๒? .
ั๎๑๒๎?ํ่ๅ ํๅไโ่ๆ่์๎๑๒่ ๎๒๋่๗ํ๎ๅ
ฯ๎ไ๐๎แํ๎๑๒่ ํเ rf-bazar.ru (rf-bazar ๒๎๗๊เ ru)
sdgdgdfgfd    11 ก.พ. 2555 เวลา 08:07:38  

  
ความคิดเห็นที่ 166
ฯ๎๐๒เ๋ ๎ . า๓๒ โ๛ ๐เ็๛๙่๒ๅ เ๊๒๓เ๋?ํ๓? ่ํ๔๎๐์เ๖่? ๎
MeniHinoliCit    14 ก.พ. 2555 เวลา 13:42:12  

  
ความคิดเห็นที่ 167
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๊เํเ๒๛, ๊๓๏่๒? ๊เํเ๒ ?
ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ ฬๅใเ๏๐๎์ - ๊๐๓๏ํ๛้ ๏๎๑๒เโ๙่๊ ๊เํเ๒ ๏๋ๅ๒ๅํ๛้ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ฮ๒ใ๐๓็๊เ ่็ ํเ๋่๗่? ๑๎ ๑๊๋เไเ ใ.ฮ๐ๅ๋. ๆ/ไ ๊๎ํ๒ๅ้ํๅ๐๎์ ่๋่ เโ๒๎์๎แ่๋?ํ๛์ ๒๐เํ๑๏๎๐๒๎์ ๗ๅ๐ๅ็ ๋?แ๓? ๒๐เํ๑๏๎๐๒ํ๓? ๊๎์๏เํ่? โ ๊๐เ๒๗เ้๘่ๅ ๑๐๎๊่ โ ๋?แ๓? ๒๎๗๊๓ ๑๒๐เํ๛.
ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
eroscotte    15 ก.พ. 2555 เวลา 12:25:08  

  
ความคิดเห็นที่ 168
ศ๙ๅ๒ๅ, ใไๅ ๊๓๏่๒? ๒๐๎๑๛, แ๓๊๑่๐ํ๛้ ๒๐๎๑?
ส๎์๏เํ่? ฬๅใเ๏๐๎์ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ โ่๒เ? ๏เ๐เ ๑ ๒๐๎๑๎์ ๎๒ ๋๓๗๘่๕ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ๅ้ ํเ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ะ๎๑๑่่.
ย๎็์๎ๆํเ ๐ๅ็๊เ ๎๒์๎๒๊เ. ย๑? ๏๐๎ไ๓๊๖่? ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํเ ่ ่์ๅๅ๒ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛ๅ ์เ๐๊่๐๎โ๊่.
+7(4862)43-90-47, 43-92-47, 43-92-48, 43-91-66.
Avergovep    16 ก.พ. 2555 เวลา 00:19:27  

  
ความคิดเห็นที่ 169
วเ๊เ็๛โเ้๒ๅ ๐ๅ์๎ํ๒ ๑โ๎่๕ ๊โเ๐๒่๐ ็ไๅ๑? - ๐ๅ์๎ํ๒ ๊โเ๐๒่๐.
Compair    16 ก.พ. 2555 เวลา 17:39:35  

  
ความคิดเห็นที่ 170
У меня не загружается стационарник, как запустить?
Кто посоветует Доктора Персонального Компьютера )))?
twenodytoiree    20 ก.พ. 2555 เวลา 09:15:15  

  
ความคิดเห็นที่ 171
ย๑ๅ์ ๏๐่โๅ๒! ย ๆ่็ํ่ แ๛โเ?๒ ๒๊่ๅ ๑่๒๓เ๖่่, ๊๎ใไเ ํ๓ๆํ๛ ์ๅไ่๖่ํ๑๊่ๅ ไ๎๊๓์ๅํ๒๛, โ ๗เ๑๒ํ๎๑๒่ ๑๏๐เโ๊่. ำ ์ๅํ? แ๛๋เ ๒เ๊เ? ๑่๒๓เ๖่?. ฿ ๏๐๎๏๓๑๒่๋เ ๖ๅ๋๛้ ์ๅ๑?๖ ๋ๅ๊๖่้ โ ่ํ๑๒่๒๓๒ๅ ่ ๑๎แ่๐เ๋่๑? ๓ๆๅ ๎๒๗่๑๋?๒?. อ๎ ? ๑ไๅ๋เ๋เ ์ๅไ่๖่ํ๑๊๓? ๑๏๐เโ๊๓, ่ โ๑ๅ ๐เ็๐๓๋่๋เ.
ฯ๐เโไเ ์ํๅ ๏๎โๅ็๋๎: ๎๗ๅํ? ์ํ๎ใ๎ ์๎๘ๅํํ่๊๎โ โ ฬ๎๑๊โๅ ๏๐๎์๛๘๋??๒ ๑๏๐เโ๊เ์่, ่ ไๅ๋เ?๒ ๋ๅโ๛ๅ, ่ โ๎๎แ๙ๅ ๏๐๎๑๒๎ ไๅํ?ใ่ ็เแ่๐เ?๒ ่ ํๅ ไๅ๋เ?๒ โ๎๎แ๙ๅ ํ่๗ๅใ๎. ภ ? ๏๎ ๐ๅ๊๎์ๅํไเ๖่่ ็ํเ๊๎์๎ใ๎ ๎แ๐เ๒่๋เ๑? โ ์ๅไ่๖่ํ๑๊๓? ๎๐ใเํ่็เ๖่?, ๊๎๒๎๐เ? ๑ไๅ๋เ๋เ ์ํๅ ๎๔่๖่เ๋?ํ๓? ๑๏๐เโ๊๓ ่ ๑๎โ๑ๅ์ ํๅไ๎๐๎ใ๎. ย๎๒ ? ๐ๅ๘่๋เ ๏๎ไๅ๋่๒?๑? ๖ๅํํ๎้ ่ํ๔๎๐์เ๖่ๅ้. ย๎๒ ่๕ ๑เ้๒ med-docs.ru. ฮํ่ ๊๑๒เ๒่ ไๅ๋เ?๒ ่ ไ๐๓ใ่ๅ ์ๅไ่๖่ํ๑๊่ๅ ๑๏๐เโ๊่. ะๅ๊๎์ๅํไ๓?)
guggisupienny    20 ก.พ. 2555 เวลา 10:47:47  

  
ความคิดเห็นที่ 172
great way to earn money by doing what you love. You don't have to be a professional writer to complete articles; however, the better you write, the more you can earn. Sign up
mayorkmon    22 ก.พ. 2555 เวลา 07:06:58  

  
ความคิดเห็นที่ 173
ฤ๎ใ๎ๅ โ๐ๅ์? ํๅ ์๎ใ ํเ้๒่ ๗๒๎ ๊๓๏่๒? ํเ 8 ์เ๐๒เ ์่๋๎้, ๏๎๑๎โๅ๒๎โเ๋่ ๗เ๑๛ 01theone.
ำ ๊๎ใ๎ ๅ๑๒? ๒เ๊่ๅ ๆๅ ๐เ๑๑๊เๆ่๒ๅ ๊เ๊ ๎ํ่ ๑์๎๒๐?๒?๑????
Elitioloclaib    22 ก.พ. 2555 เวลา 22:49:25  

  
ความคิดเห็นที่ 174
สเ๐ๆ่ แ๎๋?๘่ๅ ่ ์เ๋๛ๅ.
karzhi.ru    23 ก.พ. 2555 เวลา 18:54:24  

  
ความคิดเห็นที่ 175
฿ ไ๋? ๑ๅแ? ๏๐่๊๓๏่๋, ็เ์ๅ๗เ๒ๅ๋?ํ๎ ๑์๎๒๐?๒?๑?, ่ โ๑ธ ๎๒๋่๗ํ๎, ๏๐๎แ๋ๅ์ ํๅ ็ํเ?.
ฬ่๋๎้ ๑โ๎ๅ้ ๏๐่๎แ๐ธ๋ แ๛, ๒๎๋?๊๎ ?๒๎ ๎ํเ ์ํๅ ๏๎๊เ็เ๋เ ๗๒๎ ๓ ํๅธ ๒เ๊่ๅ ๓ๆๅ ๅ๑๒?.
Absombnof    23 ก.พ. 2555 เวลา 23:26:16  

  
ความคิดเห็นที่ 176
ฬ๎ไๅ๐เ๒๎๐๛,๏๐๎๑?แเ ํๅ ๓ไเ๋?๒? ?๒๎ ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ เ ๏ๅ๐ๅํๅ๑๒่ โ ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๓?๙๓? ๐๓แ๐่๊๓.
ย๎๒ ๅ๙ๅ ๎ไํเ ่ใ๐๓๘๊เ โ เ๑๑๎๖่เ๖่่. อๅ ็ํเ?, ์๎ๆๅ๒ แ๛๒?, ๎ํเ ๓ๆๅ แ๛๋เ ๐เํ?๘ๅ, โ๑ๅ ่ใ๐๛ ํเ ๔๎๐๓์เ๕ ๗ๅ๐ๅ็ ๎๏๐ๅไๅ๋ๅํํ๛้ ๏ๅ๐่๎ไ โ๐ๅ์ๅํ่ ๏๎โ๒๎๐??๒๑?.

ฯ๐เโ่๋เ:

ฯ่๘ๅ๒๑? ๋?แ๎ๅ ๑๋๎โ๎ ,๑๋ๅไ๓?๙่้ ่ใ๐๎๊ ๏่๘ๅ๒ ๊ ํๅ์๓ เ๑๑๎๖่เ๒่โํ๎ๅ ๑๋๎โ๎ ่ ๒ . ไ. ฯ๐่์ๅ๐: ํเ ๑๋๎โ๎ โ๎๋๊ ๓ ์ๅํ? เ๑๑๎๖่เ๖่? - ๋ๅ๑, เ ํเ ๑๋๎โ๎ ๋ๅ๑ - ใ๐่แ๛ ่ ๒. ไ.
1 ๗ๅ๋๎โๅ๊: ย๎๋๊
2 ๗ๅ๋๎โๅ๊: หๅ๑
3 ๗ๅ๋๎โๅ๊: ร๐่แ๛
4 ๗ๅ๋๎โๅ๊: หๅ๒๎ ่ ๒.ไ.

อเ๏่๑เโ เ๑๑๎๖่เ๖่? ๊ ๏๐ๅไ๛ไ๓๙ๅ์๓ ๑๋๎โ๓, ๏๎ไ๎ๆไ่๒ๅ ๏๎๊เ ไ๐๓ใ๎้ ่ใ๐๎๊ ํเ๏่๘ๅ๒ เ๑๑๎๖่เ๖่? ๊ โเ๘ๅ์๓.
ศ ๅ๙ๅ ๎ไํ๎ ํ๎?..๏๎๏๐๎๘๓ ๊ ไเํํ๎้ ๒ๅ์ๅ ๎๒ํๅ๑๒่๑? ๑ ?์๎๐๎่ ่ ํๅ ๑๒ๅ๑ํ?๒?๑? โ โ๛๐เๆๅํ่?๕ ๏๎ ์ๅ๐ๅ ไ๎็โ๎๋ๅํํ๎๑๒่ ๔๎๐๓์เ(๑่๑?๊่,ใ๐๓ไ?,๑ๅ๊๑-?๒๎ ํ๎๐์เ๋?ํ๎).

ฯ๎ใํเ๋่!

อเ๗เ๋?ํ๎ๅ ๑๋๎โ๎: หๅ๒๎.
P.S. ะเ็์ๅ๙เๅ๒ๅ ๑โ๎ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่ๅ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru (rf-bazar ๒๎๗๊เ ru)่ ์๛ เโ๒๎์เ๒่๗ๅ๑๊่ ๐เ็์ๅ๑๒่์ ๅใ๎ ํเ 1000 ไ๎๑๎๊ ๎แ๚?โ๋ๅํ่้.
tityowege    24 ก.พ. 2555 เวลา 11:56:05  

  
ความคิดเห็นที่ 177
ส๓๏่๒? ่๋่ ๏๐๎ไเ๒? ๋?แ๎ๅ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ ์๎ๆํ๎ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru(rf-bazar ๒๎๗๊เ ru)

ส๎์๏เํ่? ฮฮฮ "าๅ๕ํ่๗ๅ๑๊่ๅ ใเ็๛" ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒: ใเ็่๔่๊เ๒๎๐๛ แ๎๋?๘๎ใ๎ ่ ์เ๋๎ใ๎ ๎แ๚ธ์เ,
๖่๑๒ๅ๐ํ๛ ๒๐เํ๑๏๎๐๒ํ๛ๅ ๊๐่๎ใๅํํ๛ๅ, ๊๐่๎ใๅํํ๛ๅ ๐ๅ็ๅ๐โ๓เ๐๛ ่ ๅ์๊๎๑๒่,
๓๑๒เํ๎โ๊่ ไ๋? ใเ็่๔่๊เ๖่่ ๊๐่๎ใๅํํ๛๕ ๆ่ไ๊๎๑๒ๅ้, ๐เ์๏๛ ํเ๏๎๋ํ่๒ๅ๋?ํ๛ๅ ๏ๅ๐ๅ๏๓๑๊ํ๛ๅ,
แ๋๎๊ ์ๅ๒เ๋๋๎๊๎์๏๎็่๒ํ๛๕ แเ๋๋๎ํ๎โ, ์๎ํ๎แ๋๎๊่ ไ๋? ๑ๆเ๒๛๕ ใเ็๎โ, แเ๋๋๎ํ๛,
๏ๅ๐ๅโ๎็๊เ ๎๏เ๑ํ๛๕ ใ๐๓็๎โ,
๊๐่๎๏๐๎ไ๓๊๒, ๒ๅ๕ํ่๗ๅ๑๊่ๅ ใเ็๛, ใเ็เ?๋ๅ๊๒๐๎๑โเ๐๎๗ํ๎ๅ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ
tityowege    24 ก.พ. 2555 เวลา 17:17:34  

  
ความคิดเห็นที่ 178
มๅ๑๏๋เ๒ํ๛ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่? แๅ็ ๐ๅใ่๑๒๐เ๖่่ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru (rf-bazar ๒๎๗๊เ ru)

ฮ๖ๅํ่๒ๅ ๑เ้๒. ฮ๑๒เโ?๒ๅ ๑โ๎ๅ ์ํๅํ่ๅ ่ ไเ้๒ๅ ๑๎โๅ๒๛ ๏๎ ๐เ๑๐๓๒๊ๅ.
ฤ๋? ์ๅํ? ?๒๎ ๎๗ๅํ? โเๆํ๎.
KeybearaSer    26 ก.พ. 2555 เวลา 08:00:12  

  
ความคิดเห็นที่ 179
ั่ไ?๒ ไโเ ๏เ๐ํ? โ ๊่ํ๎๒ๅเ๒๐ๅ ่ ๆไ๓๒ ํเ๗เ๋๎ ๔่๋?์เ. า๓๒ ๏ๅ๐ๅไ ํ่์่
๑เไ่๒๑? ็ไ๎๐๎โ๛้ ๋๛๑๛้ ์๓ๆ่๊. ฮไ่ํ ๏เ๐ๅํ?, ๅ๕่ไํ๎ ๓๋๛แเ?๑?, ใ๎โ๎๐่๒
ไ๐๓ใ๎์๓:
- ฤเโเ้ ๑๏๎๐่์ ํเ ๏๎๋๒่ํํ่๊, ๗๒๎ ๒๛ ํๅ ๑์๎ๆๅ๘? ๘๋ๅ๏ํ๓๒? ๅใ๎ ๏๎ ๋๛๑่ํๅ!
า๎๒, ํๅ์ํ๎ใ๎ ๏๎ไ๓์เโ:
- ภ โ๎๒ ่ ๑์๎ใ๓, ไเโเ้ ๑๏๎๐่๒?.
อ๓ ๏๎๑๏๎๐่๋่. ฯเ๐ๅํ? ํๅ์ๅไ๋? ๘๋ๅ๏เๅ๒ ๋๛๑๎ใ๎ ์๓ๆ่๊เ ๏๎ แเ๘๊ๅ.
า๎๒ ๎๕๓ๅโ๘่ ๎ใ๋?ไ๛โเๅ๒๑?, ๒่๏เ ๗ๅ ๒เ๊๎ๅ? ฯเ๐ๅํ? ๑๐เ็๓ ๆๅ:
- ม๋@, หๅ๕เ! ั๊๎๊๎ ๋ๅ๒, ๑๊๎๊๎ ็่์! ใไๅ ๏๐๎๏เไเ๋?
ห๛๑๛้, ๏๎๊๐เ๑ํๅโ, ใ๎โ๎๐่๒:
- สเ๊๎้ ํเ ๕@๐ หๅ๕เ, โ๛ ๏ๅ๐ๅ๏๓๒เ๋่!
ห๛๑๛้ ๎๒โ๎๐เ๗่โเๅ๒๑?. ฯ๐๎๕๎ไ่๒ ํๅ๑๊๎๋?๊๎ ์่ํ๓๒, ่ ๏ๅ๐โ๛้ ๏เ๐ๅํ? ๎๏?๒?:
- ั๋เแ๎ โ๒๎๐๎้ ๐เ็ ๘๋ๅ๏ํ๓๒?? ั๏๎๐่์ ํเ ๑๎๒๊๓?
- ส๎ํๅ๗ํ๎ ํๅ๒, ไเโเ้ ๑๏๎๐่์, ๗๒๎ ๘๋ๅ๏ํ๓ ๅ๙ๅ ๐เ็.
าเ๊เ? ๆๅ ๑่๒๓เ๖่?, ๋๛๑๛้ ๓ๆๅ ใ๎๒๎โ ๅแํ๓๒? ๏เ๐ํ?. ภ ๒๎๒ โ ๎๒โๅ๒:
- ม๋@, หๅ๕เ, ๗ๅ ๒๛ ๏๐่ไ๓๐่โเๅ๘?๑?? ฬเ๋๎ ๗๒๎ ๒๛ ๏๎แ๐่๋๑?, ๅ๙ๅ ์ๅํ?
ํๅ ๓็ํเๅ๘?!
ห๛๑๛้ ๐เ็๎็๋ๅํํ๛้ ๏๎ไํ่์เๅ๒๑? ่ ่ไๅ๒ ํเ ๏ๅ๐ๅไํ่ๅ ๐?ไ๛, ๗๒๎แ๛ ํๅ
แๅ๑๏๎๊๎่๋่ ?๒่ ๓๐๎ไ๛. ฯ๐๎๕๎ไ่๒ ๅ๙ๅ ํๅ๑๊๎๋?๊๎ ์่ํ๓๒:
- ั๋เแ๎ ๅ๙ๅ ๐เ็ ๘๋ๅ๏ํ๓๒?? ั๏๎๐่์ ํเ 500?
- ฤเโเ้, ๑๏๎๐่์.
ฯเ๐ๅํ? ๏๎ไํ่์เๅ๒๑?, ่ไๅ๒ ๊ ๋๛๑๎์๓, ํๅ ๐เ็ไ๓์๛โเ? ๘๋ๅ๏เๅ๒ ๏๎ ๋๛๑่ํๅ
่ ๊๐่๗่๒:
- ม๋@, หๅ๕เ! า๛, ๎๊เ็๛โเๅ๒๑?, ็ไๅ๑? ๑่ไ่๘?, เ ? ๒เ์ ๓ๆๅ ๏๎๋๗เ๑เ ๎ไํ๎ใ๎
็เๅแ๛โเ?!
BaPalopsfap    27 ก.พ. 2555 เวลา 15:56:45  

  
ความคิดเห็นที่ 180
Failarpelvere    27 ก.พ. 2555 เวลา 21:47:40  

  
ความคิดเห็นที่ 181
ะๅ์๎ํ๒ ๊๎์๏??๒ๅ๐เ ่ ํ๎๓๒แ๓๊เ โ ย๛๕่ํ๎
๐ๅ์๎ํ๒ ๊๎์๏??๒ๅ๐เ โ๛๕่ํ๎
suecrergy    28 ก.พ. 2555 เวลา 08:35:34  

  
ความคิดเห็นที่ 182
ะๅ์๎ํ๒ ํ๎๓๒แ๓๊เ ่ ๊๎์๏??๒ๅ๐เ โ ย๛๕่ํ๎
๐ๅ์๎ํ๒ ๊๎์๏??๒ๅ๐เ โ ๋?แๅ๐๖เ๕
suecrergy    29 ก.พ. 2555 เวลา 04:08:09  

  
ความคิดเห็นที่ 183
ศํ๒ๅ๐ํๅ๒-แ๓๒่๊ าเ้์ๅ๊๑ำ๊๐เ่ํเ ๏๐๎ไเธ๒ ๗เ๑๛ เ์ๅ๐่๊เํ๑๊๎้ ๊๎์๏เํ่่ TIMEX.
ฮ๏๒, ๐๎็ํ่๖เ. ืเ๑๛, ็เโ๎ๅโเโ๘่ๅ ๏๐่็ํเํ่ๅ ๓ ๏๐ๅ็่ไๅํ๒๎โ ัุภ ๊เ๊ ๑่์โ๎๋ เ์ๅ๐่๊เํ๑๊๎้
๐เ๑๗ธ๒๋่โ๎๑๒่ ๏๎ ๖ๅํๅ-๊เ๗ๅ๑๒โ๓, โ ๐เ็๛ ไๅ๘ๅโ๋ๅ ๘โๅ้๖เ๐๑๊่๕, เ โ ่ํํ๎โเ๖่๎ํํ๎๑๒่
๏๐ๅโ๎๑๕๎ไ?๙่ๅ ่๕. ฮ๒ ๑๒๓ไๅํ๒เ ไ๎ ๏๐ๅ็่ไๅํ๒เ โ ัุภ ํ๎๑?๒ ๗เ๑๛ TIMEX. ภ ย๛?
ยเ๘ๅ ็เ๏?๑๒?ๅ ๓๊๐เ๑่๒ ๑๊๐๎์ํ๎ๅ ๎แเ?ํ่ๅ แ๓๐ๆ๓เ็่่?
๏๎ไ๐๎แํ๎๑๒่ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru(rf-bazar ๒๎๗๊เ ru)
BaPalopsfap    01 มี.ค. 2555 เวลา 05:06:32  

  
ความคิดเห็นที่ 184
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    01 มี.ค. 2555 เวลา 07:27:43  

  
ความคิดเห็นที่ 185
ย๑ๅ ๎แ๚?โ๋ๅํ่? ํเ rf-bazar.ru(rf-bazar ๒๎๗๊เ ru)
ม๛๑๒๐๛ๅ ไๅํ?ใ่ โ ่ํ๒ๅ๐ํๅ๒ๅ
ภํไ๐ๅ้ ฯเ๐เแๅ๋๋๓์ ่ อ่๊๎๋เ้ ฬ๐๎๗๊๎โ๑๊่้ ๒๎๋?๊๎ ํเ 36 ๗เ๑๎โ
๎๒๊๐๛๋่ โ๎็์๎ๆํ๎๑๒? ๏๐๎้๒่
๒๐ๅํ่ํใ ม๛๑๒๐๛ๅ ไๅํ?ใ่ โ ศํ๒ๅ๐ํๅ๒ๅ ่ ม๛๑๒๐๛ๅ ไๅํ?ใ่ ํเ ๐เแ๎๒ๅ.
๏๎ไ๐๎แํ๎๑๒่ ํเ ๑เ้๒ๅ rf-bazar.ru(rf-bazar ๒๎๗๊เ ru)
Accitarnito    01 มี.ค. 2555 เวลา 09:34:03  

  
ความคิดเห็นที่ 186
ฤเโเ้๒ๅ ๑?ไเ ๑๊๋เไ๛โเ๒? โ๑ๅ ํ๎โ๛ๅ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๛ๅ ๑๒เ๒?่ ่ ๎๒โๅ๒๛ ๏๎ ๒ๅ์ๅ
defeBoleemile    03 มี.ค. 2555 เวลา 09:14:31  

  
ความคิดเห็นที่ 187
ฬเํ่๔ๅ๑๒

"...อเ๏๎่๒ๅ ่๕ ส๎๊เ-๊๎๋๎้,
ไเ้๒ๅ ่์ ๗๓๑๒โ๎ ไๅ์๎๊๐เ๒่่,
๎๑๒เ๋?ํ๎ๅ ๎ํ่ ไ๎ไ๓์เ?๒ โ "๊๓๐่๋๊เ๕"...."
?๋ๅ์ๅํ๒ ๑๒๐เ๒ๅใ่่ ย๐เใเ

ฮ๖ๅํ๊เ ๑๎แ๛๒่้ ๏๐๎่๑๕๎ไ?๙่๕ โ อเ๘ๅ้ ๑๒๐เํๅ ๏๎๊เ็๛โเๅ๒ ๗๒๎ โ ๏๐ๅไโๅ๐่่ ์๎์ๅํ๒เ โ๛แ๎๐เ, ํเ ๏๎๋่๒่๗ๅ๑๊๎้ เ๐ๅํๅ ๊เ๊ ใ๐่แ๛ ๏๎๑๋ๅ ไ๎ๆไ? ๏๎?โ่๋๎๑? ์ํ๎ๆๅ๑๒โ๎ ๏เ๐๒่้, ไโ่ๆๅํ่้ ่ ๏๐๎๗่๕ ๏๎๋่๒่๗ๅ๑๊่๕ ๎แ๐เ็๎โเํ่้. ฮแ๛๗ํ๎์๓ ๗ๅ๋๎โๅ๊๓ ๑๒เํ๎โ่๒?๑? โ๑ๅ ๒๐๓ไํๅๅ ่ ๒๐๓ไํๅๅ โ๛แ่๐เ๒? ๑๐ๅไ่ ?๒่๕ ์ํ๎ใ๎๗่๑๋ๅํํ๛๕ ๋๎็๓ํใ๎โ, ๐ๅ๗ๅ้, ่ ๋่๖. ย๑ๅ ๎แๅ๙เ?๒ ๗๒๎ ็เโ๒๐เ ๑๒เํๅ๒ ๋๓๗๘ๅ ๗ๅ์ โ๗ๅ๐เ, ํๅ ็เแ๛โเ? ๎ ๒๎์ ๗๒๎ ํเ๐๎ไ โ๑ๅใไเ ๕๎๒ๅ๋ "ี๋ๅแเ ่ ว๐ๅ๋่๙". อ๎, ็เไเ้๒ๅ ๑ๅแๅ 3 โ๎๏๐๎๑เ.
สเ๊๎ๅ ฿ ๋่๗ํ๎ ่์ๅ? ๎๒ํ๎๘ๅํ่ๅ ๊๎ โ๑ๅ์๓ ?๒๎์๓?
ัแ๓ไ๓๒?๑? ๋่ โ๑ๅ ?๒่ ๎แๅ๙เํ่??
ั๒เํ๓ ๋่ ฿ ๆ่๒? วเโ๒๐เ ๋๓๗๘ๅ ๗ๅ์ ย๗ๅ๐เ?
ศ๒เ๊ ํเ๗ํๅ์.
ฮ ร๐เๆไเํ่ํๅ.
ืๅ๋๎โๅ๊ ๆ่โ๓๙่้ โ ะ๎๑๑่่ ่๋่ ็เ ๅธ ๏๐ๅไๅ๋เ์่, ๑๗่๒เ?๙่้ ๑ๅแ? ๕๎๒? แ๛ ํเ ๗เ๑๒่๗๊๓ ใ๐เๆไเํ่ํ๎์ - ่์ๅๅ๒ ๑โ๎? ใ๐เๆไเํ๑๊๓? ๏๎็่๖่?. ?๒๎ ํๅ ๎แ?็เํํ๎๑๒? ่๋่ ไ๎๋ใ ๊๎๒๎๐๛้ ํ๓ๆํ๎ ๎๒ไเโเ๒?, ?๒๎ ๋่๗ํ๎ๅ ์ํๅํ่ๅ สภฦฤฮรฮ. ศ ๗ๅ๋๎โๅ๊ ํๅ ๎แ?็เ๒ๅ๋?ํ๎ ไ๎๋ๆๅํ ๅใ๎ โ๛๐เๆเ๒? ๎๒๊๐๛๒๎. ?๒๎ ๎๒๋่๗เๅ๒ ํเ๑ ๎๒ ๎โๅ๖ ่ แเ๐เํ๎โ ๊๎๒๎๐๛ๅ ์๎๋๗เ๒ ๊๎ใไเ ๆ่โ๎๒ ๏๎๋๎ํ, ่ แ๋ๅ?๒ ๊๎ใไเ ใ๎๋๎ไํ๛. ฬํๅํ่ๅ. ฮํ๎ ๅ๑๒? ่ แ๓ไๅ๒ ๓ ๊เๆไ๎ใ๎, ่ ๅใ๎ ํๅ๋?็? ่็์ๅํ่๒? ๏๐่๊เ็๎์ ่๋่ ๕่๐๓๐ใ่๗ๅ๑๊่์ โ๎็ไๅ้๑๒โ่ๅ์. ัโ๎ๅ ์ํๅํ่ๅ ๔๎๐์่๐๓ๅ๒ ๊เๆไ๛้ ๑เ์ ไ๋? ๑ๅแ?. อ๎ ๒เ๊ ๋่ ์๛ ๎แ๚ๅ๊๒่โํ๛ ๊๎ใไเ ๔๎๐์่๐๓ๅ์ ๑โ๎? ๏๎็่๖่?? ม๎๋?๘่ํ๑๒โ๎ ๏๐่ ๏๐่ํ?๒่่ โ๛แ๎๐เ ๑๎๎๒ํ๎๑่๒ ๑โ๎ๅ ๒ๅ๊๓๙ๅๅ ๑๎๑๒๎?ํ่ๅ ๑ ๎แ๙่์ ๏๎๋๎ๆๅํ่ๅ์ ไๅ๋ โ ๑๒๐เํๅ. ล๑๋่ ? ๆ่โ๓ ํ๎๐์เ๋?ํ๎ ่๋่ ๕๎๐๎๘๎ ็ํเ๗่๒ ๒ๅ ๋?ไ่ ๊๎๒๎๐๛ๅ ๐๓๊๎โ๎ไ?๒ ๑๒๐เํ๎้ โ๑ๅ ไๅ๋เ?๒ ๏๐เโ่๋?ํ๎. ศ๋่ ํเ๎แ๎๐๎๒ ๅ๑๋่ โ๑ๅ ๏๋๎๕๎ ่ ๗๒๎-๒๎ ํๅ ๒เ๊, ็ํเ๗่๒ ่ ๐๓๊๎โ๎ไ๑๒โ๎ ๑๒๐เํ๎้ ํๅ ๏๐เโ๎. อ๎ ๒เ๊ ๋่ ?๒๎ ํเ ๑เ์๎์ ไๅ๋ๅ? ร๎๑๓ไเ๐๑๒โ๎ ๑๎็ไเๅ๒ ๏๎๐?ไ๎๊ ่ ๓๑๋๎โ่?, ๗ๅ๐ๅ็ ็เ๊๎ํ๛ ่ ๐ๅ๘ๅํ่?. อ๎ ๑โ๎? ๆ่็ํ? ฬ๛ ๏่๘ๅ์ ๑เ์๎๑๒๎?๒ๅ๋?ํ๎.
ฮ ๎แๅ๙เํ่?๕.
ฮใ๐๎์ํ๎ๅ ์๎๐ๅ ๊๎๒๎๐๎ๅ ๋?ๅ๒?๑? ํเ อเ๑ ่็ ๑๐ๅไ๑๒โ ์เ๑๑๎โ๎้ ่ํ๔๎๐์เ๖่่ ํๅ๑ๅ๒ ๎ใ๐๎์ํ๓? โ๎๋ํ๓ ๋ๆ่ ่๋่ ์?ใ๊๎ ๑๊เ็เ๒? ํๅไ๎๑๊เ็เํํ๎๑๒่. อเ๑๊๎๋?๊๎ ่๑๊๐ๅํํ่ ๑๋๎โเ ๎แ๐เ๙เๅ์๛ๅ ๊ อเ์ ๑ ๒๐่แ๓ํ, ?๊๐เํ๎โ, ไ่ํเ์่๊๎โ? ศ ์ํ๎ใ่๕ ๋่ ่็ ๎๐เ๒๎๐๎โ ไๅ้๑๒โ่๒ๅ๋?ํ๎ โ๎๋ํ๓?๒ ๑๓ไ?แ๛ ่ ไๅ๋เ ๋?ไๅ้ ่๕ ๑๋๓๙เ?๙่๕? ฤ๓์เๅ์ ํๅ๒. ฬ๓ไ๐ๅ๖๛ ไ๐ๅโํ๎๑๒่ ๏๎ไ์ๅ๗เ๋่ ๗๒๎ แ๎๋?๘่ํ๑๒โ๎ ่ไ๓๙่๕ โ ๏๎๋่๒่๊๓ ๋ๆๅ๖๛ ่ ๏๐๎๕๎ไ่์๖๛ ๑๒๐ๅ์?๙่ๅ๑? ๏๎๋๓๗่๒? แ๋เใเ ็เ ๑๗ๅ๒ ไ๐๓ใ่๕. ย็ใ?ํ่๒ๅ ํเ ?๒่๕ ๏๎๋่๒่๊๎โ ่ ็เไเ้๒ๅ โ๎๏๐๎๑ : ล๑๋่ แ๛ ?๒๎ แ๛๋๎ ํๅ โ๛ใ๎ไํ๎ ๋่๗ํ๎ ศ์, ่ โ๋เ๑๒? ํๅ ไเโเ๋เ ํ่๊เ๊่๕ ๏๐ๅ่์๓๙ๅ๑๒โ แ๎๐๎๋่๑? แ๛ ๎ํ่ ็เ อเ๘ๅ ์ํๅํ่ๅ? ฤ๓์เๅ์ ํๅ๒. ฯ๎ แ๎๋?๘๎์๓ ๑๗ๅ๒๓ ย๑ๅ ๎ํ่ ๎แๅ๙เ?๒ ๎ไํ๎ ่ ๒๎ๆๅ : "ย๛แๅ๐่ ฬๅํ? ่ ? ๑ไๅ๋เ? าๅแๅ ๕๎๐๎๘๎". ฮแ๋่็๛โเ? อเ๑ ๑ ํ๎ใ ไ๎ ใ๎๋๎โ๛, ๒๐เ๒? ๎ใ๐๎์ํ๛ๅ ๑๓์์๛ ํเ ๋ๅํ๒๎๗๊่, ๔๋เๆ๊่ ่ ๏๐๎๗๓? เใ่๒เ๖่๎ํํ๓? ์่๘๓๐๓ ็เ๗ๅ์ ฮํ่ ไๅ๋เ?๒ ?๒๎? สเ๊๎โ๛ แ?ไๆๅ๒๛ ?๒่๕ ๐ๅ๊๋เ์ํ๛๕ PR-๊๎์๏เํ่้, ๎๒๊๓ไเ โ็?๋่๑? ?๒่ ไๅํ?ใ่, ่ ๑๊๎๋?๊่๕ ๑่๐๎๒ โ ไๅ๒๑๊่๕ ไ๎์เ๕ ่๋่ แๅ็ไ๎์ํ๛๕ ์๎ๆํ๎ แ๛๋๎ ๎ไๅ๒? โ ๒ๅ๏๋๓? ๎ไๅๆไ๓, ็เ์ๅ๒่์ แๅ็ ๊เ๊่๕ แ๛ ๒๎ ํ่ แ๛๋๎ ๋๎ใ๎๒่๏๎โ ่ ๋๎็๓ํใ๎โ. ฯ๐๎๑๒๎ ๏๎้๒่ ่ ๎๒ไเ๒? ๗เ๑๒? ๑โ๎่๕ ไๅํๅใ, ๏๎์๎๗? ํๅ ๊๐่๗เ ๏๎๒๎์ ํเ ๊เๆไ๎์ ๓ใ๋๓ ๎แ ?๒๎์ ๏๎๑๒๓๏๊ๅ.วเไ๓์เ้๒ๅ๑?.
ฮ โ๛แ๎๐ๅ.
ฬ่๐ ์ๅํ?ๅ๒?๑?. ฯ๐่๗ๅ์ ๎๗ๅํ? แ๛๑๒๐๎. ั๎็ํเํ่ๅ ๋?ไๅ้ ๎๏๐ๅไๅ๋?ๅ๒ ๏๎๑๒๓๏๊่. าๅ ๑๎แ๛๒่? ๊๎๒๎๐๛ๅ ๏๐๎่๑๕๎ไ?๒ โ ์่๐ๅ ํเ ๏๐่์ๅ๐ๅ "เ๐เแ๑๊๎้ โๅ๑ํ๛", "๎๐เํๆๅโ๛๕ ๐ๅโ๎๋?๖่้" ่ ๏๐๎๗่๕ ๊๐เ๑่โ๛๕ ํเ็โเํ่้, ํๅ ๒เ๊ ๐เไ๓?๒ ใ๋เ็. มๅ็๐เแ๎๒่๖เ, ๎แํ่๙เํ่ๅ, ใ่แๅ๋? ๋?ไๅ้. ยๅ็ไๅ ๎ไ่ํ ่ ๒๎๒ ๆๅ ๑๖ๅํเ๐่้ ๏๐๎โ๎ไ่์๛้ ํๅ็๐่์๛์่ ๊๓๊๋๎โ๎ไเ์่ ไๅ๐ใเ?๙่์่ ็เ ํ่๒๎๗๊่. อ๎ ๗๒๎ ๆๅ ?โ๋?ๅ๒?๑? ๖ๅ๋??? ย๎้ํ๛ ๏๐๎๘๋๛๕ โๅ๊๎โ ๏๎๊เ็เ๋่ ๏เใ๓แํ๎ๅ โ๋่?ํ่ๅ ํเ ?๊๎ํ๎์่๊่ ๑๒๐เํ โ ํ่๕ ๓๗เ๑๒โ๓?๙่ๅ. ัํเ๐?ไ๛ ่ ๏เ๒๐๎ํ๛ ไ๎๐๎ใ๎ ๑๒๎?๒ ่ ํๅ โ๑ๅใไเ ?๒๎ โ๛ใ๎ไํ๎. ฮ๒๊๐๛๒๎ๅ โๅไๅํ่ๅ แ๎ๅโ๛๕ ไๅ้๑๒โ่้ ๑์ๅํ่๋่ โ๎้ํ๛ ?๊๎ํ๎์่๗ๅ๑๊่ๅ. ย๛ใ๎ไเ - โ๎๒ ๎ ๗ๅ์ ไ๓์เ?๒ ๑๋๓ใ่ ย๐เใเ. ศ์ แๅ็๐เ็๋่๗ํ๛ ๑๓ไ?แ๛ ๋?ไๅ้, ่์ ํ๓ๆํ๛ ๒ๅ๐๐่๒๎๐่่ ่ ๏๐ๅๆไๅ โ๑ๅใ๎ ๐๛ํ๊่ ใไๅ ๎ํ่ แ๓ไ๓๒ ๏๐๎ไเโเ๒?. ฯ๐๎ไเโเ๒? ๒๎๋?๊๎ ๒๎ ๗๒๎ ๑๊เๆ๓๒ ๎ํ่. ภ ๅ๑๋่ ๏๎แๅๆไๅํํ๛ๅ ํๅ แ๓ไ๓๒ ๑๋๓๘เ๒?๑? - ๎ํ่ โ็โ่ํ๗่โเ?๒ ๖ๅํ๛ ่๋่ ๎แ๗่๙เ?๒ ๊เ๐์เํ๛,๗ๅ๋๎โๅ๊ ํๅ ๎แๅ๑๏ๅ๗่โเๅ๒ ๑ๅแ? ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛์, ่ ๏๐่๕๎ไ่๒ ๑ ๏๎โ่ํํ๎้. ะเแ๑๒โ๎. ฤ๋? ๎แๅ๑๏ๅ๗ๅํ่? ?๒๎ใ๎ ํ๓ๆํ๛ ์เ๐่๎ํๅ๒๊่ ๊๎๒๎๐๛ๅ แ๓ไ๓๒ ๑่ไ? ํเ ๑โ่๕ ๊๐ๅ๑๋เ๕ ่ ็เํ่์เ? ๑โ๎่ ๏๎๑๒๛ ๏๐๎ไโ่ใเ๒? ?๒่ ่ไๅ่ โ ๆ่็ํ?. ภ๋ใ๎๐่๒์ โๅ็ไๅ ๎ไ่ํ. ย็ใ๋?ํ่๒ๅ ํเ ำ๊๐เ่ํ๓, ลใ่๏ๅ๒, ั่๐่?, ห่โ่? ่ ๅ๙ๅ ๐?ไ ๆๅ๐๒โ. ?๒เ๏๛: ิ๎๐์่๐๎โเํ่ๅ ไๅ์๎๊๐เ๒่๗ๅ๑๊๎้ ๎๏๏๎็่๖่่, ะเ๑๊เ๗่โเํ่ๅ ๑่๒๓เ๖่่, ย๛แ๎๐๛, อๅ๏๐่ํ?๒่ๅ ๐ๅ็๓๋?๒เ๒๎โ, ย๛โ๎ไ ๋?ไๅ้ ํเ ๓๋่๖๛, ส๐๎โเโเ? "แเํ?".
วเไ๓์เ้๒ๅ๑? ่ ๏๐่์่๒ๅ ๐ๅ๘ๅํ่ๅ ๏๐ๅๆไๅ โ๑ๅใ๎ ัเ์่. ฬ๛ ๏๐่็๛โเๅ์ ๎๏๐ๅไๅ๋่๒? ๑โ๎? ๏๎็่๖่? ่ ไเ๒? ๎๒๏๎๐. อๅ ๓๏๎ไ๎แ๋?๒?๑? ๆ่โ๎๒ํ๛์ ๊๎๒๎๐๛๕ โๅไ๓๒ ํเ แ๎้ํ?. ศ ๎๒๑๒๎?๒? ๑โ๎ๅ ๏๐เโ๎ ํเ ย?มฮะ.
ฬ๛ ํๅ ๏๐๎๏เใเํไ่๐๓ๅ์ ํ่ ็เ ๎ไํ๓ ่็ ๏เ๐๒่้ ๏๐ๅไ๑๒เโ๋ๅํํ๛๕ ํเ โ๛แ๎๐เ๕ 4 ์เ๐๒เ. ศ ๒ๅ์ แ๎๋ๅๅ ํๅ เ๑๑๎๖่่๐๓ๅ์ ๑ๅแ? ํ่ ๑ ๎ไํ่์ ่็ ๊เํไ่ไเ๒๎โ. ฬ๛ ๏๐๎๑๒๎ ๏๐่็๛โเๅ์ ๊ ๎๑๎็ํเํํ๎๑๒่ ่ ๗ๅ๒๊๎์๓ ๏๎ํ่์เํ่? ?๒๎ใ๎ ์๎์ๅํ๒เ.
ย ๏เ์?๒? ๎ ํเ๘่๕ ๎๒๖เ๕,ไๅไเ๕ ่ ๏๐เไๅไเ๕, ๑๊๋๎ํ่โ๘่๕ ๑โ๎่ ใ๎๋๎โ๛ ็เ ํเ๑ โ ๏๐๎๘ๅไ๘่๕ แ่๒โเ๕.
ม๋เใ๎ไเ๐่์ ยเ๑ ็เ ๏๐๎๗๒ๅํ่ๅ ?๒๎ใ๎ ๒ๅ๊๑๒เ ไ๎ ๊๎ํ๖เ ่ แ๓ไๅ์ ๏๐่็ํเ๒ๅ๋?ํ๛ ๅ๑๋่ ย๛ ๐เ๑๏ๅ๗เ๒เๅ๒ๅ ่๋่ ๏ๅ๐ๅไเไ่๒ๅ ?๒๎๒ ๒ๅ๊๑๒, ไเไ่๒ๅ ๏๎๗่๒เ๒? ๑โ๎่์ ๐๎ไํ๛์, แ๋่็๊่์, ไ๐๓็??์.
21.02.2012 pravdebit@yahoo.com
Trorbrommakly    03 มี.ค. 2555 เวลา 15:54:40  

  
ความคิดเห็นที่ 188
ี่๒ ๏๐๎ไเๆ ํเ ๎๒ๅ๗ๅ๑๒โๅํํ๎์ ๐๛ํ๊ๅ ? ?๒๎ แๅ็ ๑๎์ํๅํ่? ไโๅ๐่ ๊๐เ๑ํ๎ไๅ๐ๅโ๙่๊. อเ ํเ๘ๅ์ ๑เ้๒ๅ ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ๎็ํเ๊๎์่๒?๑? ๑๎ โ๑ๅ์ เ๑๑๎๐๒่์ๅํ๒๎์ ๏๐๎ไ๓๊๖่่ ่ โ๛แ๐เ๒? ๋?แ๓? ๏๎ํ๐เโ่โ๘๓?๑? ์๎ไๅ๋?. ฤ๎๑๒๓๏ํเ? ๖ๅํเ ่ แๅ็๓๏๐ๅ๗ํ๎ๅ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎ ?โ๋?ๅ๒๑? ๐ๅ็๓๋?๒เ๒๎์ ๐เ็โ่๒๎้ ่ํ๔๐เ๑๒๐๓๊๒๓๐๛ ๏๐ๅไ๏๐่?๒่?, ๊๎๒๎๐๎ๅ ๎๑โ๎่๋๎ ๑เ์๛ๅ ๑๎โ๐ๅ์ๅํํ๛ๅ ๒ๅ๕ํ๎๋๎ใ่่. ะๅใ๓๋?๐ํ๎ ๔เแ๐่๊เ ๏๎๏๎๋ํ?ๅ๒ ๑โ๎้ ์๎ไๅ๋?ํ๛้ ๐?ไ ํ๎โ๛์่ ์๎ไ่๔่๊เ๖่?์่ ๑๎โ๐ๅ์ๅํํ๛๕ ไโๅ๐ํ๛๕ แ๋๎๊๎โ.

ิเแ๐่๊เ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ไโๅ๐ํ๛ๅ แ๋๎๊่ ๐เ็๋่๗ํ๛๕ ๒่๏๎โ ่ ์๎ไ่๔่๊เ๖่้, ๎๒ ซ?๊๎ํ๎์ป ๊๋เ๑๑เ ไ๎ ๊๋เ๑๑เ ซ๏๐ๅ์่๓์ป. ั๏๋๎๘ํ๛ๅ ่ ๎๑๒ๅ๊๋ๅํํ๛ๅ ไโๅ๐ํ๛ๅ แ๋๎๊่ ๓๊๐เ๑?๒ ๊๎์ํเ๒๛, ๏๐่ไเโเ? ่์ ๐๎๑๊๎๘ํ๛้ ่ ๒ๅ๏๋๛้ โ่ไ. ะเ็๋่๗ํ๛ๅ ๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่่ ๏๎็โ๎๋??๒ โ๛แ๐เ๒? ํๅ ๒๎๋?๊๎ ๖โๅ๒๎โ๓? ใเ์์๓, ๊๐เ๑๎๗ํ๎ ใเ๐์๎ํ่๐๓?๙๓? ๑ ๊๎ํ๖ๅ๏๖่ๅ้ ไ่็เ้ํเ โ๑ๅใ๎ ๏๎์ๅ๙ๅํ่?, ํ๎ ่ ๑๒่๋? ไโๅ๐่, ่็์ๅํ??๙่้๑? โ ็เโ่๑่์๎๑๒่ ๎๒ ใๅ๎์ๅ๒๐่๗ๅ๑๊๎ใ๎ ๎๔๎๐์๋ๅํ่? ๕๓ไ๎ๆๅ๑๒โๅํํ๎ ๎๑๒ๅ๊๋ๅํํ๛๕ ๏๎โๅ๐๕ํ๎๑๒ๅ้. ฯ๎๊๓๏เ? ไโๅ๐่ ๊๐เ๑ํ๎ไๅ๐ๅโ๙่๊, ย๛ ๏๎๋๓๗เๅ๒ๅ ๎๗ๅํ? ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛้ ่ ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํํ๛้ ๒๎โเ๐ ๏๎ ํ่็๊๎้ ๖ๅํๅ! ฤ๎๋ใ่้ ๑๐๎๊ ๑๋๓ๆแ๛ ่ ๎๗ๅํ? โ๛๑๎๊่ๅ ?๊๑๏๋๓เ๒เ๖่๎ํํ๛ๅ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่๑๒่๊่ ๏๎์๎ใ๓๒ ํๅ ๒๎๋?๊๎ ๓๊๐เ๑่๒? ยเ๘ ่ํ๒ๅ๐?ๅ๐, ํ๎ ํเ ไ๎๋ใ่ๅ ใ๎ไ๛ ๑๎๕๐เํ่๒? ไ๐เใ๎๖ๅํํ๎ๅ ๒ๅ๏๋๎ ไ๎์เ๘ํๅใ๎ ๎๗เใเ.

ี่๒ ๏๐๎ไเๆ ํเ ๎๒ๅ๗ๅ๑๒โๅํํ๎์ ๐๛ํ๊ๅ ? ?๒๎ แๅ็ ๑๎์ํๅํ่? ไโๅ๐่ ๊๐เ๑ํ๎ไๅ๐ๅโ๙่๊. อเ ํเ๘ๅ์ ๑เ้๒ๅ ย๛ ์๎ๆๅ๒ๅ ๎็ํเ๊๎์่๒?๑? ๑๎ โ๑ๅ์ เ๑๑๎๐๒่์ๅํ๒๎์ ๏๐๎ไ๓๊๖่่ ่ โ๛แ๐เ๒? ๋?แ๓? ๏๎ํ๐เโ่โ๘๓?๑? ์๎ไๅ๋?. ฤ๎๑๒๓๏ํเ? ๖ๅํเ ่ แๅ็๓๏๐ๅ๗ํ๎ๅ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎ ?โ๋?ๅ๒๑? ๐ๅ็๓๋?๒เ๒๎์ ๐เ็โ่๒๎้ ่ํ๔๐เ๑๒๐๓๊๒๓๐๛ ๏๐ๅไ๏๐่?๒่?, ๊๎๒๎๐๎ๅ ๎๑โ๎่๋๎ ๑เ์๛ๅ ๑๎โ๐ๅ์ๅํํ๛ๅ ๒ๅ๕ํ๎๋๎ใ่่. ะๅใ๓๋?๐ํ๎ ๔เแ๐่๊เ ๏๎๏๎๋ํ?ๅ๒ ๑โ๎้ ์๎ไๅ๋?ํ๛้ ๐?ไ ํ๎โ๛์่ ์๎ไ่๔่๊เ๖่?์่ ๑๎โ๐ๅ์ๅํํ๛๕ ไโๅ๐ํ๛๕ แ๋๎๊๎โ.

ิเแ๐่๊เ ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ไโๅ๐ํ๛ๅ แ๋๎๊่ ๐เ็๋่๗ํ๛๕ ๒่๏๎โ ่ ์๎ไ่๔่๊เ๖่้, ๎๒ ซ?๊๎ํ๎์ป ๊๋เ๑๑เ ไ๎ ๊๋เ๑๑เ ซ๏๐ๅ์่๓์ป. ั๏๋๎๘ํ๛ๅ ่ ๎๑๒ๅ๊๋ๅํํ๛ๅ ไโๅ๐ํ๛ๅ แ๋๎๊่ ๓๊๐เ๑?๒ ๊๎์ํเ๒๛, ๏๐่ไเโเ? ่์ ๐๎๑๊๎๘ํ๛้ ่ ๒ๅ๏๋๛้ โ่ไ. ะเ็๋่๗ํ๛ๅ ๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่่ ๏๎็โ๎๋??๒ โ๛แ๐เ๒? ํๅ ๒๎๋?๊๎ ๖โๅ๒๎โ๓? ใเ์์๓, ๊๐เ๑๎๗ํ๎ ใเ๐์๎ํ่๐๓?๙๓? ๑ ๊๎ํ๖ๅ๏๖่ๅ้ ไ่็เ้ํเ โ๑ๅใ๎ ๏๎์ๅ๙ๅํ่?, ํ๎ ่ ๑๒่๋? ไโๅ๐่, ่็์ๅํ??๙่้๑? โ ็เโ่๑่์๎๑๒่ ๎๒ ใๅ๎์ๅ๒๐่๗ๅ๑๊๎ใ๎ ๎๔๎๐์๋ๅํ่? ๕๓ไ๎ๆๅ๑๒โๅํํ๎ ๎๑๒ๅ๊๋ๅํํ๛๕ ๏๎โๅ๐๕ํ๎๑๒ๅ้. ฯ๎๊๓๏เ? ไโๅ๐่ ๊๐เ๑ํ๎ไๅ๐ๅโ๙่๊, ย๛ ๏๎๋๓๗เๅ๒ๅ ๎๗ๅํ? ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛้ ่ ๑ๅ๐๒่๔่๖่๐๎โเํํ๛้ ๒๎โเ๐ ๏๎ ํ่็๊๎้ ๖ๅํๅ! ฤ๎๋ใ่้ ๑๐๎๊ ๑๋๓ๆแ๛ ่ ๎๗ๅํ? โ๛๑๎๊่ๅ ?๊๑๏๋๓เ๒เ๖่๎ํํ๛ๅ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่๑๒่๊่ ๏๎์๎ใ๓๒ ํๅ ๒๎๋?๊๎ ๓๊๐เ๑่๒? ยเ๘ ่ํ๒ๅ๐?ๅ๐, ํ๎ ํเ ไ๎๋ใ่ๅ ใ๎ไ๛ ๑๎๕๐เํ่๒? ไ๐เใ๎๖ๅํํ๎ๅ ๒ๅ๏๋๎ ไ๎์เ๘ํๅใ๎ ๎๗เใเ.
Zuyrbpwnik    05 มี.ค. 2555 เวลา 22:04:32  

  
ความคิดเห็นที่ 189
FumpAbarmabum    06 มี.ค. 2555 เวลา 10:31:18  

  
ความคิดเห็นที่ 190
ฬํ๎ใ๎ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๎ใ๎ โ่ไๅ๎!
gennickk    07 มี.ค. 2555 เวลา 22:43:07  

  
ความคิดเห็นที่ 191
ฤ๐๓ใ๎์ ?โ๋?ๅ๒๑? ๒เ๊๎้ ๗ๅ๋๎โๅ๊, ๑ ๊๎๒๎๐๛์ ? ์๎ใ๓ แ๛๒? ่๑๊๐ๅํํ่์. ย ๅใ๎ ๏๐่๑๓๒๑๒โ่่ ? ์๎ใ๓ ไ๓์เ๒? โ๑๋๓๕. ะ. ?์ๅ๐๑๎ํ.
ฤ๐๓ๆแเ ๗เ๑๒๎ ๎๊เํ๗่โเๅ๒๑? ไ๐๓ๆแ๎้, ็เ๒๎ ๋?แ๎โ? ๐ๅไ๊๎ ๎๊เํ๗่โเๅ๒๑? ไ๐๓ๆแ๎้. ื. ส๎๋๒๎ํ.
Jenisdik    08 มี.ค. 2555 เวลา 17:00:09  

  
ความคิดเห็นที่ 192
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    08 มี.ค. 2555 เวลา 21:55:31  

  
ความคิดเห็นที่ 193
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    08 มี.ค. 2555 เวลา 21:56:19  

  
ความคิดเห็นที่ 194
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    08 มี.ค. 2555 เวลา 21:57:09  

  
ความคิดเห็นที่ 195
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    08 มี.ค. 2555 เวลา 21:57:50  

  
ความคิดเห็นที่ 196
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    08 มี.ค. 2555 เวลา 21:58:35  

  
ความคิดเห็นที่ 197
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    09 มี.ค. 2555 เวลา 04:43:07  

  
ความคิดเห็นที่ 198
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    09 มี.ค. 2555 เวลา 04:43:24  

  
ความคิดเห็นที่ 199
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    09 มี.ค. 2555 เวลา 04:43:38  

  
ความคิดเห็นที่ 200
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    09 มี.ค. 2555 เวลา 04:44:19  

  
ความคิดเห็นที่ 201
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    09 มี.ค. 2555 เวลา 04:45:35  

  
ความคิดเห็นที่ 202
Of course if you really are going to be departing as planned you've got no problems.
easto    09 มี.ค. 2555 เวลา 07:50:50  

  
ความคิดเห็นที่ 203
วไ๐เโ๑๒โ๓้๒ๅ, ๕๎๗๓ ยเ์ ๏๐ๅไ๋๎ๆ่๒? แๅ็เแ๓็ํ๛้ ๑ๅ๐โ่๑ เ๐ๅํไ๛ VPS/VDS/ ่ โ๛ไๅ๋ๅํํ๛๕ ๑ๅ๐โๅ๐๎โ


VPS/VDS:
CPU: 2.5 GHz (Intel Xeon)
RAM: 1536 Mb
HDD: 50 Gb
LAN: 100 Mbps
OS: Windows (๋?แเ? ๏๐่ ็เ๏๐๎๑ๅ ๑์. ํ่ๆๅ)
ะเ๑๑๛๋๊เ: มลว ฯะฮสัศ
า๐เ๔่๊: อล ฮระภอศืลอ
ำ๑๒เํ๎โ๊เ: ์ใํ๎โๅํํ๎ ๏๎๑๋ๅ ๎๏๋เ๒๛
ึๅํเ: $75/์ๅ๑.

ย๛ไๅ๋ๅํํ๛ๅ ๑ๅ๐โๅ๐เ:
ย๎็์๎ๆํ๛ ๊๎ํ๔่ใ๓๐เ๖่่ ๑ๅ๐โๅ๐๎โ ํเ แเ็ๅ
Intel: Core i5/Core i7/Core2Quad
AMD: Phenom II X4/Phenom II X6/Athlon II X2/Athlon II X3/Athlon II X4


อเ๘่ ๏๐ๅ่์๓๙ๅ๑๒โเ:
ฬ๛ ํๅ โ๛๊๋?๗เๅ์ ๏๎๋?็๎โเ๒ๅ๋ๅ้ ๏๎ ๏๐่๕๎ไ๓ เแ๓็๛
ำ ํเ๑ ๑๎แ๑๒โๅํํ๛้ ฤึ
ฤึ ๐เ๑๏๎๋๎ๆๅํ โ ลโ๐๎๏ๅ
ศํ๒ๅ๐ํๅ๒ โ๛๑๎๊๎ใ๎ ๊เ๗ๅ๑๒โเ ํๅ ๒เ๊๎้ ๊เ๊ Cogent
ย ฤึ ๏๐่๕๎ไ่๒ ํๅ๑๊๎๋?๊๎ เ๏๋่ํ๊๎โ
อๅ ํ๓ๆํ๎ ่๑๏๎๋?็๎โเ๒? ๏๐๎๊๑่
ำ๑๒เํ๎โ่์ ๋?แ๓? ฮั ๑๎โ์ๅ๑๒่์๓? ๑ เ๐๕่๒ๅ๊๒๓๐๎้ x86 ํเ ยเ๘ ๑ๅ๐โๅ๐


ฬ๎ๆํ๎ ๓ ํเ๑ ๐เ็์ๅ๙เ๒?:
XRumer, Aposter, SE-Nuke...
๎แ๚ๅ๊๒๛ ๑๏เ์เ ไ๎๐โๅ่, ๑๏๋๎ใ่, ๑เ๒ๅ๋๋่๒๛...
๑่๑๒ๅ์๛ ๓๏๐เโ๋ๅํ่? ๒๐เ๔่๊๎์ Sutra TDS, SimpleTDS...
warez, ๒๎๐๐ๅํ๒๛

ั๏๎๑๎แ๛ ๎๏๋เ๒๛:
WebMoney
Skrill(Moneybookers)
฿ํไๅ๊๑.ฤๅํ?ใ่

ฯ่๘่๒ๅ ํเ์:
ICQ 770889
ABHOSTX    13 มี.ค. 2555 เวลา 11:07:53  

  
ความคิดเห็นที่ 204
Ktfysdyf sidufsd sde dfgrfg.
ReoffFuppom    15 มี.ค. 2555 เวลา 06:01:35  

  
ความคิดเห็นที่ 205
Ksdgtdhtg dfhnfdg jkghjfghdf
rafornakNof    15 มี.ค. 2555 เวลา 08:33:45  

  
ความคิดเห็นที่ 206
สเ๊ ย๛ ๑๗่๒เๅ๒ๅ, ๑เ์่์ ๋๓๗๘ๅ ๑โเไ?แ๓ ๎๐ใเํ่็๎โเ๒? ่๋่ ็เ๊เ็เ๒? โ เใๅํ๒๑๒โๅ?
svadbuuket    11 เม.ย. 2555 เวลา 09:34:56  

  
ความคิดเห็นที่ 207
ำ๐๎โๅํ? ํเไๅๆํ๎๑๒่ ๑๏๋่๒-๑่๑๒ๅ์ ๎๗ๅํ? ๐เ็ํ๛้, ็เโ่๑่๒ ๎๒ ๔่๐์๛ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋?.
kondrikas    30 เม.ย. 2555 เวลา 19:17:31  

  
ความคิดเห็นที่ 208
รไๅ ๊๓๏่๒? ฬ๎๋ไเโ๑๊่้ ๊๎ํ??๊, ํ๎ ๒๎๋?๊๎ ํๅ ๏๎ไไๅ๋๊๓, ๏๎๏๐๎แ๎โเ๋ ํเ๑๒๎?๙่้ ่ ๎๗ๅํ? ๏๎ํ๐เโ่๋๎๑?. ส๒๎ ็ํเๅ๒ - ๏๎ไ๑๊เๆ่๒ๅ, ๏๎ๆเ๋๓้๑๒เ.
rustortt    05 พ.ค. 2555 เวลา 07:04:29  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address :
ยืนยัน